پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

دانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود فارسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - یهودیت - یهود شناسی - حقوق یهودی - دانلود کتاب مقدس PDF - دانلود عهد عتیق پی دی اف

پیدایش
باب بیست و ششم

 

1)    “و مسکن را از ده پردة کتان نازک تابیده و لاجورد و ارغوان و قرمز بساز. با کروبیان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتیب نما.

2)    طول یک پرده بیست و هشت ذراع و عرض یک پرده چهار ذراع و همة پرده ها را یک اندازه باشد.

3)    پنج پرده با یکدیگر پیوسته باشد و پنج پرده با یکدیگر پیوسته.

4)    و مادگیهای لاجورد بر کنار هر پرده ای بر لب پیوستگی اش بساز و بر کنار پردة بیرونی در پیوستگی دوم چنین بساز.

5)    پنجاه مادگی در یک پرده بساز و پنجاه مادگی در کنار پرده ای که در پیوستگی دوم است بساز به قسمی که مادگیها مقابل یکدیگر باشد.

6)    و پنجاه تکمة زرین بساز و پرده ها را به تکمه ها با یکدیگر پیوسته ساز تا مسکن یک باشد.

7)    و خیمة بالای مسکن را از پرده های پشم بز بساز و برای آن یازده پرده درست کن.

8)    طول یک پرده سی ذراع و عرض یک پرده چهار ذراع و اندازة هر یازده پرده یک باشد.

9)    و پنج پرده را جدا و شش پرده را جدا پیوسته ساز و پردة ششم را پیش روی خیمه دولا کن.

10)  و پنجاه مادگی بر کنار پرده ای که در پیوستگی بیرون است بساز و پنجاه مادگی بر کنار پرده ای که در پیوستگی دوم است.

11)  و پنجاه تکمة برنجین بساز و تکمه ها را در مادگیها بگذران و خیمه را با هم پیوسته ساز تا یک باشد.

12)  و زیادتی پرده های خیمه که باقی باشد یعنی نصف پرده که زیاده است از پشت خیمه آویزان شود.

13)  و ذراعی از این طرف و ذراعی از آن طرف که در طول پرده های خیمه زیاده باشد بر طرفین مسکن از هر دو جانب آویزان شود تا آنرا بپوشد.

14)  و پوششی برای خیمه از پوست قوچ سرخ شده بساز و پوششی از پوست خز بر زبر آن.

15)  “و تخته های قایم از چوب شطیم برای مسکن بساز.

16)  طول هر تخته ده ذراع و عرض هر تخته یک ذراع و نیم.

17)  و در هر تخته دو زبانه قرینة یکدیگر باشد و همة تخته های مسکن را چنین بساز.

18)  و تخته ها برای مسکن بساز یعنی بیست تخته از طرف جنوب به سمت یمانی.

19)  و چهل پایة نقره در زیر آن بیست تخته بساز یعنی دو پایه زیر یک تخته برای دو زبانه اش و دو پایه زیر یک تخته برای دو زبانه اش.

20)  و برای جانب دیگر مسکن از طرف شمال بیست تخته باشد.

21)  و چهل پایة نقرة آنها یعنی دو پایه زیر یک تخته و دو پایه زیر تختة دیگر.

22)  و برای مؤخر مسکن از جانب غربی شش تخته بساز.

23)  و برای گوشه های مسکن در مؤخرش دو تخته بساز.

24)  و از زیر وصل کرده شود و تا بالا نیز در یک حلقه با هم پیوسته شود و برای هر دو چنین بشود در هر دو گوشه باشد.

25)  و هشت تخته باشد و پایه های آنها از نقره شانزده پایه باشد یعنی دو پایه زیر یک تخته و دو پایه زیر تختة دیگر.

26)  “و پشت بندها از چوب شطیم بساز پنج از برای تخته های یک طرف مسکن

27)  و پنج پشت بند برای تخته های طرف دیگر مسکن و پنج پشت بند برای تخته های طرف مسکن در مؤخرش به سمت مغرب.

28)  و پشت بند وسطی که میان تخته هاست از این سر تا آن سر بگذرد.

29)  و تخته ها را به طلا بپوشان و حلقه های آنها را از طلا بساز تا خانه های پشت بندها باشد و پشت بندها را به طلا بپوشان.

30)  “پس مسکن را برپا کن موافق نمونه ای که در کوه به تو نشان داده شد.

31)  و حجایی از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده بساز از صنعت نساج ماهر با کروبیان ساخته شود.

32)  و آن را بر چهار ستون چوب شطیم پوشیده شدة به طلا بگذار و قلابهای آنها از طلا باشد و بر چهار پایة نقره قایم شود.

33)  و حجاب را زیر تکمه ها آویزان کن و تابوت شهادت را در آنجا به اندرون حجاب بیاور و حجاب قدس را برای شما از قدس الاقداس جدا خواهد کرد.

34)  و تخت رحمت را بر تابوت شهادت در قدس الاقداس بگذار.

35)  و خوان را بیرون حجاب و چراغدان را برابر خوان به طرف جنوبی مسکن بگذار و خوان را به طرف شمالی آن برپا کن.

36)  و پرده ای برای دروازة مسکن از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده از صنعت طراز بساز.

37)  و برای پرده پنج ستون از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان و قلابهای آنها از طلا باشد و برای آنها پنج پایة برنجین بریز.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-