پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - دانلود عهد عتیق - دانلود تورات PDF

خروج

باب چهاردهم
 

1)     و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)     “به بنی اسرائیل بگو که برگردیده برابر فَم الحیروت در میان مجًدل و دریا اردو زنند. و در مقابل بعل صَفُون در برابر آن به کنار دریا اردو زنید.

3)     و فرعون دربارة بنی اسرائیل خواهد گفت: در زمین گرفتار شده اند و صحرا آنها را محصور کرده است.

4)   و دل فرعون را سخت گردانم تا ایشان را تعاقب کند و در فرعون و تمامی لشکرش جلال خود را جلوه دهم تا مصریان بدانند که من یَهُوَه هستم.” پس چنین کردند.

5)   و به پادشاه مصر گفته شد که قوم فرار کردند و دل فرعون و بندگانش بر قوم متغیر شد پس گفتند: “این چیست که کردیم که بنی اسرائیل را از بندگی خود رهایی دادیم؟”

6)     پس ارابة خود را بیاراست و قوم خود را با خود برداشت

7)     و ششصد ارابة برگزیده برداشت و همة ارابه های مصر را و سرداران را بر جمیع آنها.

8)     و یَهُوَه دل فرعون پادشاه مصر را سخت ساخت تا بنی اسرائیل را تعاقب کرد. و بنی اسرائیل به دست بلند بیرون رفتند.

9)   و مصریان با تمامی اسبان و ارابه های فرعون و سوارانش و لشکرش در عقب ایشان تاخته بدیشان در رسیدند وقتی که به کنار دریا نزد فم الحیروت برابر بعل صفون فرود آمده بودند.

10) و چون فرعون نزدیک شد بنی اسرائیل چشمان خود را بالا کرده دیدند که اینک مصریان از عقب ایشان میآیند. پس بنی اسرائیل سخت بترسیدند و نزد یَهُوَه فریاد برآوردند

11)  و به موسی گفتند: “آیا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته ای تا در صحرا بمیریم؟ این چیست به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی؟

12)  آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم؟ زیرا که ما را خدمت مصریان بهتر است از مردن در صحرا! “

13)  موسی به قوم گفت: “مترسید! بایستید و نجات یَهُوَه را ببینید که امروز آنرا برای شما خواهد کرد زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید.

14)  یَهُوَه برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید.”

15)  و یَهُوَه به موسی گفت: “چرا نزد من فریاد میکنی؟ بنی اسرائیل را بگو که کوچ کنند.

16)  و اما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده آنرا منشَق کن تا بنی اسرائیل از میان دریا بر خشکی راه سپر شوند.

17)  و اما من اینک دل مصریان را سخت میسازم تا از عقب ایشان بیایند و از فرعون و تمامی لشکر او و ارابه ها و سوارانش جلال خواهم یافت.

18)  و مصریان خواهند دانست که من یَهُوَه هستم وقتی که از فرعون و ارابه هایش و سوارانش جلال یافته باشم.”

19)  و فرشتة خدا که پیش اردوی اسرائیل میرفت حرکت کرده از عقب ایشان خرامید و ستون ابر از پیش ایشان نقل کرده در عقب ایشان بایستاد.

20)  و میان اردوی مصریان و اردوی اسرائیل آمده از برای آنها ابر و تاریکی میبود و اینها را در شب روشنایی میداد که تمامی شب نزدیک یکدیگر نیامدند.

21)  پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و یَهُوَه دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانیده دریا را خشک ساخت و آب منشَق گردید.

22)  و بنی اسرائیلدر میان دریا بر خشکی میرفتند و آبها برای ایشان بر راست و چپ دیوار بود.

23)  و مصریان با تمامی اسبان و ارابه ها و سواران فرعون از عقب ایشان تاخته به میان دریا درآمدند.

24)  و در پاس سحری واقع شد که یَهُوَه بر اردوی مصریان از ستون آتش و ابر نظر انداخت و اردوی مصریان را آشفته کرد.

25) و چرخهای ارابه های ایشان را بیرون کرد تا آنها را به سنگینی برانند و مصریان گفتند: “از حضور بنی اسرائیل بگریزیم! زیرا یَهُوَه برای ایشان با مصریان جنگ میکند.”

26)  و یَهُوَه به موسی گفت: “دست خود را بر دریا دراز کن تا آبها بر مصریان برگردد و بر ارابه ها و سواران ایشان.”

27) پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و به وقت طلوع صبح دریا به جریان خود برگشت و مصریان به مقابلش گریختند و یَهُوَه مصریان را در میان دریا به زیرا انداخت.

28)  و آبها برگشته عرابه ها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا در آمده بودند پوشانید که یکی از ایشان هم باقی نماند.

29)  اما بنی اسرائیل در میان دریا به خشکی رفتند و آبها برای ایشان دیواری بود به طرف راست و به طرف چپ.

30)  و در آنروز یَهُوَه اسرائیل را از دست مصریان خلاصی داد و اسرائیل مصریان را به کنار دریا مرده دیدند.

31)  و اسرائیل آن کار عظیمی را که یَهُوَه به مصریان کرده بود دیدند و قوم از یَهُوَه ترسیدند و به یَهُوَه و به بندة او موسی ایمان آوردند.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-