باب 30 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۴۱
تثنیه
باب سی اُم
 1. و چون جمیع این چیزها یعنی برکت و لعنتی که پیش روی تو گذاشتم بر تو عارض شود و آن ها را در میان جمیع امت هایی که یَهُوَه خدایت تو را به آنجا خواهد راند بیاد آوری
 2. و تو با فرزندانت با تمامی دل و تمامی جان خود به سوی یَهُوَه خدایت بازگشت نموده قول او را موافق هر آنچه که من امروز به تو امر می فرمایم اطاعت نمایی
 3. آنگاه یَهُوَه خدایت اسیری تو را برگردانیده بر تو ترحم خواهد کرد و رجوع کرده تو را از میان جمیع امت هایی که یَهُوَه خدایت تو را به آنجا پراکنده کرده است جمع خواهد نمود.
 4. اگر آوارگی تو تا کران آسمان بشود یَهُوَه خدایت تو را از آنجا جمع خواهد کرد و تو را از آنجا خواهد آورد.
 5. و یَهُوَه‌خدایت تو را به زمینی که پدرانت مالک آن بودند خواهد آورد و مالک آن خواهی شد‌ و بر تو احسان نموده تو را بیشتر از پدرانت خواهد افزود.
 6. «و یَهُوَه خدایت دل تو و دل نسل تو را مختون خواهد ساخت تا یَهُوَه خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی.
 7. و یَهُوَه خدایت جمیع این لعنتها را بر دشمنان و برخصمانت که تو را آزردند نازل خواهد گردانید.
 8. و تو بازگشت نموده قول یَهُوَه را اطاعت خواهی کرد و جمیع اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا خواهی آورد.
 9. و یَهُوَه‌خدایت تو را در تمامی اعمال دستت و در میوة بطنت و نتایج بهایمت و محصول زمینت به نیکویی خواهد افزود زیرا یَهُوَه بار دیگر بر تو برای نیکویی شادی خواهد کرد چنانکه بر پدران تو شادی نمود
 10. اگر آواز یَهُوَه خدای خود را اطاعت نموده اوامر و فرایض او را که در طومار این شریعت مکتوب است نگاه داری و به سوی یَهُوَه خدای خود با تمامی دل و تمامی جان بازگشت نمایی.
 11. «زیرا این حکمی که من امروز به تو امر می فرمایم برای تو مشکل نیست و از تو دور نیست.
 12. نه در آسمان است تا بگویی کیست که به آسمان برای ما صعود کرده‌ آن را نزد ما بیاورد و آن را به ما بشنواند تا به عمل آوریم
 13. و نه آن طرف دریا که بگویی کیست که برای ما به آنطرف دریا عبور کرده آن را نزد ما بیاورد و به ما بشنواند تا به‌عمل آوریم.
 14. بلکه این کلام بسیار نزدیک توست و در دهان و دل توست تا آن را بجا آوری.
 15. «ببین امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم.
 16. چون که من امروز تو را امر می فرمایم که یَهُوَه خدای خود را دوست بداری و در راه های او رفتار نمایی و اوامر و فرایض و احکام او را نگاه داری تا زنده مانده افزوده شوی و تا یَهُوَه خدایت تو را در زمینی که برای تصرفش به آن داخل میشوی برکت دهد.
 17. لیکن اگر دل تو برگردد و اطاعت ننمایی و فریفته شده‌ خدایان غیر را سجده و عبادت نمایی
 18. پس امروز به شما اطلاع می دهم که البته هلاک خواهید شد و در زمینی که از اردن عبور می کنید تا در آن داخل شده تصرف نمایید عمر طویل نخواهید داشت.
 19. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم پس حیات را برگزین تا تو با نسلت زنده بمانی.
 20. و تا یَهُوَه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی زیرا که او حیات تو و درازی عمر توست تا در زمینی که یَهُوَه برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد که آن را به ایشان بدهد ساکن شوی.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-