باب 35 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۶۲۴
پیدایش
باب سی و پنجم
 

1)    و خدا به یعقوب گفت: “برخاسته به بیت ئیل برآی و در آنجا ساکن شو و آنجا برای خدایی که بر تو ظاهر شد وقتی که از حضور برادرت عیسو فرار کردی مذبحی بساز.”

2)    پس یعقوب به اهل خانه و همه کسانی که با وی بودند گفت: “خدایان بیگانه ای را که در میان شماست دور کنید و خویشتن را طاهر سازید و رختهای خود را عوض کنید

3)    تا برخاسته به بیت ئیل برویم و آنجا برای آن خدایی که در روز تنگی من مرا اجابت فرمود و در راهی که رفتم با من میبود مذبحی بسازم.”

4)    آنگاه همة خدایان بیگانه را که در دست ایشان بود به یعقوب دادند با گوشواره هایی که در گوشهای ایشان بود و یعقوب آنها را زیر بلوطی که در شکیم بود دفن کرد.

5)    پس کوچ کردند و خوف خدا بر شهرهای گرداگرد ایشان بود که بنی یعقوب را تعاقب نکردند.

6)    و یعقوب به لوز که در زمین کنعان واقع است و همان بیت ئیل باشد رسید. او با تمامی قوم که با وی بودند.

7)   و در آنجا مذبحی بنا نمود و آن مکان را “ایل بیت ئیل” نامید. زیرا در آنجا خدا بر وی ظاهر شده بود هنگامی که از حضور برادر خود میگریخت.

8)    و دبوره دایة رفقه مرد. و او را زیر درخت بلوط تحت بیت ئیل دفن کردند و آنرا “الون باکوت” نامید.

9)    و خدا بار دیگر بر یعقوب ظاهر شد وقتی که از فدان ارام آمد و او را برکت داد.

10)  و خدا به وی گفت: “نام تو یعقوب است اما بعد از این نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود.” پس او را اسرائیل نام نهاد.

11)  و خدا وی را گفت: “من خدای قادر مطلق هستم. بارور و کثیر شو. امتی و جماعتی از امتها از تو بوجود آیند و از صلب تو پادشاهان پدید شوند.

12)  و زمینی که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو دهم و به ذریت بعد از تو این زمین را خواهم داد.”

13)  پس خدا از آنجایی که با وی سخن گفت از نزد وی صعود نمود.

14)  و یعقوب ستونی برپا داشت در جایی که با وی تکلم نمود ستونی از سنگ و هدیه ای ریختنی بر آن ریخت و آنرا به روغن تدهین کرد.

15)  پس یعقوب آن مکان را که خدا با وی در آنجا سخن گفته بود “بیت ئیل” نامید.

16)  پس از “بیت ئیل” کوچ کردند. و چون اندک مسافتی مانده بود که به افراته برسند راحیل را وقت وضع حمل رسید و زاییدنش دشوار شد.

17)  و چون زاییدنش دشوار بود قابله وی را گفت: “مترس زیرا که این نیز برایت پسر است.”

18)  و در حین جان کندن زیرا که مرد پسر را “بن اونی” نام نهاد لکن پدرش وی را “بن یامین” نامید.

19)  پس راحیل وفات یافت و در راه افراته که بیت لحم باشد دفن شد.

20)  و یعقوب بر قبر وی ستونی نصب کرد که آن تا امروز ستون قبر راحیل است.

21)  پس اسرائیل کوچ کرد و خیمة خود را بدان طرف برج عیدر زد.

22)  و در حین سکونت اسرائیل در آن زمین رؤبین رفته با کنیز پدر خود بِلهه همخواب شد. و اسرائیل این را شنید. و بنی یعقوب دوازده بودند.

23)  پسران لیه: رؤبین نخست زادة یعقوب و شمعون و لاوی و یهودا و یساکار و زبولون.

24)  و پسران راحیل: یوسف و بن یامین.

25)  و پسران بلهه کنیز راحیل: دان و نفتالی.

26)  و پسران زلفه کنیز لیه: جاد و اشیر. اینانند پسران یعقوب که در فدان ارام برای او متولد شدند.

27)  و یعقوب نزد پدر خود اسحاق در ممری آمد به قریة اربع که حبرون باشد جایی که ابراهیم و اسحاق غربت گزیدند.

28)  و عمر اسحاق صد و هشتاد سال بود.

29)  و اسحاق جان سپرد و مرد و پیر و سالخورده به قوم خویش پیوست. و پسران عیسو و یعقوب او را دفن کردند.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-