باب 28 سفر خروج (تورات)

  • ۱۶۹۶

خروج

باب بیست و هشتم
 

1)     “ و تو برادر خود هارون و پسرانش را با وی از میان بنی اسرائیل نزد خود بیاور تا برای من کهانت بکند یعنی هارون و ناداب و ابیهو و العازار و ایتامار پسران هارون.

2)     و رختهای مقدس برای برادرت هارون بجهت عزت و زینت بساز.

3)     و تو به جمیع دانا دلانی که ایشان را به روح حکمت پر ساخته ام بگو که رختهای هارون را بسازند برای تقدیس کردن او تا برای من کهانت کند.

4)     و رختهایی که میسازند این است: سینه بند و ایفود و ردا و پیراهن مطَرَز و عمامه و کمربند. این رختهای مقدس را برای برادرت هارون و پسرانش بسازند تا بجهت من کهانت کنند.

5)     و ایشان طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک را بگیرند.

6)     “ و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتانِ نازکِ تابیده شده از صنعت نساج ماهر بسازند.

7)     و دو کتفش را بر دو کناره اش بپیوندند تا پیوسته شود.

8)     و زُنّار ایفود که بر آن است از همان صنعت و از همان پارچه باشد یعنی از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده.

9)     و دو سنگ جزع بگیر و نامهای بنی اسرائیل را بر آنها نقش کن.

10)  شش نام ایشان را بر یک سنگ و شش نام باقی ایشان را بر سنگ دیگر موافق تولد ایشان.

11)  از صنعتِ نقاشِ سنگ مثل نقش خاتم نامهای بنی اسرائیل را بر هر دو سنگ نقش نما و آنها را در طوقهای طلا نصب کن.

12)  و آن دو سنگ را بر کتفهای ایفود بگذار تا سنگهای یادگاری برای بنی اسرائیل باشد و هارون نامهای ایشان را بر دو کتف خود بحضور یَهُوَه برای یادگاری بردارد.

13)  و دو طوق از طلا بساز.

14)  و دو زنجیر از طلای خالص بساز مثل طناب بهم پیچیده شده و آن دو زنجیر بهم پیچیده شده را در طوقها بگذار.

15)  “و سینه بند عدالت را از صنعت نساج ماهر موافق کار ایفود بساز و آنرا از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده بساز.

16)  و مربع و دولا باشد طولش یک وجب و عرضش یک وجب.

17)  و آنرا به ترصیع سنگها یعنی به چهار دسته از سنگها مرصع کن که رستة اول عقیق احمر و یاقوت اصفر و زمرد باشد

18)  و رستة دوم بهرمان و یاقوت کبود و عقیق سفید

19)  و رستة سوم عین الهر و یشم و جمشت

20)  و رستة چهارم زبر جد و جزع و یشب. و آنها در رسته های خود با طلا نشانده شود.

21)  و سنگها موافق نامهای بنی اسرائیل مطابق اسامی ایشان دوازده باشد مثل نقش خاتم و هر یک برای دوازده سبط موافق اسمش باشد.

22)  و بر سینه بند زنجیرهای بهم پیچیده شده مثل طناب از طلای خالص بساز.

23)  و بر سینه بند دو حلقه از طلا بساز و آن دو حلقه را بر دو طرف سینه بند بگذار.

24)  و آن دو زنجیر طلا را بر آن دو حلقه ای که بر سر سینه بند است بگذار.

25)  و دو سر دیگر آن دو زنجیر را در آن دو طوق ببند و بر دو کتف ایفود بطرف پیش بگذار.

26)  و دو حلقة زرین بساز و آنها را بر دو سر سینه بند به کنار آن که بطرف اندرون ایفود است بگذار.

27)  و دو حلقة دیگر زرین بساز و آنها را بردو کتف ایفود از پایین بجانب پیش در برابر پیوستگی آن بر زبر زنار ایفود بگذار.

28)  و سینه بند را به حلقه هایش بر حلقه های ایفود به نوار لاجورد ببندند تا بالای زنار ایفود باشد و تا سینه بند از ایفود جدا نشود.

29)  و هارون نامهای بنی اسرائیل را بر سینه بند عدالت بر دل خود وقتی که به قدس داخل شود به حضور یَهُوَه بجهت یادگاری دائماً بردارد.

30)  و اوریم و تُمیم را در سینه بند عدالت بگذار تا بر دل هارون باشد وقتی که به حضور یَهُوَه بیاید و عدالت بنی اسرائیل را بردل خود بحضور یَهُوَه دائماً متحمل شود.

31)  “و ردای ایفود را تماماً از لاجورد بساز.

32)  و شکافی برای سر در وسطش باشد. و حاشیة گرداگرد شکافش از کار نساج مثل گریبان زره تا دریده نشود.

33)  و در دامنش انارها بساز از لاجورد و ارغوان و قرمز گرداگرد دامنش و زنگوله های زرین در میان آنها به هر طرف.

34)  زنگولة زرین و اناری و زنگولة زرین و اناری گرداگرد دامن ردا.

35)  و در بر هارون باشد هنگامی که خدمت میکند تا آواز آنها شنیده شود هنگامی که در قدس بحضور یَهُوَه داخل میشود و هنگامی که بیرون میآید تا نمیرد.

36)  و تٌنکه ای از طلای خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم قدوسیت برای یَهُوَه نقش کن.

37)  و آن را به نوار لاجوردی ببند تا بر عمامه باشد بر پیشانی عمامه خواهد بود.

38)  و بر پیشانی هارون باشد تا هارون گناه موقوفاتی که بنی اسرائیل وقف مینمایند در همة هدایای مقدس ایشان متحمل شود. و آن دائماً بر پیشانی او باشد تا بحضور یَهُوَه مقبول شوند.

39)  و پیراهن کتان نازک را بباف و عمامه ای از کتان نازک بساز و کمربندی از صنعت طراز بساز.

40)  و برای پسران هارون پیراهنها بساز و بجهت ایشان کمربندها بساز و برای ایشان عمامه ها بساز بجهت عزت و زینت.

41)  و برادر خود هارون و پسرانش را همراه او به آنها آراسته کن و ایشان را مسح کن و ایشان را تخصیص و تقدیس نما تا برای من کهانت کنند.

42)  و زیر جامه های کتان برای ستر عورت ایشان بساز که از کمر تا ران برسد

43)  و برهارون و پسرانش باشد هنگامی که به خیمة اجتماع داخل شوند یا نزد مذبح آیند تا در قدس خدمت نمایند مبادا متحمل گناه شوند و بمیرند. این برای وی و بعد از او برای ذریتش فریضة ابدی است.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-