باب 8 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۲۵۴

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب هشتم

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2) “هارون را خطاب کرده به وی بگو: هنگامی که چراغها را برافرازی هفت چراغ پیش شمعدان روشنایی بدهد.”

3) پس هارون چنین کرد و چراغها را برافراشت تا پیش شمعدان روشنایی بدهد چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود.

4) و صنعت شمعدان این بود: از چرخکاری طلا از ساق تا گُلهایش چرخکاری بود موافق نمونه‌ای که یَهُوَه به موسی نشان داده بود به همین طور شمعدان را ساخت.

5) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

6) “لاویان را از میان بنی‌اسرائیل گرفته ایشان را تطهیر نما.

7) و بجهت تطهیر ایشان به ایشان چنین عمل نما: آن کفاره گناه را بر ایشان بپاش و بر تمام بدن خود اُستُره بگذرانند و رخت خود را شسته خود را تطهیر نمایند.

8) و گاوی جوان و هدیة آردی آن یعنی آرد نرم مخلوط با روغن بگیرند و گاو جوان دیگر بجهت قربانی گناه بگیر.

9) و لاویان را پیش خیمة اجتماع نزدیک بیاور و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را جمع کن.

10)  و لاویان را به حضور یَهُوَه نزدیک بیاور و بنی‌اسرائیل دستهای خود را بر لاویان بگذارند.

11)  و هارون لاویان را از جانب بنی‌اسرائیل به حضور یَهُوَه هدیه بگذراند تا خدمت یَهُوَه را بجا بیاورند.

12)  و لاویان دستهای خود را بر سر گاوان بنهند و تو یکی را بجهت قربانی گناه و دیگری را بجهت قربانی سوختنی برای یَهُوَه بگذران تا بجهت لاویان کفاره شود.

13)  و لاویان را پیش هارون و پسرانش برپا بدار و ایشان را برای یَهُوَه هدیه بگذران.

14)  و لاویان را از میان بنی‌اسرائیل جدا نما و لاویان از آن من خواهند بود.

15)  “و بعد از آن لاویان داخل شوند تا خدمت خیمة اجتماع را بجا آورند و تو ایشان را تطهیر کرده ایشان را هدیه بگذران.

16)  زیرا که ایشان از میان بنی‌اسرائیل به من بالکل داده شده‌اند و به عوض هر گشایندة رحم یعنی به عوض همة نخستزادگان بنی‌اسرائیل ایشان را برای خود گرفته‌ام.

17)  زیرا که جمیع نخستزادگان بنی‌اسرائیل خواه از انسان و خواه از بهایم از آن من‌اند. در روزی که جمیع نخستزادگان را در زمین مصر زدم ایشان را برای خود تقدیس نمودم.

18)  پس لاویان را به عوض همة نخستزادگان بنی‌اسرائیل گرفتم.

19)  و لاویان را از میان بنی‌اسرائیل به هارون و پسرانش پیشکش دادم تا خدمت بنی‌اسرائیل را در خیمة اجتماع بجا آورند و بجهت بنی‌اسرائیل کفاره نمایند و چون بنی‌اسرائیل به قدس نزدیک آیند وبا به بنی‌اسرائیل عارض نشود.”

20)  پس موسی و هارون و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل به لاویان چنین کردند بر حسب هرآنچه یَهُوَه موسی را دربارة لاویان امر فرمود همچنان بنی‌اسرائیل به ایشان عمل نمودند.

21)  و لاویان برای گناه خود کفاره کرده رخت خود را شستند و هارون ایشان را به حضور یَهُوَه هدیه گذرانید و هارون برای ایشان کفاره نموده ایشان را تطهیر کرد.

22)  و بعد از آن لاویان داخل شدند تا در خیمة اجتماع به حضور هارون و پسرانش به خدمت خود بپردازند و چنانکه یَهُوَه موسی را دربارة لاویان امر فرمود همچنان به ایشان عمل نمودند.

23)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

24)  “این است قانون لاویان که از بیست و پنج ساله و بالاتر داخل شوند تا در کار خیمة اجتماع مشغول خدمت بشوند.

25)  و از پنجاه ساله از کار خدمت بازایستند و بعد از آن خدمت نکنند.

26)  لیکن با برادران خود در خیمة اجتماع به نگاهبانی نمودن مشغول شوند و خدمتی دیگر نکنند. بدین طور با لاویان دربارة ودیعت ایشان عمل نما.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-