باب اول سفر خروج (تورات)

  • ۳۰۳۳
خروج
باب اول

 

1) و این است نامهای پسران اسرائیل که به مصر آمدند هر کس با اهل خانه اش همراه یعقوب آمدند:

2) رؤبین و شمعون و لاوی و یهودا

3) یساکار و زبولون و بنیامین

4) و دان و نفتالی و جاد و اشیر.

5) و همة نفوسی که از صُلب یعقوب پدید آمدند هفتاد نفر بودند. و یوسف در مصر بود.

6) و یوسف و همة برادرانش و تمامی آن طبقه مردند.

7) و بنی اسرائیل بارور و منتشر شدند و کثیر و بینهایت زورآور گردیدند و زمین از ایشان پر گشت.

8) اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت

9)  و به قوم خود گفت: “همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زورآورترند.

10)  بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم مبادا که زیاد شوند. و واقع شود که چون جنگ پدید آید ایشان نیز با دشمنان ما همداستان شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند.”

11)  پس سرکاران بر ایشان گماشتند تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل سازند و برای فرعون شهرهای خزینه یعنی فیتوم و رَعمسیس را بنا کردند.

12)  لیکن چنانکه بیشتر ایشان را ذلیل ساختند زیادتر متزاید و منتشر گردیدند و از بنی اسرائیل احتراز مینمودند.

13)  و مصریان از بنی اسرائیل به ظلم خدمت گرفتند.

14)  و جانهای ایشان را به بندگی سخت به گل کاری و خشت سازی و هر گونه عمل صحرایی تلخ ساختندی. و هر خدمتی که بر ایشان نهادندی به ظلم میبود.

15)  و پادشاه مصر به قابله های عبرانی که یکی را شفره و دیگری را فُوعه نام بود امر کرده

16)  گفت: “چون قابله گری برای زنان عبرانی بکنید و بر سنگها نگاه کنید. اگر پسر باشد او را بکُشید و اگر دختر بود زنده بماند.”

17)  لیکن قابله ها از خدا ترسیدند و آنچه پادشاه مصر بدیشان فرموده بود نکردند بلکه پسران را زنده گذاردند.

18)  پس پادشاه مصر قابله ها را طلبیده بدیشان گفت: “چرا این کار را کردید و پسران را زنده گذاردید؟”

19)  قابله ها به فرعون گفتند: “از این سبب که زنان عبرانی چون زنان مصری نیستند بلکه زورآورند و قبل از رسیدن قابله می زایند.”

20)  و خدا با قابله ها احسان نمود و قوم کثیر شدند و بسیار توانا گردیدند.

21)  و واقع شد چونکه قابله ها از خدا ترسیدند خانه ها برای ایشان بساخت.

22)  و فرعون قوم خود را امر کرده گفت: “هر پسری که زاییده شود به نهر اندازید و هر دختری را زنده نگاه دارید.”


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-