باب 8 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۲۹۴

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب هشتم

1)     و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)     “ هارون و پسرانش را با او و رختها و روغن مسح و گوسالة قربانی گناه و دو قوچ و سبد نان فطیر را بگیر.

3)     و تمامی جماعت را به در خیمه اجتماع جمع کن.”

4)     پس موسی چنانکه یَهُوَه به وی امر فرموده بود به عمل آورد و جماعت به در خیمه اجتماع جمع شدند.

5)     و موسی به جماعت گفت: “این است آنچه یَهُوَه فرموده است که کرده شود.”

6)     پس موسی هارون و پسرانش را نزدیک آورد و ایشان را به آب غسل داد.

7)     و پیراهن را بر او پوشانید و کمربند را بر او بست و او را به ردا ملبس ساخت و ایفود را بر او گذاشت و زنّار ایفود را بر او بسته آنرا بر وی استوار ساخت.

8)     و سینه بند را بر او گذاشت و اوریم و تُمیم را در سینه‌بند گذارد.

9)     و عمامه را بر سرش نهاد و بر عمامه در پیش آن تَتکه زرین یعنی افسر مقدس را نهاد چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود.

10)  و موسی روغن مسح را گرفته مسکن و آنچه را که در آن بود مسح کرده آنها را تقدیس نمود.

11)  و قدری از آنرا بر مذبح هفت مرتبه پاشین و مذبح و همه اسبابش و حوض و پایه اش را مسح کرد تا آنها را تقدیس نماید.

12)  و قدری از روغن مسح را بر سر هارون ریخته او را مسح کرد تا او را تقدیس نماید.

13)  و موسی پسران هارون را نزدیک آورده بر ایشان پیراهنها را پوشانید و کمربندها را بر ایشان بست و کلاهها را بر ایشان نهاد چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود.

14)  پس گوساله قربانی گناه را آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر گوسالة قربانی گناه نهادند.

15)  و آنرا ذبح کرد و موسی خون را گرفته بر شاخهای مذبح به هر طرف به انگشت خود مالید و مذبح را طاهر ساخت و خون را بر بنیان مذبح ریخته آنرا تقدیس نمود تا برایش کفاره نماید.

16)  و همه پیه را که بر احشا بود و سفیدی جگر و دو گُرده و پیه آنها را گرفت و موسی آنها را بر مذبح سوزانید

17)  و گوساله و پوستش و گوشتش و سرگینش را بیرون از لشکرگاه به آتش سوزانید چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود.

18)  پس قوچ قربانی سوختنی را نزدیک آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ نهادند.

19)  و آنرا ذبح کرد و موسی خون را به اطراف مذبح پاشید.

20)  و قوچ را قطعه قطعه کرد و موسی سر و قطعه ها و چربی را سوزانید.

21)  و احشا و پاچه‌ها را به آب شست و موسی تمامی قوچ را بر مذبح سوزانید. این قربانی سوختنی بجهت عطر خوشبو و هدیة آتشین برای یَهُوَه بود چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود.

22)  پس قوچ دیگر یعنی قوچ تخصیص را نزدیک آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ نهادند.

23)  و آنرا ذبح کرد و موسی قدری از خونش را گرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای راست او مالید.

24)  و پسران هارون را نزدیک آورد و موسی قدری خون را بر نرمه گوش راست ایشان و بر شست دست راست ایشان و بر شست پای راست ایشان مالید و موسی خون را به اطراف مذبح پاشید.

25)  و پیه و دنبه و همه پیه را که بر احشاست و سفیدی جگر و دوگُرده و پیه آنها و ران راست را گرفت.

26)  و از سبد نان فطیر که به حضور یَهُوَه بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد.

27)  و همه را بر دست هارون و بر دستهای پسرانش نهاد. و آنها را برای هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه جنبانید.

28)  و موسی آنها را از دستهای ایشان گرفته بر مذبح بالای قربانی سوختنی سوزانید. این هدیة تخصیص برای عطر خوشبو و قربانی آتشین بجهت یَهُوَه بود.

29)  و موسی سینه را گرفته آنرا به حضور یَهُوَه برای هدیه جنبانیدنی جنبانید و از قوچ تخصیص این حصة موسی بود چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود.

30)  و موسی قدری از روغن مسح و از خونی که بر مذبح بود گرفته آنرا بر هارون و رختهایش و بر پسرانش و رختهای پسرانش با وی پاشید و هارون و رختهایش و پسرانش و رختهای پسرانش را با وی تقدیس نمود.

31)  و موسی هارون و پسرانش را گفت‌: “گوشت را نزد در خیمة اجتماع بپزید و آنرا با نانی که در سبد تخصیص است در آنجا بخورید چنانکه امر فرموده‌گفتم که هارون و پسرانش آنرا بخورند.

32)  و باقی گوشت و نان را به آتش بسوزانید.

33)  و از در خیمه اجتماع هفت روز بیرون مروید تا روزی که ایام تخصیص شما تمام شود زیرا که در هفت روز شما را تخصیص خواهد کرد.

34)  چنانکه امروز کرده شده است همچنان یَهُوَه امر فرمود که بشود تا برای شما کفاره گردد.

35)  پس هفت روز نزد در خیمه اجتماع روز و شب بمانید و امر یَهُوَه را نگاه دارید مبادا بمیرید زیرا همچنین مأمور شده‌ام.”

36)  و هارون و پسرانش همة کارهایی را که یَهُوَه به دست موسی امر فرموده بود بجا آوردند.

 

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-