پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب دهم

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده‌گفت:

2)“برای خود دو کَرِنّای نقره بساز آنها را از چرخکاری درست کن و آنها را بجهت خواندن جماعت و کوچیدن اردو بکار ببر.

3) و چون آنها را بنوازند تمامی جماعت نزد تو به درخیمة اجتماع جمع شوند.

4) و چون یکی را بنوازند آقاان و رؤسای هزاره‌های اسرائیل نزد تو جمع شوند.

5) و چون تیز آهنگ بنوازید محله‌هایی که بطرف مشرق جا دارند کوچ بکنند.

6) و چون مرتبة دوم تیز آهنگ بنوازید محله‌هایی که بطرف جنوب جا دارند کوچ کنند بجهت کوچ دادن ایشان تیز آهنگ بنوازند

7) و بجهت جمع کردن جماعت بنوازید لیکن تیز آهنگ منوازید.

8)“و بنی‌هارون کَهنه کَرِنّاها را بنوازند. این برای شما در نسلهای شما فریضة ابدی باشد.

9) و چون در زمین خود برای مقاتله با دشمنی که بر شما تعدی مینماید می‌روید کَرِنّا‌ها را تیز آنهنگ بنوازید پس به حضور یَهُوَه خدای خود بیاد آورده خواهید شد و از دشمنان خود نجات خواهید یافت.

10) و در روز شادی خود و در عید‌ها و در اول ماه های خود کَرِنّا‌ها را بر قربانیهای سوختنی و ذبایح سلامتی خود بنوازید تا برای شما به حضور خدای شما یادگاری باشد. من یَهُوَه خدای شما هستم.”

11)  و واقع شد در روز بیستم ماه دوم سال دوم که ابر از بالای خیمة شهادت برداشته شد

12)  و بنی‌اسرائیل به مراحل خود از صحرای سینا کوچ کردند و ابر در صحرای فاران ساکن شد

13)  و ایشان اول به فرمان یَهُوَه به واسطة موسی کوچ کردند.

14)  و علَم محلة بنی‌یهودا اول با افواج ایشان روانه شد و بر فوج او نَحًشون بن‌عمیناداب بود.

15)  و بر فوج سبط بنی‌یساکار نَتَنائیل بن‌صوغر.

16)  و بر فوج سبط بنی‌زَبولون اَلیآب بن‌حیلون.

17)  پس مسکن را پایین آوردند و بنی‌جرشون و بنی‌مراری که حاملان مسکن بودند کوچ کردند.

18)  و علَم محلة رؤبین با افواج ایشان روانه شد و بر فوج او اَلیصور بن‌شَد‌َیئور بود.

19)  و بر فوج سبط بنی‌شمعون شَلومیئیل بن‌صورِیشَد‌ّای.

20)  و بر فوج سبط بنی‌جاد اَلیاساف بن‌د‌َعوئیل.

21)  پس قَهاتیان که حاملان قدس بودند کوچ کردند و پیش از رسیدن ایشان آنها مسکن را برپا داشتند.

22)  پس علَم محلة بنی‌افرایم با افواج ایشان روانه شد و بر فوج او اَلیشَمع بن‌عمیهود بود.

23)  و بر فوج سبط بنی‌منسی جمًلیئیل بن‌فَد‌َهصور

24)  و بر فوج سبط بنی‌بنیامین اَبیدان بن‌جِدعونی

25)  پس علم محلة بنی‌دان که مؤخر همة محله‌ها بود با افواج ایشان روانه شد و بر فوج او اَخیعزَر بن‌عمیشَد‌ّای بود.

26)  و بر فوج سبط بنی‌اشیر فَجعیئیل بن‌عکران.

27)  و بر فوج سبط بنی‌نفتالی اَخیر‌َع بن‌عینان.

28)  این بود مراحل بنی‌اسرائیل با افواج ایشان. پس کوچ کردند.

29)  و موسی به حوباب بن‌روعوئیل مدیانی که برادرزن موسی بود گفت: “ما به مکانی که یَهُوَه دربارة آن گفته است که آنرا به شما خواهم بخشید کوچ میکنیم همراه ما بیا و بتو احسان خواهیم نمود چونکه یَهُوَه دربارة اسرائیل نیکو گفته است.”

30)  او وی را گفت: “نمیآیم بلکه به زمین و به خاندان خود خواهم رفت.”

31)  گفت: “ما را ترک مکن زیرا چونکه تو منازل ما را در صحرا میدانی بجهت ما مثل چشم خواهی بود.

32)  و اگر همراه ما بیایی هر احسانی که یَهُوَه بر ما بنماید همان را بر تو خواهیم نمود.”

33)  و از کوه یَهُوَه سفر سه روزه کوچ کردند و تابوت عهد یَهُوَه سفر سه روزه پیش روی ایشان رفت تا آرامگاهی برای ایشان بطلبد.

34)  و ابر یَهُوَه در روز بالای سر ایشان بود وقتی که از لشکرگاه روانه میشدند.

35)  و چون تابوت روانه میشد موسی میگفت: “ای یَهُوَه برخیز و دشمنانت پراکنده شوند و مبغِضانت از حضور تو منهزم گردند.”

36)  و چون فرود میآمد میگفت: “ای یَهُوَه نزد هزاران هزارِ اسرائیل رجوع نما.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-