باب 21 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۲۵۳

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب بیست و یکم
 

1)     و یَهُوَه به موسی گفت: “به کاهنان یعنی پسران هارون خطاب کرده به ایشان بگو: کسی از شما برای مردگان خود را نجس نسازد

2)     جز برای خویشان نزدیک خود یعنی برای مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرش.

3)  و برای خواهر باکرة خود که قریب او باشد و شوهر ندارد برای او خود را نجس تواند کرد.

4)  چونکه در قوم خود رئیس است خود را نجس نسازد تا خویشتن را بی‌عصمت نماید.

5)  سر خود را بی‌مو نسازند و گوشه‌های ریش خود را نتراشند و بدن خود را مجروح ننمایند.

6)  برای خدای خود مقدس باشند و نام خدای خود را بی‌حرمت ننمایند. زیرا که هدایای آتشین یَهُوَه و طعام خدای خود را ایشان میگذرانند. پس مقدس باشند.

7)  زن زانیه یا بی‌عصمت را نکاح ننمایند و زن مطلقّه از شوهرش را نگیرند زیرا او برای خدای خود مقدس است.

8)  پس او را تقدیس نما زیرا که او طعام خدای خود را میگذراند. پس برای تو مقدس باشد زیرا من یَهُوَه که شما را تقدیس میکنم قدوس هستم.

9)   و دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی‌عصمت ساخته باشد پدر خود را بی‌عصمت کرده است. به آتش سوخته شود.

10) “و آن که از میان برادرانش رئیس کهنه باشدکه بر سر او روغن مسح ریخته شده و تخصیص گردیده باشد تا لباس را بپوشد موی سر خود را نگشاید و گریبان خود را چاک نکند

11)  و نزد هیچ شخص مرده نرود و برای پدر خود و مادر خود خویشتن را نجس نسازد.

12)  و از مکان مقدس بیرون نرود و مکان مقدس خدای خود را بی‌عصمت نسازد زیرا که تاج روغن مسح خدای او بر وی میباشد. من یَهُوَه هستم.

13)  و او زن باکره‌ای نکاح کند.

14)  و بیوه و مطلقه و بی‌عصمت و زانیه اینها را نگیرد. فقط باکره‌ای از قوم خود را به زنی بگیرد.

15)  و ذریت خود را در میان قوم خود بی‌عصمت نسازد. من یَهُوَه هستم که او را مقدس میسازم.”

16)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

17)  “هارون را خطاب کرده بگو: هر کس از اولاد او در طبقات ایشان که عیب داشته باشد نزدیک نیاید تا طعام خدای خود را بگذراند.

18)  پس هر کس که عیب دارد نزدیک نیاید نه مرد کور و نه لنگ و نه پهن بینی و نه زاید‌الاعضا

19)  و نه کسی که شکسته پا یا شکسته دست باشد

20)  و نه گوژپشت و نه کوتاه قد و نه کسی که در چشم خود لکه دارد و نه صاحب جرب و نه کسی که گری دارد و نه شکسته بیضه.

21)  هر کس از اولاد هارون کاهن که عیب داشته باشد نزدیک نیاید تا هدایای آتشین یَهُوَه را بگذراند چونکه معیوب است برای گذرانیدن طعام خدای خود نزدیک نیاید.

22)  طعام خدای خود را خواه از آنچه قدس‌اقداس است و خواه از آنچه مقدس است بخورد.

23)  لیکن به حجاب داخل نشود و به مذبح نزدیک نیاید چونکه معیوب است‌ تا مکان مقدس مرا بی‌حرمت نسازد. من یَهُوَه هستم که ایشان را تقدیس میکنم.”

24)  پس موسی هارون و پسرانش و تمامی بنی‌اسرائیل را چنین گفت.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-