باب 5 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۰۳
تثنیه
باب پنجم
 1. و موسی تمامی بنی‌اسرائیل را خوانده به ایشان گفت: ای اسرائیل فرایض و احکامی را که من امروز به گوش شما میگویم بشنوید تا آن ها را یاد گرفته متوجه باشید که آن ها را بجا آورید.
 2. یَهُوَه خدای ما با ما در حوریب عهد بست.
 3. یَهُوَه این عهد را با پدران ما نبست بلکه با ما که جمیعاً امروز در اینجا زنده هستیم.
 4. یَهُوَه در کوه از میان آتش با شما روبرو متکلم شد.
 5. (من در آن وقت میان یَهُوَه و شما ایستاده بودم تا کلام یَهُوَه را برای شما بیان کنم. زیرا که شما به سبب آتش می‌ترسیدید و به فراز کوه برنیامدید) و گفت:
 6. «من هستم یَهُوَه خدای تو که تو را از زمین مصر از خانة بندگی بیرون آوردم.
 7. تو را به حضور من خدایان دیگر نباشند.
 8. «به جهت خود صورت تراشیده یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان یا از آنچه پایین در زمین یا از آنچه در آب های زیر زمین است مساز.
 9. آن ها را سجده و عبادت منما. زیرا من که یَهُوَه خدای تو هستم خدای غیورم و گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میرسانم.
 10. و رحمت می کنم تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام و مرا نگاه دارند.
 11. «نام یَهُوَه خدای خود را به باطل مبر زیرا یَهُوَه کسی را که نام او را به باطل بر‌َد بی گناه نخواهد شمرد.
 12. » روز سبَت را نگاهدار و آن را تقدیس نما چنانکه یَهُوَه خدایت به تو امر فرموده است.
 13. شش روز مشغول باش و هر کار خود را بکن.
 14. اما روز هفتمین سبَت یَهُوَه خدای توست. در آن هیچکاری مکن تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و گاوت و الاغت و همة بهایمت و مهمانت که در اندرون دروازه‌های تو باشد تا غلامت و کنیزت مثل تو آرام گیرند.
 15. و بیادآور که در زمین مصر غلام بودی و یَهُوَه خدایت تو را به دست قوی و بازوی دراز از آنجا بیرون آورد. بنابراین یَهُوَه خدایت تو را امر فرموده است که روز سبَت را نگاهداری.
 16. «پدر و مادر خود را حرمت دار چنانکه یَهُوَه خدایت تو را امر فرموده است تا روزهایت دراز شود و تو را در زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می‌بخشد نیکویی باشد.
 17. «قتل مکن.
 18. و زنا مکن.
 19. و دزدی مکن.
 20. و بر همسایة خود شهادت دروغ مده.
 21. و بر زن همسایه‌ات طمع مورز و به خانة همسایه‌ات و به مزرعة او و به غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هر چه از آنِ همسایة تو باشد طمع مکن.»
 22. این سخنان را یَهُوَه به تمامی جماعت شما در کوه از میان آتش و ابر و ظلمت غلیظ به آواز بلند گفت و بر آن ها چیزی نیفزود و آن ها را بر دو لوح سنگ نوشته به من داد.
 23. و چون شما آن آواز را از میان تاریکی شنیدید و کوه به آتش میسوخت شما با جمیع رؤسای اسباط و مشایخ خود نزد من آمده
 24. گفتید: اینک یَهُوَه خدای ما جلال و عظمت خود را بر ما ظاهر کرده است و آواز او را از میان آتش شنیدیم پس امروز دیدیم که خدا با انسان سخن می گوید و زنده است.
 25. و اما الآن چرا بمیریم زیرا که این آتشِ عظیمً ما را خواهد سوخت اگر آواز یَهُوَه خدای خود را دیگر بشنویم خواهیم مرد.
 26. زیرا از تمامی بشر کیست که مثل ما آواز خدای حی‌ّ را که از میان آتش سخن گوید بشنود و زنده ماند؟
 27. تو نزدیک برو و هر آنچه یَهُوَه خدای ما بگوید‌ بشنو و هرآنچه یَهُوَه خدای ما به تو بگوید برای ما بیان کن پس خواهیم شنید و به عمل خواهیم آورد.
 28. و یَهُوَه آواز سخنان شما را که به من گفتید شنید و یَهُوَه مرا گفت: «آواز سخنان این قوم را که به تو گفتند شنیدم هر چه گفتند نیکو گفتند.
 29. کاش که دلی را مثل این داشتند تا از من می‌ترسیدند و تمامی اوامر مرا در هر وقت بجا می‌آوردند تا ایشان را و فرزندان ایشان را تا به ابد نیکو باشد.
 30. برو و ایشان را بگو به خیمه‌های خود برگردید.
 31. و اما تو در اینجا پیش من بایست تا جمیع اوامر و فرایض و احکامی را که می‌باید به ایشان تعلیم دهی به تو بگویم و آن ها را در زمینی که من به ایشان میدهم تا در آن تصر‌ّف نمایند بجا آورند.»
 32. پس توجه نمایید تا آنچه یَهُوَه خدای شما به شما امر فرموده است به عمل آورید و به راست و چپ انحراف منمایید.
 33. در تمامی آن طریقی که یَهُوَه خدای شما به شما امر فرموده است سلوک نمایید‌ تا برای شما نیکو باشد و ایام خود را در زمینی که به تصرف خواهید آورد طویل نمایید.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-