باب 17 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۹۷
تثنیه
باب هفدهم
 1. گاو یا گوسفندی که در آن عیب یا هیچ چیز بد باشد برای یَهُوَه خدای خود ذبح نکن چون که آن نزد یَهُوَه خدایت مکروه است.
 2. اگر در میان تو در یکی از دروازه‌هایت که یَهُوَه خدایت به تو می دهد مرد یا زنی پیدا شود که در نظر یَهُوَه‌خدایت کار ناشایسته نموده‌از عهد او تجاوز کند
 3. و رفته خدایان غیر را عبادت کرده سجده نماید خواه آفتاب یا ماه یا هریک از جنود آسمان که من امر نفرموده‌ام
 4. و از آن اطلاع یافته بشنوی پس نیکو تفحص کن و اینک اگر راست و یقین باشد که این رجاست در اسرائیل واقع شده است.
 5. آنگاه آن مرد یا زن را که این کار بد را در دروازه‌هایت کرده است بیرون‌آور و آن مرد یا زن را با سنگ ها سنگسار کن تا بمیرند.
 6. از گواهی دو یا سه شاهد آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود از گواهی یک نفر کشته نشود.
 7. اولاً دست شاهدان به جهت کشتنش بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامی قوم پس بدی را از میان خود دور کرده‌ای.
 8. اگر در میان تو امری که حکم بر آن مشکل شود به ظهور آید در میان خون و خون و در میان دعوی و دعوی و در میان ضرب و ضرب از مرافعه‌هایی که در دروازه‌هایت واقع شود آنگاه برخاسته به مکانی که یَهُوَه خدایت برگزیند برو.
 9. و نزد لاویان کهنه و نزد داوری که در آن روزها باشد رفته مسألت نما و ایشان تو را از فتوای قضا مخبر خواهند ساخت.
 10. و برحسب فتوایی که ایشان از مکانی که یَهُوَه برگزیند برای تو بیان می کنند عمل نما. و هوشیار باش تا موافق هرآنچه به تو تعلیم دهند عمل نمایی.
 11. موافق مضمون شریعتی که به تو تعلیم دهند و مطابق حکمی که به تو گویند عمل نما و از فتوایی که برای تو بیان می کنند به طرف راست یا چپ تجاوز نکن.
 12. و شخصی که از روی تکبر رفتار نماید‌ و کاهنی را که به حضور یَهُوَه‌خدایت به جهت خدمت در آنجا می‌ایستد یا داور را گوش نگیرد‌ آن شخص کشته شود. پس بدی را از میان اسرائیل دور کرده‌ای.
 13. و تمامی قوم چون اینرا بشنوند خواهند ترسید و بار دیگر از روی تکبر رفتار نخواهند نمود.
 14. چون به زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می دهد داخل شوی و در آن تصرف نموده ساکن شوی و بگویی مثل جمیع امت هایی که به اطراف منند پادشاهی بر خود نصب نمایم
 15. البته پادشاهی را که یَهُوَه خدایت برگزیند بر خود نصب نما. یکی از برادرانت را برخود پادشاه بساز و مرد بیگآن های را که از برادرانت نباشد نمی توانی بر خود مسلط نمایی.
 16. لکن او برای خود اسب های بسیار نگیرد و قوم را به مصر پس نفرستد تا اسب های بسیار برای خود بگیرند چون که یَهُوَه به شما گفته است بار دیگر به آن راه برنگردید.
 17. و برای خود زنان بسیار نگیرد مبادا دلش منحرف شود و نقره و طلا برای خود بسیار زیاده نیندوزد.
 18. و چون بر تخت مملکت خود بنشیند نسخة این شریعت را از آنچه از آن نزد لاویان کهنه است برای خود در طوماری بنویسد.
 19. و آن نزد او باشد و همة روزهای عمرش آن را بخواند تا بیاموزد که از یَهُوَه خدای خود بترسد و همة کلمات این شریعت و این فرایض را نگاه داشته بعمل آورد.
 20. مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود و از این اوامر به طرف چپ یا راست منحرف شود تا آنکه او و پسرانش در مملکت او در میان اسرائیل روزهای طویل داشته باشند.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-