باب 14 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۳۱۵

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب چهاردهم

1)     و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)     “این است قانون مبروص: در روز تطهیرش نزد کاهن آورده شود.

3)     و کاهن بیرون لشکرگاه برود و کاهن ملاحظه کند. اگر بلای برص از مبروص رفع شده باشد

4)     کاهن حکم بدهد که برای آن کسی که باید تطهیر شود دو گنجشک زندة طاهر و چوب ارز و قرمز و زوفا بگیرند.

5)     و کاهن ام کند که یک گنجشک را در ظرف سفالین بر بالای آب روان بکشند.

6)     و اما گنجشک زنده را با چوب اَرًز و قرمز و زوفا بگیرد و آنها را با گنجشک زنده به خون گنجشکی که بر آب روان کشته شده فرو برد.

7)     و بر کسی که از برص باید تطهیر شود هفت مرتبه بپاشد و حکم به طهارتش بدهد. و گنجشک زنده را به سوی صحرا رها کند.

8)    و آن کس که باید تطهیر شود رخت خود را بشوید و تمامی موی خود را بتراشد و به آب غسل کند و طاهر خواهد شد. و بعد از آن به لشکرگاه داخل شود لیکن تا هفت روز بیرون خیمة خود بماند.

9)     و در روز هفتم تمامی موی خود را بتراشد از سر و ریش و آبروی خود یعنی تمامی موی خود را بتراشد و رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد. پس طاهر خواهد بود.

10)  “و در روز هشتم دو برة نرینة بی‌عیب و یک برة مادة یک سالة بی‌عیب و سه عشر آرد نرم سرشته شدة به روغن برای هدیة آردی و یک لُج روغن بگیرد.

11)  و آن کاهن که او را تطهیر میکند آن کس را که باید تطهیر شود با این چیزها به حضور یَهُوَه نزد در خیمه اجتماع حاضر کند.

12)  و کاهن یکی از بره‌های نرینه را گرفته آنرا با آن لج روغن برای قربانی جرم بگذراند. و آنها را برای هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه بجنباند.

13)  و بره را در جایی که قربانی گناه و قربانی سوختنی را ذبح میکنند در مکان مقدس ذبح کند زیرا قربانی جرم مثل قربانی گناه از آن کاهن است. این قدس‌اقداس است.

14)  و کاهن از خون قربانی جرم بگیرد و کاهن آنرا بر نرمة گوش راست کسی که باید تطهیر شود و بر شست دست راست و بر شست پای راست وی بمالد.

15)  و کاهن قدری از لٌج روغن گرفته آنرا در کف دست چپ خود بریزد.

16)  و کاهن انگشت راست خود را به روغنی که در کف چپ خود دارد فرو برد و هفت مرتبه روغن را به حضور یَهُوَه بپاشد.

17)  و کاهن از باقی روغن که در کف وی است بر نرمة گوش راست و بر شست دست راست و بر شست پای راست آن کس که باید تطهیر شود بالای خون قربانی جرم بمالد.

18)  و بقیة روغن را که در کف کاهن است بر سر آن کس که باید تطهیر شود بمالد و کاهن برای وی به حضور یَهُوَه کفاره خواهد نمود.

19)  و کاهن قربانی گناه را بگذراند و برای آن کس که باید تطهیر شود نجاست او را کفاره نماید. و بعد از آن قربانی سوختنی را ذبح کند.

20)  و کاهن قربانی سوختنی و هدیه آردی را بر مذبح بگذراند و برای وی کفاره خواهد کرد و طاهر خواهد بود.

21)  و اگر او فقیر باشد و دستش به اینها نرسد پس یک برة نرینه برای قربانی جرم تا جنبانیده شود و برای وی کفاره کند بگیرد و یک عشر از آرد نرم سرشته شدة به روغن برای هدیة آردی و یک لُج روغن

22)  و دو فاخته یا دو جوجة کبوتر آنچه دستش به آن برسد و یکی قربانی گناه و دیگر قربانی سوختنی بشود.

23)  “و در روز هشتم آنها را نزد کاهن به در خیمه اجتماع برای طهارت خود به حضور یَهُوَه بیاورد.

24)  و کاهن برة قربانی جرم و لٌج روغن را بگیرد و کاهن آنها را برای هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه بجنباند.

25)  و قربانی جرم را ذبح نماید و کاهن از خون قربانی جرم گرفته بر نرمة گوش راست و شست دست راست و شست پای راست کسی که تطهیر میشود بمالد.

