باب 10 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۱۶۰

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب دهم

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده‌گفت:

2)“برای خود دو کَرِنّای نقره بساز آنها را از چرخکاری درست کن و آنها را بجهت خواندن جماعت و کوچیدن اردو بکار ببر.

3) و چون آنها را بنوازند تمامی جماعت نزد تو به درخیمة اجتماع جمع شوند.

4) و چون یکی را بنوازند آقاان و رؤسای هزاره‌های اسرائیل نزد تو جمع شوند.

5) و چون تیز آهنگ بنوازید محله‌هایی که بطرف مشرق جا دارند کوچ بکنند.

6) و چون مرتبة دوم تیز آهنگ بنوازید محله‌هایی که بطرف جنوب جا دارند کوچ کنند بجهت کوچ دادن ایشان تیز آهنگ بنوازند

7) و بجهت جمع کردن جماعت بنوازید لیکن تیز آهنگ منوازید.

8)“و بنی‌هارون کَهنه کَرِنّاها را بنوازند. این برای شما در نسلهای شما فریضة ابدی باشد.

9) و چون در زمین خود برای مقاتله با دشمنی که بر شما تعدی مینماید می‌روید کَرِنّا‌ها را تیز آنهنگ بنوازید پس به حضور یَهُوَه خدای خود بیاد آورده خواهید شد و از دشمنان خود نجات خواهید یافت.

10) و در روز شادی خود و در عید‌ها و در اول ماه های خود کَرِنّا‌ها را بر قربانیهای سوختنی و ذبایح سلامتی خود بنوازید تا برای شما به حضور خدای شما یادگاری باشد. من یَهُوَه خدای شما هستم.”

11)  و واقع شد در روز بیستم ماه دوم سال دوم که ابر از بالای خیمة شهادت برداشته شد

12)  و بنی‌اسرائیل به مراحل خود از صحرای سینا کوچ کردند و ابر در صحرای فاران ساکن شد

13)  و ایشان اول به فرمان یَهُوَه به واسطة موسی کوچ کردند.

14)  و علَم محلة بنی‌یهودا اول با افواج ایشان روانه شد و بر فوج او نَحًشون بن‌عمیناداب بود.

15)  و بر فوج سبط بنی‌یساکار نَتَنائیل بن‌صوغر.

16)  و بر فوج سبط بنی‌زَبولون اَلیآب بن‌حیلون.

17)  پس مسکن را پایین آوردند و بنی‌جرشون و بنی‌مراری که حاملان مسکن بودند کوچ کردند.

18)  و علَم محلة رؤبین با افواج ایشان روانه شد و بر فوج او اَلیصور بن‌شَد‌َیئور بود.

19)  و بر فوج سبط بنی‌شمعون شَلومیئیل بن‌صورِیشَد‌ّای.

20)  و بر فوج سبط بنی‌جاد اَلیاساف بن‌د‌َعوئیل.

21)  پس قَهاتیان که حاملان قدس بودند کوچ کردند و پیش از رسیدن ایشان آنها مسکن را برپا داشتند.

22)  پس علَم محلة بنی‌افرایم با افواج ایشان روانه شد و بر فوج او اَلیشَمع بن‌عمیهود بود.

23)  و بر فوج سبط بنی‌منسی جمًلیئیل بن‌فَد‌َهصور

24)  و بر فوج سبط بنی‌بنیامین اَبیدان بن‌جِدعونی

25)  پس علم محلة بنی‌دان که مؤخر همة محله‌ها بود با افواج ایشان روانه شد و بر فوج او اَخیعزَر بن‌عمیشَد‌ّای بود.

26)  و بر فوج سبط بنی‌اشیر فَجعیئیل بن‌عکران.

27)  و بر فوج سبط بنی‌نفتالی اَخیر‌َع بن‌عینان.

28)  این بود مراحل بنی‌اسرائیل با افواج ایشان. پس کوچ کردند.

29)  و موسی به حوباب بن‌روعوئیل مدیانی که برادرزن موسی بود گفت: “ما به مکانی که یَهُوَه دربارة آن گفته است که آنرا به شما خواهم بخشید کوچ میکنیم همراه ما بیا و بتو احسان خواهیم نمود چونکه یَهُوَه دربارة اسرائیل نیکو گفته است.”

30)  او وی را گفت: “نمیآیم بلکه به زمین و به خاندان خود خواهم رفت.”

31)  گفت: “ما را ترک مکن زیرا چونکه تو منازل ما را در صحرا میدانی بجهت ما مثل چشم خواهی بود.

32)  و اگر همراه ما بیایی هر احسانی که یَهُوَه بر ما بنماید همان را بر تو خواهیم نمود.”

33)  و از کوه یَهُوَه سفر سه روزه کوچ کردند و تابوت عهد یَهُوَه سفر سه روزه پیش روی ایشان رفت تا آرامگاهی برای ایشان بطلبد.

34)  و ابر یَهُوَه در روز بالای سر ایشان بود وقتی که از لشکرگاه روانه میشدند.

35)  و چون تابوت روانه میشد موسی میگفت: “ای یَهُوَه برخیز و دشمنانت پراکنده شوند و مبغِضانت از حضور تو منهزم گردند.”

36)  و چون فرود میآمد میگفت: “ای یَهُوَه نزد هزاران هزارِ اسرائیل رجوع نما.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-