اعلامیه بالفور و اهداف بریتانیا از صدور اعلامیه

  • ۱۷۶۶

چرا بریتانیای کبیر اعلامیه بالفور را صادر کرد؟ بریتانیا چه نفعی در تشکیل اسرائیل داشت؟ آیا انگلیس قصد تخلیه بریتانیا از یهودیان را داشت؟ آیا انگلیس بدنیا تسلط بر خاورمیانه از طریق دولتی دست نشانده بود؟

متن بیانیه بالفور چیست؟ چرا انگلیس این اعلامیه را صادر کرد؟

  • ۴۰۹۳

اعلامیه بالفور چیست؟ متن بیانیه بالفور حاوی چه نکات سیاسی است؟ چرا بریتانیای کبیر باید چنین اعلامیه ای صادر کند؟ بریتانیا چه نفعی در تشکیل اسرائیل دارد؟