باب 25 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۷۸

 

تثنیه
باب بیست و پنجم
 1. اگر در میان مردم مرافعه‌ای باشد و به محاکمه آیند و در میان ایشان داوری نمایند آنگاه عادل را عادل شمارند و شریر را ملزم سازند.
 2. و اگر شریر مستوجب تازیانه باشد آنگاه داور او را بخواباند و حکم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند.
 3. چهل تازیانه او را بزند و زیاد نکند مبادا اگر از این زیاده کرده تازیانة بسیار زند برادرت در نظر تو خوار شود.
 4. دهن گاو را هنگامی که خرمن را خرد می کند مبند.
 5. اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آن ها بی‌اولاد بمیرد پس زنٍ آن متوفی خارج به شخص بیگانه داده نشود بلکه برادر شوهرش به او درآمده او را برای خود به زنی بگیرد و حق‌ّ برادر شوهری را با او بجا آورد.
 6. و نخست زاده‌ای که بزاید به اسم برادر متوفای او وارث گردد تا اسمش از اسرائیل محو نشود.
 7. آنگاه زن برادرش به دروازه نزد مشایخ برود و گوید: «برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائیل انکار می کند و از بجا آوردن حق برادر شوهری با من ابا می نماید.»
 8. پس مشایخ شهرش او را طلبیده با وی گفتگو کنند و اگر اصرار کرده‌ بگوید نمیخواهم او را بگیرم
 9. آنگاه زن برادرش نزد وی آمده به حضور مشایخ کفش او را از پایش بکند و به رویش آب دهن اندازد و در جواب گوید: «با کسی که خانة برادر خود را بنا نکند چنین کرده شود.»
 10. و نام او در اسرائیل خانة کفش کنده خوانده شود.
 11. و اگر دو شخص با یکدیگر منازعه نمایند و زن یکی پیش آید تا شوهر خود را از دست زننده‌اش رها کند و دست خود را دراز کرده عورت او را بگیرد
 12. پس دست او را قطع کن و چشم تو بر او ترحم نکند.
 13. در کیسة تو وزنه‌های مختلف بزرگ و کوچک نباشد.
 14. در خانة تو کیلهای مختلف بزرگ و کوچک نباشد.
 15. تو را وزن صحیح و راست باشد و تو را کیل صحیح و راست باشد تا عمرت در زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می دهد دراز شود.
 16. زیرا هرکه این کار کند یعنی هرکه بی‌انصافی نماید نزد یَهُوَه خدایت مکروه است.
 17. بیادآور آنچه عمالیق وقت بیرون آمدنت از مصر در راه به تو نمودند.
 18. که چگونه تو را در راه مقابله کرده همة واماندگان را در عقب تو از مؤخرت قطع نمودند در حالیکه تو ضعیف و وامانده بودی و از خدا نترسیدند.
 19. پس چون یَهُوَه خدایت تو را در زمینی که یَهُوَه خدایت تو را برای تصرفش نصیب می دهد از جمیع دشمنانت آرامی بخشد آنگاه ذکر عمالیق را از زیر آسمان محو ساز و فراموش نکن.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-