باب 4 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۴۲۹

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب چهارم

1)    و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)    “بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو: اگر کسی سهواً گناه کنند در هر کدام از نواهی یَهُوَه که نباید کرد و به خلاف هر یک از آنها عمل کند.

3)    اگر کاهن که مسح شده است گناهی ورزد و قوم را مجرم سازد پس برای گناهی که کرده است گوساله ای بی عیب از رمه برای قربانی گناه نزد یَهُوَه بگذراند.

4)    و گوساله را به در خیمة اجتماع به حضور یَهُوَه بیاورد و دست خود را بر سر گوساله بنهد و گوساله را به حضور یَهُوَه ذبح نماید.

5)    و کاهن مسح شده از خون گوساله گرفته آنرا به خیمة اجتماع درآورد.

6)    و کاهن انگشت خود را در خون فرو برد و به حضور یَهُوَه پیش حجاب قدس قدری از خون را هفت مرتبه بپاشد.

7)   و کاهن قدری از خون را بر شاخه های مذبح بخور معطر که در خیمة اجتماع است به حضور یَهُوَه بپاشد و همة خون گوساله را بر بنیان مذبح قربانی سوختنی که به در خیمة اجتماع است بریزد.

8)    و تمامی پیه گوسالة قربانی گناه یعنی پیهی که احشا را میپوشاند و همة پیه را که بر احشاست از آن بردارد.

9)    و دو گُرده و پیهی که بر آنهاست که بر دو تهیگاه است و سفیدی را که برجگر است با گُرده ها جدا کند.

10)  چنانکه از گاو ذبیحة سلامتی برداشته میشود و کاهن آنها را بر مذبح قربانی سوختنی بسوزاند.

11)  و پوست گوساله و تمامی گوشتش با سرش و پاچه هایش و احشایش و سرگینش

12)  یعنی تمامی گوساله را بیرون لشکرگاه در مکان پاک جایی که خاکستر را میریزند ببرد و آنرا بر هیزم به آتش بسوزاند. در جایی که خاکستر را میریزند سوخته شود.

13)  “و هر گاه تمامی جماعت اسرائیل سهواً گناه کنند و آن امر از چشمان جماعت مخفی باشد و کاری را که نباید کرد از جمیع نواهی یَهُوَه کرده مجرم شده باشند

14)  چون گناهی که کردند معلوم شود آنگاه جماعت گوساله ای از رمه برای قربانی گناه بگذرانند و آنرا پیش خیمة اجتماع بیاورند.

15)  و مشایخ جماعت دستهای خود را بر سر گوساله به حضور یَهُوَه بنهند و گوساله به حضور یَهُوَه ذبح شود.

16)  و کاهن مسح شده قدری از خون گوساله را به خیمه اجتماع در آورد.

17)  و کاهن انگشت خود را در خون فرو برد و آنرا به حضور یَهُوَه پیش حجاب هفت مرتبه بپاشد.

18)  و قدری از خون را بر شاخهای مذبح که به حضور یَهُوَه در خیمة اجتماع است بگذارد و همة خون را بر بنیان مذبح قربانی سوختنی که نزد در خیمة اجتماع است بریزد.

19)  و همة پیة آنرا از آن برداشته بر مذبح بسوزاند.

20)  و با گوساله عمل نماید چنانکه با گوسالة قربانی گناه عمل کرد همچنان با این بکند و کاهن برای ایشان کفاره کند و آمرزیده خواهند شد.

21)  و گوساله را بیرون لشکرگاه برده آنرا بسوزاند چنانکه گوسالة‌ اول را سوزانید. این قربانی گناه جماعت است.

22)  “ و هر گاه رئیس گناه کند و کاری را که نباید کرد از جمیع نواهی یَهُوَه خدای خود سهواً بکند و مجرم شود

23)  چون گناهی که کرده است بر او معلوم شود آنگاه بز نر بی عیب برای قربانی خود بیاورد.

24)  و دست خود را بر سر بز بنهد و آنرا در جایی که قربانی سوختنی را ذبح کنند به حضور یَهُوَه ذبح نماید. این قربانی گناه است.

25)  و کاهن قدری از خون قربانی گناه را به انگشت خود گرفته بر شاخهای مذبح قربانی سوختنی بگذارد و خونش را بر بنیان مذبح سوختنی بریزد.

26)  و همة پیه آنرا مثل پیه ذبیحة سلامتی بر مذبح بسوزاند و کاهن برای او گناهش را کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد.

27)  “و هر گاه کسی از اهل زمین سهواً گناه ورزد و کاری را که نباید کرد از همة نواهی یَهُوَه بکند و مجرم شود

28)  چون گناهی که کرده است بر او معلوم شود آنگاه برای قربانی خود بز مادة بی عیب بجهت گناهی که کرده است بیاورد.

29)  و دست خود را بر سر قربانی گناه بنهد و قربانی گناه را در جای قربانی سوختنی ذبح نماید.

30)  و کاهن قدری از خونش را به انگشت خود گرفته آنرا بر شاخهای مذبح قربانی سوختنی بگذارد و همة خونش را بر بنیان مذبح بریزد.

31)  و همة پیه آنرا جدا کند چنانکه پیه از ذبیحة سلامتی جدا میشود و کاهن آنرا بر مذبح بسوزاند برای عطر خوشبو بجهت یَهُوَه و کاهن برای او کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد.

32)  و اگر برای قربانی خود بره ای بجهت قربانی گناه بیاورد آنرا مادة بی عیب بیاورد.

33)  و دست خود را بر سر قربانی گناه بنهد و آنرا برای قربانی گناه در جایی که قربانی سوختنی ذبح میشود ذبح نماید.

34)  و کاهن قدری از خون قربانی گناه را به انگشت خود گرفته بر شاخهای مذبح قربانی سوختنی بگذارد و همة خونش را بر بنیان مذبح بریزد.

       35)  و همة پیه آنرا جدا کند چنانکه پیه برة ذبیحة سلامتی جدا میشود و کاهن آنرا بر مذبح بر هدایای آتشین یَهُوَه بسوزاند و کاهن برای او بجهت گناهی که کرده است کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد.
 

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-