باب 4 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۲۸۷

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب چهارم

1)  و یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

2) “حساب بنی‌قَهات را از میان بنی‌لاوی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان بگیر.

3)  از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هر که داخل خدمت شود تا در خیمة اجتماع کار کند.

4) “و خدمت بنی‌قَهات در خیمة اجتماع کار قدس‌الاقداس باشد.

5) “و هنگامی که از دو کوچ میکند هارون و پسرانش داخل شده ‌پوشش حجاب را پایین بیاورند و تابوت شهادت را به آن بپوشانند.

6)  و بر آن پوششِ پوستِ خزِ آبی بگذارند و جامه‌ای که تمام آن لاجوردی باشد بالای آن پهن نموده چوب دستهایش را بگذرانند.

7) “و بر میز نانِ تَقًدِمِه جامة لاجوردی بگسترانند و بر آن بشقابها و قاشقها و کاسه‌ها و پیاله‌های ریختنی را بگذرانند و نان دائمی بر آن باشد.

8)  و جامة قرمز بر آنها گسترانیده‌ آنرا به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهایش را بگذرانند.

9) “و جامة لاجوردی گرفته شمعدان روشنایی و چراغهایش و گُلگیرهایش و سینی‌هایش و تمامی ظروف روغنش را که به آنها خدمتش میکنند بپوشانند

10) و آنرا و همة اسبابش را در پوشش پوست خز گذارده بر چوب دستی بگذارند.

11)“و بر مذبح زرین جامة لاجوردی گسترانیده آنرا به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهایش را بگذرانند.

12)“و تمامی اسباب خدمت را که به آنها دو قدس خدمت میکنند گرفته آنها را در جامة لاجوردی بگذارند و آنها را به پوشش پوست خز پوشانیده بر چوبدست بنهند.

13) “و مذبح را از خاکستر خالی کرده جامة ارغوانی بر آن بگسترانند.

14)  و جمیع اسبابش را که به آنها خدمت آنرا میکنند یعنی مجمرها و چنگالها و خاک‌اندازها و کاسه‌ها همة اسباب مذبح را بر روی آن بنهند و بر آن پوشش پوست خز گسترانیده چوب دستهایش را بگذرانند.

15) “و چون هارون و پسرانش در هنگام کوچ کردن اردو از پوشانیدن قدس و تمامی اسباب قدس فارغ شوند بعد از آن پسران قَهات برای برداشتن آن بیایند اما قدس را لمس ننمایند مبادا بمیرند این چیزها از خیمة اجتماع حمل بنی‌قهات میباشد.

16) “و ودیعت اَلعازار بن‌هارون کاهن روغن بجهت روشنایی و بخور خوشبو و هدیة آردی دائمی و روغن مسح و نظارت تمامی مسکن میباشد با هر آنچه در آن است خواه از قدس و خواه از اسبابش.”

17)  و یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

18) “سبط قبایل قَهاتیان را از میان لاویان منقطع مسازید.

19)  بلکه با ایشان چنین رفتار نمایید تا چون به قدس‌الاقداس نزدیک آیند زنده بمانند و نمیرند. هارون و پسرانش داخل آن بشوند و هر یک از ایشان را به خدمت و حمل خود بگمارند.

20)  و اما ایشان بجهت دیدن قدس لحظه‌ای هم داخل نشوند مبادا بمیرند.”

21)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

22)  “حساب بنی‌جرشون را نیز برحسب خاندان آبا و قبایل ایشان بگیر.

23)  از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله ایشان را بشمار هر که داخل شود تا در خیمة اجتماع به شغل بپردازد و خدمت بنماید.

24)  “این است خدمت قبایل بنی‌جرشون در خدمتگذاری و حمل

25)  که تجیرهای مسکن و خیمة اجتماع را با پوشش آن و پوشش پوست خز که بر بالای آن است و پردة دروازة خیمة اجتماع را بردارند.

26)  و تجیرهای صحن و پردة مدخل دروازة صحن که پیش مسکن و به اطراف مذبح است و طنابهای آنها و همة اسباب خدمت آنها و هرچه به آنها باید کرده شود ایشان بکنند.

27)  و تمامی خدمت بنی‌جرشون در هر حمل و خدمت ایشان به فرمان هارون و پسران او بشود و جمیع حملهای ایشان را بر ایشان ودیعت گذارید.

28)  این است خدمت قبایل بنی‌جرشون در خیمة اجتماع. و نظارت ایشان به دست ایتامار بن‌هارون کاهن باشد.

29)  “و بنی‌مراری را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان بشمار.

30)  از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هر که به خدمت داخل شود تا کار خیمة اجتماع را بنماید. ایشان را بشمار.

31)  این است ودیعت حمل ایشان در تمامی خدمت ایشان در خیمة اجتماع تختهای مسکن و پشت‌بندهایش و ستونهایش و پایه‌هایش.

32)  و ستونهای اطراف صحن و پایه‌های آنها و میخهای آنها و طنابهای آنها با همة اسباب آنها و تمامی خدمت آنها پس اسباب ودیعت حمل ایشان را به نامها حساب کنید.

33)  این است خدمت قبایل بنی‌مراری در تمامی خدمت ایشان در خیمة اجتماع زیر دست ایتامار بن‌هارونٍ کاهن.”

34)  و موسی و هارون و آقاان جماعت بنی‌قهات را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان شمردند.

35)  از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هر که به خدمت داخل میشد تا در خیمة اجتماع مشغول شود.

36)  و شمرده‌شدگان ایشان بر حسب قبایل ایشان دو هزار و هفتصد و پنجاه نفر بودند.

37)  اینانند شمرده‌شدگان قبایل قَهاتیان هر که در خیمة اجتماع کار میکرد که موسی و هارون ایشان را برحسب آنچه یَهُوَه به واسطة موسی فرموده بود شمردند.

38)  و شمرده‌شدگان بنی‌جرشون بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان

39)  از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هر که به خدمت داخل میشد تا در خیمة اجتماع کار کند.

40)  و شمرده‌شدگان ایشان برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان دو هزار و ششصد و سی نفر بودند.

41)  اینانند شمرده‌شدگان قبایل بنی‌جرشون هر که در خیمة اجتماع کار میکرد که موسی و هارون ایشان را برحسب فرمان یَهُوَه شمردند.

42)  و شمرده‌شدگان قبایل بنی‌مراری برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان

43)  از سی‌ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هر که به خدمت داخل میشد تا در خیمة اجتماع کار کند.

44)  و شمرده‌شدگان ایشان برحسب قبایل ایشان سه‌هزار و دویست نفر بودند.

45)  اینانند شمرده‌شدگان قبایل بنی‌مراری که موسی و هارون ایشان را برحسب آنچه یَهُوَه به واسطة موسی فرموده بود شمردند.

46)  جمیع شمرده‌شدگان لاویان که موسی و هارون و آقاان اسرائیل ایشان را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان شمردند

47)  از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هرکه داخل می‌شد تا کار خدمت و کار حملها را در خیمة اجتماع بکند.

48)  شمرده‌شدگان ایشان هشت هزار و پانصد و هشتاد نفر بودند.

49)  برحسب فرمان یَهُوَه به توسط موسی هرکس موافق خدمتش و حملش شمرده شد.و چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود او ایشان را شمرد.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-