باب 15 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۸۳
تثنیه
باب پانزدهم
 1. و در آخر هر هفت سال انفکاک نمایی.
 2. و قانون انفکاک این باشد: هر طلبکاری قرضی را که به همسایة خود داده باشد منفک‌ّ سازد و از همسایة و برادر خود مطالبه نکند چون که انفکاک یَهُوَه اعلان شده است.
 3. از غریب مطالبه توانی کرد اما هرآنچه از مال تو نزد برادرت باشد دست تو آن را منفک‌ّ سازد.
 4. تا نزد تو هیچ فقیر نباشد زیرا که یَهُوَه تو را در زمینی که یَهُوَه خدایت برای نصیب و ملک به تو می دهد البته برکت خواهد داد
 5. اگر قول یَهُوَه خدایت را به دقت بشنوی تا متوجه شده‌جمیع این اوامر را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا آوری.
 6. زیرا که یَهُوَه خدایت تو را چنانکه گفته است برکت خواهد داد و به امت های بسیار قرض خواهی داد لیکن تو مدیون نخواهی شد و بر امت های بسیار تسلط خواهی نمود و ایشان بر تو مسلط نخواهند شد.
 7. اگر نزد تو در یکی از دروازه‌هایت در زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می‌بخشد یکی از برادرانت فقیر باشد دل خود را سخت نساز و دستت را بر برادر فقیر خود مبند.
 8. بلکه البته دست خود را بر او گشاده دار و به قدر کفایت موافق احتیاج او به او قرض بده.
 9. و با حذر باش مبادا در دل تو فکر زشت باشد و بگویی سال هفتم یعنی سال انفکاک نزدیک است و چشم تو بر برادر فقیر خود بد شده چیزی به او ندهی و او از تو نزد یَهُوَه فریاد برآورده برایت گناه باشد.
 10. البته به او بدهی و دلت از دادنش آزرده نشود زیرا که به عوض این کار یَهُوَه خدایت تو را در تمامی کارهایت و هرچه دست خود را بر آن دراز می کنی برکت خواهد داد.
 11. چون که فقیر از زمینت معدوم نخواهد شد‌ بنابراین من تو را امر فرموده میگویم البته دست خود را برای برادر مسکین و فقیر خود که در زمین تو باشند گشاده دار.
 12. اگر مرد یا زن عبرانی از برادرانت به تو فروخته شود و او تو را شش سال خدمت نماید پس در سال هفتم او را از نزد خود آزاد کرده رها کن.
 13. و چون او را از نزد خود آزاد کرده رها می کنی او را تُهی‌دست روانه نساز.
 14. او را از گله و خرمن و چرخُشت خود البته زاد بده به اندازه‌ای که یَهُوَه‌خدایت تو را برکت داده باشد به او بده.
 15. و بیادآور که تو در زمین مصر غلام بودی و یَهُوَه‌خدایت تو را فدیه داد بنابراین من امروز این را به تو امر می فرمایم
 16. و اگر به تو گوید از نزد تو بیرون نمی روم چون که تو را و خاندان تو را دوست دارد و او را نزد تو خوش گذشته باشد
 17. آنگاه درفشی گرفته گوشش را با آن به دربدوز تا تو را غلام ابدی باشد و با کنیز خود نیز چنین عمل نما.
 18. و چون او را از نزد خود آزاد کرده‌ رها می کنی بنظرت بد نیاید زیرا که دو برابر ا‌ُجرتِ اجیر تو را شش سال خدمت کرده است. و یَهُوَه خدایت در هرچه می کنی تو را برکت خواهد داد.
 19. همة نخست زادگان نرینه را که از رمه و گلة تو زاییده شوند برای یَهُوَه خدای خود تقدیس نما و با نخست زادة گاو خود کار نکن و نخست زادة گوسفند خود را پشم مبر.
 20. آن ها را به حضور یَهُوَه خدای خود در مکانی که یَهُوَه برگزیند تو و اهل خآن هات سال به سال بخورید.
 21. لیکن اگر عیبی داشته باشد مثلاً لنگ یا کور یا هر عیب دیگر آن را برای یَهُوَه خدایت ذبح نکن.
 22. آن را در اندرون دروازه‌هایت بخور شخص نجس و شخص طاهر آن را برابر مثل غزال و آهو بخورند.
 23. اما خونش را نخور. آن را مثل آب بر زمین بریز.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-