26)  و کاهن قدری از روغن را به کف دست چپ خود بریزد.

27)  و کاهن از روغنی که در دست چپ خود دارد به انگشت راست خود هفت مرتبه به حضور یَهُوَه بپاشد.

28)  و کاهن از روغنی که در دست دارد بر نرمة گوش راست و بر شست دست راست و بر شست پای راست کسی که تطهیر میشود‌ بر جای خون قربانی جرم بمالد.

29)  و بقیه روغنی که در دست کاهن است آن را بر سر کسی که تطهیر میشود بمالد تا برای وی به حضور یَهُوَه کفاره کند.

30)  و یکی از دو فاخته یا از دو جوجة کبوتر را از آنچه دستش به آن رسیده باشد بگذراند.

31)  یعنی هر آنچه دست وی به آن برسد یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی با هدیه آردی. و کاهن برای کسی که تطهیر میشود به حضور یَهُوَه کفاره خواهد کرد.”

32)  این است قانون کسی که بلای برص دارد و دست وی به تطهیر خود نمیرسد.

33)  و یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

34)  “چون به زمین کنعان که من آنرا به شما به ملکیت میدهم داخل شوید و بلای برص را در خانه ای از زمین ملک شما عارض گردانم

35)  آنگاه صاحب‌خانه آمده کاهن را اطلاع داده بگوید که مرا به نظر می‌آید که مثل بلا در خانه است.

36)  و کاهن امر فرماید تا قبل از داخل شدن کاهن برای دیدن بلا خانه را خالی کنند مبادا آنچه در خانه است نجس شود و بعد از آن کاهن برای دیدن خانه داخل شود

37)  و بلا را ملاحظه نماید. اگر بلا در دیوارهای خانه از خطهای مایل به سبزی یا سرخی باشد و از سطح دیوار گودتر بنماید

38)  پس کاهن از خانه نزد در بیرون رود و خانه را هفت روز ببندد.

39)  و در روز هفتم کاهن باز بیاید و ملاحظه نماید اگر بلا در دیوارهای خانه پهن شده باشد

40)  آنگاه کاهن امر فرماید تا سنگهایی را که بلا در آنهاست کنده آنها را به جای ناپاک بیرون شهر بیندازند.

41)  و اندرون خانه را از هر طرف بتراشند و خاکی را که تراشیده باشند به جای ناپاک بیرون شهر بریزند.

42)  و سنگهای دیگر گرفته به جای آن سنگها بگذارند و خاک دیگر گرفته خانه را اندود کنند.

43)  و اگر بلا برگردد و بعد از کندن سنگها و تراشیدن و اندود کردن خانه باز در خانه بروز کند

44)  پس کاهن بیاید و ملاحظه نماید. اگر بلا در خانه پهن شده باشد این برص مفسد در خانه است و آن نجس است.

45)  پس خانه را خراب کند با سنگهایش و چوبش و تمامی خاک خانه و به جای ناپاک بیرون شهر بیندازند.

46)  و هرکه داخل خانه شود در تمام روزهایی که بسته باشد تا شام نجس خواهد بود.

47)  و هر که در خانه بخوابد رخت خود را بشوید و هر که در خانه چیزی خورد رخت خود را بشوید.

48)  و چون کاهن بیاید و ملاحظه نماید اگر بعد از اندود کردن خانه بلا در خانه پهن نشده باشد پس کاهن حکم به طهارت خانه بدهد زیرا بلا رفع شده است.

49)  و برای تطهیر خانه دو گنجشک و چوب ارز و قرمز و زوفا بگیرد.

50)  و یک گنجشک را در ظرف سفالین بر آب روان ذبح نماید

51)  و چوب ارز و زوفا و قرمز و گنجشک زنده را گرفته آنها را به خون گنجشک ذبح شده و آب روان فرو برد و هفت مرتبه بر خانه بپاشد.

52)  و خانه را به خون گنجشک و به آب روان و به گنجشک زنده و به چوب ارز و زوفا و قرمز تطهیر نماید.

53)  و گنجشک زنده را بیرون شهر به سوی صحرا رها کند و خانه را کفاره نماید و طاهر خواهد بود.”

54)  این است قانون برای هر بلای برص و برای سعفه

55)  و برای برص رخت و خانه

56)  و برای آماس و قوبا و لکة براق.

57)  و برای تعلیم دادن که چه وقت نجس میباشد و چه وقت طاهر این قانون برص است.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-