باب 19 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۴۳۱

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب نوزدهم

1) و یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

2) “این است فریضة شریعتی که یَهُوَه آنرا امر فرموده گفت: به بنی‌اسرائیل بگو که گاو سرخ پاک که در آن عیب نباشد و یوغ بر گردنش نیامده باشد نزد تو بیاورند.

3) و آنرا به العازار کاهن بدهید و آنرا بیرون از لشکرگاه برده پیش روی وی کشته شود.

4) و العازار کاهن به انگشت خود از خون آن بگیرد و به سوی پیشگاه خیمة اجتماع آن خون را هفت مرتبه بپاشد.

5) و گاو در نظر او سوخته شود و پوست و گوشت و خون با سرگین آن سوخته شود.

6) و کاهن چوب سرو با زوفا و قرمز گرفته آنها را در میان آتش گاو بیندازد.

7) پس کاهن رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و بعد از آن در لشکرگاه داخل شود و کاهن تا شام نجس باشد.

8) و کسی که آنرا سوزانید رخت خود را به آب بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و تا شام نجس باشد.

9) “و شخص طاهر خاکستر گاو را جمع کرده بیرون از لشکرگاه در جای پاک بگذارد. و آن بجهت جماعت بنی‌اسرائیل برای آب تنزیه نگاه داشته شود. آن قربانی گناه است.

10) و کسی که خاکستر گاو را جمع کند رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. این برای بنی‌اسرائیل و غریبی که در میان ایشان ساکن باشد فریضه‌ای ابدی خواهد بود.

11) “هر که میتة هر آدمی را لمس نماید هفت روز نجس باشد.

12) و آن شخص در روز سوم خویشتن را به آن پاک کند و در روز هفتم طاهر باشد و اگر خویشتن را در روز سوم پاک نکرده باشد در روز هفتم طاهر نخواهد بود.

13) و هر که میتة هر آدمی را که مرده باشد لمس نموده و خود را به آن پاک نکرده باشد او مسکن یَهُوَه را ملوث کرده است. و آن شخص از اسرائیل منقطع شود چونکه آب تنزیه بر او پاشیده نشده است نجس خواهد بود و نجاستش بر وی باقی است.

14) “این است قانون برای کسی که در خیمه‌ای بمیرد هر که داخل آن خیمه شود و هرکه در آن خیمه باشد هفت روز نجس خواهد بود.

15) و هر ظرف گشاده که سرپوش بر آن بسته نباشد نجس خواهد بود.

16) و هر که در بیابان کشتة شمشیر یا میته یا استخوان آدمی یا قبری را لمس نماید هفت روز نجس باشد.

17) و برای شخص نجس از خاکستر آتش آن قربانی گناه بگیرند و آب روان بر آن در ظرفی بریزند.

18) و شخص طاهر زوفا گرفته در آن آب فرو برد و بر خیمه بر همة اسباب و کسانی که در آن بودند و برشخصی که استخوان یا مقتول یا میته یا قبر را لمس کرده باشد بپاشد.

19) و آن شخصِ طاهر آب را بر آن شخص نجس در روز سوم و در روز هفتم بپاشد و در روز هفتم خویشتن را تطهیر کرده رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و در شام طاهر خواهد بود.

20) و اما کسی که نجس شده خویشتن را تطهیر نکند. آن شخص از میان جماعت منقطع شود چونکه مقد‌َس یَهُوَه را ملوث نموده و آب تنزیه بر او پاشیده نشده است. او نجس است.

21)“و برای ایشان فریضة ابدی خواهد بود. و کسی که آب تنزیه را بپاشد رخت خود را بشوید و کسی که آب تنزیه را لمس کند تا شام نجس باشد.

22) و هر چیزی را که شخص نجس لمس نماید نجس خواهد بود و هر کسی که آنرا لمس نماید تا شام نجس خواهد بود.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-