* پژوهش های حقوق و ادیان *

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب هشتم

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2) “هارون را خطاب کرده به وی بگو: هنگامی که چراغها را برافرازی هفت چراغ پیش شمعدان روشنایی بدهد.”

3) پس هارون چنین کرد و چراغها را برافراشت تا پیش شمعدان روشنایی بدهد چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود.

4) و صنعت شمعدان این بود: از چرخکاری طلا از ساق تا گُلهایش چرخکاری بود موافق نمونه‌ای که یَهُوَه به موسی نشان داده بود به همین طور شمعدان را ساخت.

5) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

6) “لاویان را از میان بنی‌اسرائیل گرفته ایشان را تطهیر نما.

7) و بجهت تطهیر ایشان به ایشان چنین عمل نما: آن کفاره گناه را بر ایشان بپاش و بر تمام بدن خود اُستُره بگذرانند و رخت خود را شسته خود را تطهیر نمایند.

8) و گاوی جوان و هدیة آردی آن یعنی آرد نرم مخلوط با روغن بگیرند و گاو جوان دیگر بجهت قربانی گناه بگیر.

9) و لاویان را پیش خیمة اجتماع نزدیک بیاور و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را جمع کن.

10)  و لاویان را به حضور یَهُوَه نزدیک بیاور و بنی‌اسرائیل دستهای خود را بر لاویان بگذارند.

11)  و هارون لاویان را از جانب بنی‌اسرائیل به حضور یَهُوَه هدیه بگذراند تا خدمت یَهُوَه را بجا بیاورند.

12)  و لاویان دستهای خود را بر سر گاوان بنهند و تو یکی را بجهت قربانی گناه و دیگری را بجهت قربانی سوختنی برای یَهُوَه بگذران تا بجهت لاویان کفاره شود.

13)  و لاویان را پیش هارون و پسرانش برپا بدار و ایشان را برای یَهُوَه هدیه بگذران.

14)  و لاویان را از میان بنی‌اسرائیل جدا نما و لاویان از آن من خواهند بود.

15)  “و بعد از آن لاویان داخل شوند تا خدمت خیمة اجتماع را بجا آورند و تو ایشان را تطهیر کرده ایشان را هدیه بگذران.

16)  زیرا که ایشان از میان بنی‌اسرائیل به من بالکل داده شده‌اند و به عوض هر گشایندة رحم یعنی به عوض همة نخستزادگان بنی‌اسرائیل ایشان را برای خود گرفته‌ام.

17)  زیرا که جمیع نخستزادگان بنی‌اسرائیل خواه از انسان و خواه از بهایم از آن من‌اند. در روزی که جمیع نخستزادگان را در زمین مصر زدم ایشان را برای خود تقدیس نمودم.

18)  پس لاویان را به عوض همة نخستزادگان بنی‌اسرائیل گرفتم.

19)  و لاویان را از میان بنی‌اسرائیل به هارون و پسرانش پیشکش دادم تا خدمت بنی‌اسرائیل را در خیمة اجتماع بجا آورند و بجهت بنی‌اسرائیل کفاره نمایند و چون بنی‌اسرائیل به قدس نزدیک آیند وبا به بنی‌اسرائیل عارض نشود.”

20)  پس موسی و هارون و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل به لاویان چنین کردند بر حسب هرآنچه یَهُوَه موسی را دربارة لاویان امر فرمود همچنان بنی‌اسرائیل به ایشان عمل نمودند.

21)  و لاویان برای گناه خود کفاره کرده رخت خود را شستند و هارون ایشان را به حضور یَهُوَه هدیه گذرانید و هارون برای ایشان کفاره نموده ایشان را تطهیر کرد.

22)  و بعد از آن لاویان داخل شدند تا در خیمة اجتماع به حضور هارون و پسرانش به خدمت خود بپردازند و چنانکه یَهُوَه موسی را دربارة لاویان امر فرمود همچنان به ایشان عمل نمودند.

23)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

24)  “این است قانون لاویان که از بیست و پنج ساله و بالاتر داخل شوند تا در کار خیمة اجتماع مشغول خدمت بشوند.

25)  و از پنجاه ساله از کار خدمت بازایستند و بعد از آن خدمت نکنند.

26)  لیکن با برادران خود در خیمة اجتماع به نگاهبانی نمودن مشغول شوند و خدمتی دیگر نکنند. بدین طور با لاویان دربارة ودیعت ایشان عمل نما.”


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-