باب 28 سفر تثنیه (تورات)

 • ۴۴۵۴

«و اگر آواز یَهُوَه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده‌ تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا آوری آنگاه یَهُوَه خدایت تو را بر جمیع امت های جهان بلند خواهد گردانید. و تمامی این برکتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت اگر آواز یَهُوَه خدای خود را بشنوی.

 

تثنیه
باب بیست و هشتم
 1. «و اگر آواز یَهُوَه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده‌ تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا آوری آنگاه یَهُوَه خدایت تو را بر جمیع امت های جهان بلند خواهد گردانید.
 2. و تمامی این برکتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت اگر آواز یَهُوَه خدای خود را بشنوی.
 3. در شهر مبارک و در صحرا مبارک خواهی بود.
 4. میوة بطن تو و میوة‌زمین تو و میوة بهایمت و بچه‌های گاو و بره‌های گلة تو مبارک خواهند بود.
 5. سبد و ظرف خمیر تو مبارک خواهد بود.
 6. وقت در آمدنت مبارک و وقت بیرون رفتنت مبارک خواهی بود.
 7. «و یَهُوَه دشمنانت را که با تو مقاومت نمایند از حضور تو منهزم خواهد ساخت از یک راه بر تو خواهند آمد و از هفت راه پیش تو خواهند گریخت.
 8. یَهُوَه در انبارهای تو و به هرچه دست خود را به آن دراز می کنی بر تو برکت خواهد فرمود و تو را در زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می دهد مبارک خواهد ساخت.
 9. و اگر اوامر یَهُوَه خدای خود را نگاهداری و در راه های او سلوک نمایی یَهُوَه تو را برای خود قوم مقدس خواهد گردانید چنانکه برای تو قسم خورده است.
 10. و جمیع امت های زمین خواهند دید که نام یَهُوَه بر تو خوانده شده است و از تو خواهند ترسید.
 11. و یَهُوَه تو را در میوة بطنت و ثمرة بهایمت و محصول زمینت در زمینی که یَهُوَه برای پدرانت قسم خورد که به تو بدهد‌به نیکویی خواهد افزود.
 12. و یَهُوَه خزینة نیکوی خود یعنی آسمان را برای تو خواهد گشود تا بارانِ زمین تو را در موسمش بباراند و تو را در جمیع اعمال دستت مبارک سازد و به امت های بسیار قرض خواهی داد و تو قرض نخواهی گرفت.
 13. و یَهُوَه تو را سر خواهد ساخت نه د‌ُم و بلند خواهی بود فقط نه پست اگر اوامر یَهُوَه خدای خود را که من امروز به تو امر می فرمایم بشنوی و آن ها را نگاه داشته‌ بجا آوری.
 14. و از همة سخنانی که من امروز به تو امر می کنم به طرف راست یا چپ میل نکنی تا خدایان غیر را پیروی نموده‌ آن ها را عبادت کنی.
 15. «و اما اگر آواز یَهُوَه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده‌ همة اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا آوری آنگاه جمیع این لعنتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت.
 16. در شهر ملعون و در صحرا ملعون خواهی بود.
 17. سبد و ظرف خمیر تو ملعون خواهد بود.
 18. میوة بطن تو و میوة زمین تو و بچه‌های گاو و بره‌های گلة تو ملعون خواهد بود.
 19. وقت در آمدنت ملعون و وقت بیرون رفتنت ملعون خواهی بود.
 20. و به هرچه دست خود را برای عمل نمودن دراز می کنی یَهُوَه بر تو لعنت و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد تا به زودی هلاک و نابود شوی به سبب بدی کارهایت که به آن ها مرا ترک کرده‌ای.
 21. یَهُوَه وبا را بر تو ملصَق خواهد ساخت تا تو را از زمینی که برای تصرفش به آن داخل میشوی هلاک سازد.
 22. و یَهُوَه تو را با سل و تب و التهاب و حرارت و شمشیر و باد سموم و یرقان خواهد زد و تو را تعاقب خواهند نمود تا هلاک شوی.
