* پژوهش های حقوق و ادیان *

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب دوم

1)  و یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

2) “هرکس از بنی‌اسرائیل نزد علَم و نشان خاندان آبای خویش خیمه زند در برابر و اطراف خیمة اجتماع خیمه زنند.

3)  و به جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب اهل علَمِ محلّة یهودا برحسب افواج خود خیمه زنند و رئیس بنی‌یهودا نَحشُون بن‌عمیناداب باشد.

4)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بودند.

5)  و سبط یساکار نَتنائیل بن‌صوغر باشد.

6)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند.

7)  و سبط زبولون و رئیس بنی‌زبولون اَلیآب بن‌حِیلون باشد.

8)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بودند.

9)  جمیع شمرده‌شدگان محلة یهودا بر حسب افواج ایشان صد و هشتاد و شش هزار و چهار صد نفر بودند. و ایشان اول کوچ کنند.

10) “و بر جانب جنوب علَم محلة رؤبین بر حسب افواج ایشان باشد و رئیس بنی‌رؤبین اَلیصور بن‌شَدیئُور باشد.

11)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند.

12)  و در پهلوی او سبط شَمعون خیمه زنند و رئیس بنی‌شَمعون شلومیئیل بن‌صوریشَد‌ّای باشد.

13)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند.

14)  و سبط جاد و رئیس بنی‌جاد اَلیاساف بن‌ر‌َعوئیل باشد.

15)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند.

16)  جمیع شمرده‌شدگان محلة رؤبین بر حسب افواج ایشان صد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و پنجاه نفر بودند و ایشان دوم کوچ کنند.

17) “و بعد از آن خیمة اجتماع با محلة لاویان در میان محله‌ها کوچ کند چنانکه خیمه میزنند همچنان هر کس در جای خود نزد علَمهای خویش کوچ کنند.

18) “و به طرف مغرب علَم محلة اَفرایم برحسب افواج ایشان و رئیس بنی‌اَفرایم الیشَمع بن‌عمیهود باشد.

19)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند چهل هزار و پانصدنفر بودند.

20)  و در پهلوی او سبط منَسی و رئیس بنی‌منَسی جملیئیل بن‌فَدهًصور باشد.

21)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند سی و دو هزار و دویست نفر بودند.

22)  و سبط بنیامین و رئیس بنی‌بنیامین اَبیدان بن‌جِدعونی باشد.

23)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند سی و پنج هزار و چهار صد نفر بودند.

24)  جمیع شمرده‌شدگان محلة اَفرایم برحسب افواج ایشان صد و هشت هزار و یکصد نفر بودند و ایشان سوم کوچ کنند.

25) “و به طرف شمال علَم محلة دان بر حسب افواج ایشان و رئیس بنی‌دان اَخیعزَر بن‌عمیشَد‌ّای باشد.

26)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند شصت و دو هزار و هفتصد نفر بودند.

27)  و در پهلوی ایشان سبط اَشیر خیمه زنند و رئیس بنی‌اَشیر فَجعیئیل بن‌عکران باشد.

28)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند چهل و یکهزار و پانصد نفر بودند.

29)  و سبط نَفتالی و رئیس بنی‌نَفتالی اَخیرع بن عِینان باشد.

30)  و فوج او که از ایشان شمرده شدند پنجاه و سه هزار و چهار صد نفر بودند.

31)  جمیع شمرده‌شدگان محلة دان صد و پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بودند. ایشان نزد علَمهای خود در عقب کوچ کنند.”

32)  اینانند شمردگان بنی‌اسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان جمیع شمرده‌شدگان محله‌ها موافق افواج ایشان ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند.

33)  اما لاویان چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود در میان بنی‌اسرائیل شمرده نشدند.

34)  و بنی‌اسرائیل موافق هرچه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود عمل نمودند به اینطور نزد علَمهای خود خیمه میزدند و به اینطور هر کس برحسب قبایل خود با خاندان آبای خود کوچ میکردند.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-