پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

خروج
باب هفتم


1) و یَهُوَه به موسی گفت: “ببین تو را بر فرعون خدا ساخته ام و برادرت هارون نبی تو خواهد بود.

2) هر آنچه به تو امر نمایم تو آنرا بگو و برادرت هارون آنرا به فرعون باز گوید تا بنی اسرائیل را از زمین خود رهایی دهد.

3) و من دل فرعون را سخت میکنم و آیات و علامات خود را در زمین مصر بسیار میسازم.

4)و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت و دست خود را بر مصر خواهم انداخت تا جنود خود یعنی قوم خویش بنی اسرائیل را از زمین مصر به داوریهای عظیم بیرون آورم.

5) و مصریان خواهند دانست که من یَهُوَه هستم چون دست خود را بر مصر دراز کرده بنی اسرائیل را از میان ایشان بیرون آوردم.”

6) و موسی و هارون چنانکه یَهُوَه بدیشان امر فرموده بود کردند و هم چنین عمل نمودند.

7) و موسی هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و سه ساله وقتی که به فرعون سخن گفتند.

8) پس یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

9) “چون فرعون شما را خطاب کرده گوید معجزه ای برای خود ظاهر کنید آنگاه به هارون بگو عصای خود را بگیر و آنرا پیش روی فرعون بینداز تا اژدها شود.”

10) آنگاه موسی و هارون نزد فرعون رفتند و آنچه یَهُوَه فرموده بود کردند. و هارون عصای خود را پیش روی فرعون و پیش روی ملازمانش انداخت و اژدها شد.

11)  و فرعون نیز حکیمان و جادوگران را طلبید و ساحران مصر هم به افسونهای خود چنین کردند

12)  هر یک عصای خود را انداختند و اژدها شد ولی عصای هارون عصاهای ایشان را بلعید.

13)  و دل فرعون سخت شد و ایشان را نشنید چنانکه یَهُوَه گفته بود.

14)  و یَهُوَه موسی را گفت: “دل فرعون سخت شده و از رها کردن قوم ابا کرده است.

15)  بامدادان نزد فرعون برو اینک به سوی آب بیرون میآید و برای ملاقات وی به کنار نهر بایست و عصا را که به مار مبدل گشت بدست خود بگیر.

16)  و او را بگو: یَهُوَه خدای عبرانیان مرا نزد تو فرستاده گفت: قوم مرا رها کن تا مرا در صحرا عبادت نمایند و اینک تا بحال نشنیده ای

17)  پس یَهُوَه چنین میگوید از این خواهی دانست که من یَهُوَه هستم همانا من به عصایی که در دست دارم آبِ نهر را میزنم و به خون مبدل خواهد شد.

18)  و ماهیانی که در نهرند خواهند مرد و نهر گندیده شود و مصریان نوشیدن آب نهر را مکروه خواهند داشت.”

19) و یَهُوَه به موسی گفت: “به هارون بگو عصای خود را بگیر و دست خود را بر آبهای مصر دراز کن بر نهرهای ایشان و جویهای ایشان و دریاچه های ایشان و همة حوضهای آب ایشان تا خون شود و در تمامی زمین مصر در ظروف چوبی و ظروف سنگی خون خواهد بود.”

20) و موسی و هارون چنانکه یَهُوَه امر فرموده بود کردند و عصا را بلند کرده آب نهر را به حضور فرعون و به حضور ملازمانش زد و تمامی آب نهر به خون مبدل شد.

21)  و ماهیانی که در نهر بودند مردند و نهر بگندید و مصریان از آب نهر نتوانستند نوشید و در تمامی زمین مصر خون بود.

22)  و جادوگران مصر به افسونهای خویش هم چنین کردند و دل فرعون سخت شد که بدیشان گوش نگرفت چنانکه یَهُوَه گفته بود.

23)  و فرعون برگشته به خانة خود رفت و بر این نیز دل خود را متوجه نساخت.

24)  و همة مصریان گرداگرد نهر برای آب خوردن حفره میزدند زیرا که از آب نهر نتوانستند نوشید.

25)  و بعد از آنکه یَهُوَه نهر را زده بود هفت روز سپری شد.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-