 23. و فلک تو که بالای سر تو است مس خواهد شد و زمینی که زیر تو است آهن.
 24. و یَهُوَه باران زمینت را گرد و غبار خواهد ساخت که از آسمان بر تو نازل شود تا هلاک شوی.
 25. «و یَهُوَه تو را پیش روی دشمنانت منهزم خواهد ساخت. از یک راه بر ایشان بیرون خواهی رفت و از هفت راه از حضور ایشان خواهی گریخت و در تمامی ممالک جهان به تلاطم خواهی افتاد.
 26. و بدن شما برای همة پرندگان هوا و بهایم زمین خوراک خواهد بود و هیچکس آن ها را دور نخواهد کرد.
 27. یَهُوَه تو را به د‌ُنبل مصر و خُراج و جر‌َب و خارشی که تو از آن شفا نتوانی یافت‌ مبتلا خواهد ساخت.
 28. یَهُوَه تو را به دیوانگی و نابینایی و پریشانی دل مبتلا خواهد ساخت.
 29. و در وقت ظهر مثل کوری که در تاریکی لمس نماید کورانه راه خواهی رفت و در راههای خود کامیاب نخواهی شد بلکه در تمامی روزهایت مظلوم و غارت شده خواهی بود و نجات‌دهنده‌ای نخواهد بود.
 30. زنی را نامزد خواهی کرد و دیگری با او خواهد خوابید. خآن های بنا خواهی کرد و در آن ساکن نخواهی شد. تاکستانی غرس خواهی نمود و میوه‌اش را نخواهی خورد.
 31. گاوت در نظرت کشته شود و از آن نخواهی خورد. الاغت پیش روی تو به غارت برده شود و باز به دست تو نخواهد آمد. گوسفند تو به دشمنت داده می شود و برای تو رهاننده‌ای نخواهد بود.
 32. پسران و دخترانت به امت دیگر داده می شوند و چشمانت نگریسته از آرزوی ایشان تمامی روز کاهیده خواهد شد و در دست تو هیچ قوه‌ای نخواهد بود.
 33. میوة زمینت و مشقت تو را امتی که نشناخته‌ای خواهند خورد و همیشه فقط مظلوم و کوفته‌شده خواهی بود.
 34. به حدی که از چیزهایی که چشمت می‌بیند دیوانه خواهی شد.
 35. یَهُوَه زانوها و ساقها و از کف پا تا فرق سر تو را به د‌ُنبل بد که از آن شفا نتوانی یافت مبتلا خواهد ساخت.
 36. یَهُوَه تو را و پادشاهی را که بر خود نصب مینمایی بسوی امتی که تو و پدرانت نشناخته‌اید خواهد برد و در آنجا خدایان غیر را از چوب و سنگ عبادت خواهی کرد.
 37. و در میان تمامی امت هایی که یَهُوَه شما را به آنجا خواهد برد عبرت و مثل و سخریه خواهی شد.
 38. «تخم بسیار به مزرعه خواهی برد و اندکی جمع خواهی کرد چون که ملخ آن را خواهد خورد.
 39. تاکستآن ها غرس نموده‌ خدمت آن ها را خواهی کرد اما شراب را نخواهی نوشید و انگور را نخواهی چید زیرا کرم آن را خواهد خورد.
 40. تو را در تمامی حدودت درختان زیتون خواهد بود لکن خویشتن را به زیت تدهین نخواهی کرد زیرا زیتون تو نارس ریخته خواهد شد.
 41. پسران و دختران خواهی آورد لیکن از آنِ تو نخواهند بود چون که به اسیری خواهند رفت.
 42. تمامی درختانت و محصول زمینت را ملخ به تصرف خواهد آورد.
 43. غریبی که در میان تو است بر تو به نهایت رفیع و برافراشته خواهد شد و تو به نهایت پست و متنز‌ّل خواهی گردید.
 44. او به تو قرض خواهد داد و تو به او قرض نخواهی داد او سر خواهد بود و تو د‌ُم خواهی بود.
 45. «و جمیع این لعنتها به تو خواهد رسید و تو را تعاقب نموده‌ خواهد دریافت تا هلاک شوی از این جهت که قول یَهُوَه خدایت را گوش ندادی تا اوامر و فرایضی را که به تو امر فرموده بود‌ نگاه داری.
 46. و تو را و نسل تو را تا به ابد آیت و شگفت خواهد بود.
 47. «از این جهت که یَهُوَه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز عبادت ننمودی.
 48. پس دشمنانت را که یَهُوَه بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و برهنگی و احتیاج همه چیز خدمت خواهی نمود و یوغ آهنین بر گردنت خواهد گذاشت تا تو را هلاک سازد.
