باب 28 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۲۶۸

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب بیست و هشتم
 

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)“بنی‌اسرائیل را امر فرموده به ایشان بگو: مراقب باشید تا هدیة طعام مرا از قربانیهای آتشین عطر خوشبوی من در موسمش نزد من بگذرانید.

3) و ایشان را بگو قربانی آتشین را که نزد یَهُوَه بگذرانید این است: دو برة نرینه یک سالة بی‌عیب هر روز بجهت قربانی سوختنی دائمی.

4) یک بره را در صبح قربانی کن و برة دیگر را در عصر قربانی کن.

5) و یک عشر ایفة آرد نرم مخلوط شده با یک ربع هین روغن زلال برای هدیة آردی.

6) این است قربانی سوختنی دائمی که در کوه سینا بجهت عطر خوشبو و قربانی آتشین یَهُوَه معین شد.

7) و هدیة ریختنی آن یک ربع هین بجهت هر بره‌ای باشد این هدیة ریختنی مسکرات را برای یَهُوَه در قدس بریز.

8) و برة دیگر را در عصر قربانی کن مثل هدیة آردی صبح و مثل هدیة ریختنی آن بگذران تا قربانی آتشین و عطر خوشبو برای یَهُوَه باشد.

9)“و در روز سبَت دو برة یکسالة بی‌عیب و دو عشر ایفة آرد نرم سرشته شده با روغن بجهت هدیة آردی با هدیة ریختنی آن.

10) این است قربانی سوختنی هرروز سبَت سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة ریختنی آن.

11) “و در اول ماههای خود قربانی سوختنی برای یَهُوَه بگذرانید دو گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینه یکساله بی‌عیب.

12) و سه عشر ایفة آرد نرم سرشته شده با روغن بجهت هدیة آردی برای هر گاو و دو عشر آرد نرم سرشته شده با روغن بجهت هدیه آردی برای هر قوچ.

13) و یک عشر آرد نرم سرشته شده با روغن بجهت هدیة آردی برای هر بره تا قربانی سوختنی عطر خوشبو و هدیة آتشین برای یَهُوَه باشد.

14) و هدایای ریختنی آنها نصف هین شراب برای هر گاو و ثلث هین برای هر قوچ و ربع هین برای هر بره باشد. این است قربانی سوختنی هر ماه از ماههای سال. این است قربانی سوختنی هر ماه از ماههای سال.

15) و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة ریختنی آن برای یَهُوَه قربانی بشود.

16) “و در روز چهاردهم ماه اول فصح یَهُوَه است.

17) و در روز پانزدهم این ماه عید است که هفت روز نان فطیر خورده شود.

18) در روز اول محفٍل مقدس است که هیچ کار خدمت در آن نکنید.

19) و بجهت هدیة آتشین و قربانی سوختنی برای یَهُوَه دو گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینه یکساله قربانی کنید اینها برای شما بی‌عیب باشد.

20) و بجهت هدیة آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شدة با روغن برای هر گاو و دو هشر برای هر قوچ بگذرانید.

21) و یک عشر برای هر بره از آن هفت بره بگذران.

22) و یک بز نر بجهت قربانی گناه تا برای شما کفاره شود.

23) اینها را سوای قربانی سوختنی صبح که قربانی سوختنی دائمی است بگذرانید.

24) به اینطور هر روز از آن هفت روز طعامِ هدیة آتشین عطر خوشبو برای یَهُوَه بگذرانید و این سوای قربانی سوختنی دائمی گذرانیده شود با هدیة ریختنی آن.

25) و در روز هفتم برای شما محفل مقدس باشد. هیچ کار خدمت در آن نکنید.

26) “و در روز نوبرها چون هدیة آردی تازه در عید هفته‌های خود برای یَهُوَه بگذرانید محفل مقدس برای شما باشد و هیچ کار خدمت در آن مکنید.

27) و بجهت قربانی سوختنی برای عطر خوشبوی یَهُوَه دو گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینه یکساله قربانی کنید.

28) و هدیه آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هرگاو و دو عشر برای هر قوچ.

29) و یک عشر برای هر بره از آن هفت بره.

30) و یک بز نر تا برای شما کفاره شود.

31) اینها را با هدیه آردی آنها و هدایای ریختنی آنها سوای قربانی سوختنی دائمی بگذرانید و برای شما بی‌عیب باشد.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-