پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب نوزدهم

1) و یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

2) “این است فریضة شریعتی که یَهُوَه آنرا امر فرموده گفت: به بنی‌اسرائیل بگو که گاو سرخ پاک که در آن عیب نباشد و یوغ بر گردنش نیامده باشد نزد تو بیاورند.

3) و آنرا به العازار کاهن بدهید و آنرا بیرون از لشکرگاه برده پیش روی وی کشته شود.

4) و العازار کاهن به انگشت خود از خون آن بگیرد و به سوی پیشگاه خیمة اجتماع آن خون را هفت مرتبه بپاشد.

5) و گاو در نظر او سوخته شود و پوست و گوشت و خون با سرگین آن سوخته شود.

6) و کاهن چوب سرو با زوفا و قرمز گرفته آنها را در میان آتش گاو بیندازد.

7) پس کاهن رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و بعد از آن در لشکرگاه داخل شود و کاهن تا شام نجس باشد.

8) و کسی که آنرا سوزانید رخت خود را به آب بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و تا شام نجس باشد.

9) “و شخص طاهر خاکستر گاو را جمع کرده بیرون از لشکرگاه در جای پاک بگذارد. و آن بجهت جماعت بنی‌اسرائیل برای آب تنزیه نگاه داشته شود. آن قربانی گناه است.

10) و کسی که خاکستر گاو را جمع کند رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. این برای بنی‌اسرائیل و غریبی که در میان ایشان ساکن باشد فریضه‌ای ابدی خواهد بود.

11) “هر که میتة هر آدمی را لمس نماید هفت روز نجس باشد.

12) و آن شخص در روز سوم خویشتن را به آن پاک کند و در روز هفتم طاهر باشد و اگر خویشتن را در روز سوم پاک نکرده باشد در روز هفتم طاهر نخواهد بود.

13) و هر که میتة هر آدمی را که مرده باشد لمس نموده و خود را به آن پاک نکرده باشد او مسکن یَهُوَه را ملوث کرده است. و آن شخص از اسرائیل منقطع شود چونکه آب تنزیه بر او پاشیده نشده است نجس خواهد بود و نجاستش بر وی باقی است.

14) “این است قانون برای کسی که در خیمه‌ای بمیرد هر که داخل آن خیمه شود و هرکه در آن خیمه باشد هفت روز نجس خواهد بود.

15) و هر ظرف گشاده که سرپوش بر آن بسته نباشد نجس خواهد بود.

16) و هر که در بیابان کشتة شمشیر یا میته یا استخوان آدمی یا قبری را لمس نماید هفت روز نجس باشد.

17) و برای شخص نجس از خاکستر آتش آن قربانی گناه بگیرند و آب روان بر آن در ظرفی بریزند.

18) و شخص طاهر زوفا گرفته در آن آب فرو برد و بر خیمه بر همة اسباب و کسانی که در آن بودند و برشخصی که استخوان یا مقتول یا میته یا قبر را لمس کرده باشد بپاشد.

19) و آن شخصِ طاهر آب را بر آن شخص نجس در روز سوم و در روز هفتم بپاشد و در روز هفتم خویشتن را تطهیر کرده رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و در شام طاهر خواهد بود.

20) و اما کسی که نجس شده خویشتن را تطهیر نکند. آن شخص از میان جماعت منقطع شود چونکه مقد‌َس یَهُوَه را ملوث نموده و آب تنزیه بر او پاشیده نشده است. او نجس است.

21)“و برای ایشان فریضة ابدی خواهد بود. و کسی که آب تنزیه را بپاشد رخت خود را بشوید و کسی که آب تنزیه را لمس کند تا شام نجس باشد.

22) و هر چیزی را که شخص نجس لمس نماید نجس خواهد بود و هر کسی که آنرا لمس نماید تا شام نجس خواهد بود.”


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-