 49. و یَهُوَه از دور یعنی از اقصای زمین امتی را که مثل عقاب می‌پرد بر تو خواهد آورد امتی که زبانش را نخواهی فهمید.
 50. امتی مهیب صورت که طرف پیران را نگاه ندارد و بر جوانان ترحم ننماید.
 51. و نتایج بهایم و محصول زمینت را بخورد تا هلاک شوی. و برای تو نیز غله و شیره و روغن و بچه‌های گاو و بره‌های گوسفند را باقی نگذارد تا تو را هلاک سازد.
 52. و تو را در تمامی دروازه‌هایت محاصره کند تا دیواره‌های بلند و حصین که بر آن ها توکل داری در تمامی زمینت منهدم شود و تو را در تمامی دروازه‌هایت در تمامی زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می دهد محاصره خواهد نمود.
 53. و میوة بطن خود یعنی گوشت پسران و دخترانت را که یَهُوَه خدایت به تو می دهد در محاصره و تنگی که دشمنانت تو را به آن زبون خواهند ساخت خواهی خورد.
 54. مردی که در میان شما نرم و بسیار متنعم است‌چشمش بر برادر خود و زن هم‌آغوش خویش و بقیة فرزندانش که باقی می‌مانند بد خواهد بود.
 55. به حدی که به احدی از ایشان از گوشت پسران خود که میخورد نخواهد داد زیرا که در محاصره و تنگی که دشمنانت تو را در تمامی دروازه‌هایت به آن زبون سازند چیزی برای او باقی نخواهد ماند.
 56. و زنی که در میان شما نازک و متنعم است که به سبب تنعم و نازکی خود جرأت نمی کرد که کف پای خود را به زمین بگذارد چشم او بر شوهر هم‌آغوش خود و پسر و دختر خویش بد خواهد بود.
 57. و بر مشیمِه‌ای که از میان پایهای او درآید و بر اولادی که بزاید زیرا که آن ها را به سبب احتیاج همه چیز در محاصره و تنگی که دشمنانت در دروازه‌هایت به آن تو را زبون سازند به پنهانی خواهد خورد.»
 58. اگر به عمل نمودن تمامی کلمات این شریعت که در این کتاب مکتوب است هوشیار نشوی و از این نام مجید و مهیب یعنی یَهُوَه خدایت نترسی
 59. آنگاه یَهُوَه بلایای تو و بلایای اولاد تو را عجیب خواهد ساخت یعنی بلایای عظیم و مزمن و مرضهای سخت و مزمن.
 60. و تمامی بیماریهای مصر را که از آن ها میترسیدی بر تو بازخواهد آورد و به تو خواهد چسبید.
 61. و نیز همة مرضها و همة بلایایی که در طومار این شریعت مکتوب نیست آن ها را یَهُوَه بر تو مستولی خواهد گردانید تا هلاک شوی.
 62. و گروه قلیل خواهید ماند بر عکس آن که مثل ستارگان آسمان کثیر بودید زیرا که آواز یَهُوَه خدای خود را نشنیدید.
 63. و واقع می شود چنانکه یَهُوَه بر شما شادی نمود تا به شما احسان کرده شما را بیفزاید همچنین یَهُوَه بر شما شادی خواهد نمود تا شما را هلاک و نابود گرداند و ریشه شما از زمینی که برای تصرفش در آن داخل میشوید کنده خواهد شد.
 64. و یَهُوَه تو را در میان جمیع امت ها از کران زمین تا کران دیگرش پراکنده سازد و در آنجا خدایان غیر را از چوب و سنگ که تو و پدرانت نشناخته‌اید عبادت خواهی کرد.
 65. و در میان این امت ها استراحت نخواهی یافت و برای کف پایت آرامی نخواهد بود و در آنجا یَهُوَه تو را دل لرزان و کاهیدگی چشم و پژمردگی جان خواهد داد.
 66. و جان تو پیش رویت معلق خواهد بود و شب و روز ترسناک شده به جان خود اطمینان نخواهی داشت.
 67. بامدادان خواهی گفت: کاش که شام می بود و شامگاهان خواهی گفت: کاش که صبح می بود به سبب ترس دلت که به آن خواهی ترسید و به سبب رؤیت چشمت که خواهی دید.
 68. و یَهُوَه تو را در کشتیها از راهی که به تو گفتم آن را دیگر نخواهی دید به مصر باز خواهد آورد و خود را در آنجا به دشمنان خویش برای غلامی و کنیزی خواهید فروخت و مشتری نخواهد بود.»

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-