باب 29 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۰۹

این است کلمات عهدی که یَهُوَه در زمین موآب به موسی امر فرمود که با بنی‌اسرائیل ببندد سوای آن عهد که با ایشان در حوریب بسته بود. و موسی تمامی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان گفت: «هر آنچه یَهُوَه در زمین مصر با فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش عمل نمود شما دیده‌اید.

 

تثنیه
باب بیست و نهم
 1. این است کلمات عهدی که یَهُوَه در زمین موآب به موسی امر فرمود که با بنی‌اسرائیل ببندد سوای آن عهد که با ایشان در حوریب بسته بود.
 2. و موسی تمامی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان گفت: «هر آنچه یَهُوَه در زمین مصر با فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش عمل نمود شما دیده‌اید.
 3. تجربه‌های عظیم که چشمان تو دید و آیات و آن معجزات عظیم.
 4. اما یَهُوَه دلی را که بدانید و چشمانی را که ببینید و گوشهایی را که بشنوید تا امروز به شما نداده است.
 5. و شما را چهل سال در بیابان رهبری نمودم که لباس شما مندرس نگردید و کفشها در پای شما پاره نشد.
 6. نان نخورده و شراب و مسکرات ننوشیده‌اید‌ تا بدانید که من یَهُوَه خدای شما هستم.
 7. و چون به اینجا رسیدید سیحون ملک حشبون و عوج‌ ملک باشان به مقابلة شما برای جنگ بیرون آمدند و آن ها را مغلوب ساختیم.
 8. و زمین ایشان را گرفته به رؤبینیان و جادیان و نصف سبط منسی به ملکیت دادیم.
 9. پس کلمات این عهد را نگاه داشته‌ بجا آورید تا در هر چه کنید کامیاب شوید.
 10. «امروز جمیع شما به حضور یَهُوَه‌ خدای خود حاضرید یعنی رؤسای شما و اسباط شما و مشایخ شما و آقایان شما و جمیع مردان اسرائیل
 11. و اطفال و زنان شما و غریبی که در میان اردوی شماست از هیزم‌شکنان تا آب‌کشان شما
 12. تا در عهد یَهُوَه خدایت و سوگند او که یَهُوَه خدایت امروز با تو استوار میسازد داخل شوی.
 13. تا تو را امروز برای خود قومی برقرار دارد و او خدای تو باشد چنانکه به تو گفته است و چنانکه برای پدرانت ‌ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است.
 14. و من این عهد و این قسم را با شما تنها استوار نمی کنم
 15. بلکه با آنانی که امروز با ما به حضور یَهُوَه خدای ما در اینجا حاضرند و هم با آنانی که امروز در اینجا با ما حاضر نیستند.
 16. زیرا شما میدانید که چگونه در زمین مصر سکونت داشتیم و چگونه از میان امت هایی که عبور نمودید گذشتیم.
 17. و رجاسات و بت های ایشان را از چوب و سنگ و نقره و طلا که در میان ایشان بود دیدید.
 18. تا در میان شما مرد یا زن یا قبیله یا سبطی نباشد که دلش امروز از یَهُوَه خدای ما منحرف گشته‌ برود و خدایان این طوایف را عبادت نماید مبادا در میان شما ریشه‌ای باشد که حنظل و افسنتین بار آورد.
 19. «و مبادا چون سخنان این لعنت را بشنود در دلش خویشتن را برکت داده گوید: هر چند در سختی دل خود سلوک می کنم تا سیراب و تشنه را با هم هلاک سازم مرا سلامتی خواهد بود.
 20. یَهُوَه او را نخواهد آمرزید بلکه در آن وقت خشم و غیرت یَهُوَه بر آن شخص دودافشان خواهد شد و تمامی لعنتی که در این کتاب مکتوب است بر آن کس نازل خواهد شد و یَهُوَه نام او را از زیر آسمان محو خواهد ساخت.
 21. و یَهُوَه او را از جمیع اسباط اسرائیل برای بدی جدا خواهد ساخت موافق جمیع لعنتهای عهدی که در این طومار شریعت مکتوب است.
 22. و طبقة آینده یعنی فرزندان شما که بعد از شما خواهند برخاست و غریبانی که از زمین دور می آیند خواهند گفت‌ هنگامی که بلایای این زمین و بیماریهایی را که یَهُوَه به آن میرساند ببینند
 23. و تمامی زمین آن را که کبریت و شوره و آتش شده نه کاشته می شود و نه حاصل می روید و هیچ علف در آن نمو نمی کند و مثل انقلاب سدوم و عموره و اَدمه و صبوئیم که یَهُوَه در غضب و خشم خود آن ها را واژگون ساخت‌گشته است
 24. پس جمیع امت ها خواهند گفت: چرا یَهُوَه با این زمین چنین کرده است و شدت این خشم عظیم از چه سبب است؟
 25. آنگاه خواهند گفت: از این جهت که عهد یَهُوَه خدای پدران خود را که به وقت بیرون آوردن ایشان از زمین مصر با ایشان بسته بود ترک کردند
 26. و رفته‌خدایان غیر را عبادت نموده‌ به آن ها سجده کردند خدایانی را که نشناخته بودند و قسمت ایشان نساخته بود.
 27. پس خشم یَهُوَه بر این زمین افروخته شده تمامی لعنت را که در این کتاب مکتوب است بر آن آورد.
 28. و یَهُوَه ریشة ایشان را به غضب و خشم و غیض عظیم از زمین ایشان کند و به زمین دیگر انداخت چنانکه امروز شده است.
 29. چیزهای مخفی از آن یَهُوَه خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است‌ تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل آوریم.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-