باب 5 سفر پیدایش (تورات)

  • ۳۴۶۷
پیدایش
باب پنجم

 

1)    این است کتاب پیدایش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید به شبیه خدا او را ساخت

2)    نر و ماده ایشان را آفرید. و ایشان را برکت داد و ایشان را “آدم” نام نهاد در روز آفرینش ایشان.

3)    و آدم صد و سی سال بزیست پس پسری به شبیه و بصورت خود آورد و او را شیث نامید.

4)    و ایام آدم بعد از آوردن شیث هشتصد سال بود و پسران و دختران آورد.

5)    پس تمام ایام آدم که زیست نهصد و سی سال بود که مرد.

6)    و شیث صد و پنج سال بزیست و اَنوش را آورد.

7)    و شیث بعد از آوردن اَنوش هشتصد و هفت سال بزیست و پسران و دختران آورد.

8)    و جملة ایام شیث نهصد و دوازده سال بود که مرد.

9)    و اَنوش نود سال بزیست و قینان را آورد.

10)    و اَنوش بعد از آوردن قینان هشتصد و پانزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

11)    پس جملة ایام اَنوش نهصد و پنج سال بود که مرد.

12)    و قینان هفتاد سال بزیست و مهلَلئیل را آورد.

13)    و قینان بعد از آوردن مهلَلئیل هشتصد و چهل سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

14)    و تمامی ایام قینان نهصد و ده سال بود که مرد.

15)    و مهلَلئیل شصت و پنج سال بزیست و یارِد را آورد.

16)    و مهلَلئیل بعد از آوردن یارِد هشتصد و سی سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

17)    پس همة ایام مهلَلئیل هشتصد و نود و پنج سال بود که مرد.

18)    و یارِد صد و شصت و دو سال بزیست و خنوخ را آورد.

19)    و یارِد بعد از آوردن خَنوخ هشتصد سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

20)    و تمامی ایام یارِد نهصد و شصت و دو سال بود که مرد.

21)    و خنوخ شصت و پنج سال بزیست و متوشالَح را آورد.

22)    و خنوخ بعد از آوردن متوشالح سیصد سال با خدا راه میرفت و پسران و دختران آورد.

23)    و همة ایام خنوخ سیصد و شصت و پنج سال بود.

24)    و خنوخ با خدا راه میرفت و نایاب شد زیرا خدا او را برگرفت.

25)    و متوشالح صدو هشتاد و هفت سال بزیست و لَمک را آورد.

26)    و متوشالح بعد از آوردن لَمک هفتصد و هشتاد و دو سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

27)    پس جملة ایام متوشالح نهصد و شصت و نه سال بود که مرد.

28)    و لَمک صد و هشتاد و دو سال بزیست و پسری آورد.

29)    و وی را نوح نام نهاده گفت: “این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و از محنت دستهای ما از زمینی که یَهُوَه آنرا ملعون کرد.”

30)    و لَمک بعد از آوردن نوح پانصد و نود و پنج سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

31)    پس تمام ایام لَمک هفتصد و هفتاد و هفت سال بود که مرد.

32)    و نوح پانصد ساله بود پس نوح سام و حام و یافث را آورد.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-