باب 7 سفر خروج (تورات)

  • ۱۸۰۲
خروج
باب هفتم
 

1) و یَهُوَه به موسی گفت: “ببین تو را بر فرعون خدا ساخته ام و برادرت هارون نبی تو خواهد بود.

2) هر آنچه به تو امر نمایم تو آنرا بگو و برادرت هارون آنرا به فرعون باز گوید تا بنی اسرائیل را از زمین خود رهایی دهد.

3) و من دل فرعون را سخت میکنم و آیات و علامات خود را در زمین مصر بسیار میسازم.

4)و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت و دست خود را بر مصر خواهم انداخت تا جنود خود یعنی قوم خویش بنی اسرائیل را از زمین مصر به داوریهای عظیم بیرون آورم.

5) و مصریان خواهند دانست که من یَهُوَه هستم چون دست خود را بر مصر دراز کرده بنی اسرائیل را از میان ایشان بیرون آوردم.”

6) و موسی و هارون چنانکه یَهُوَه بدیشان امر فرموده بود کردند و هم چنین عمل نمودند.

7) و موسی هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و سه ساله وقتی که به فرعون سخن گفتند.

8) پس یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

9) “چون فرعون شما را خطاب کرده گوید معجزه ای برای خود ظاهر کنید آنگاه به هارون بگو عصای خود را بگیر و آنرا پیش روی فرعون بینداز تا اژدها شود.”

10) آنگاه موسی و هارون نزد فرعون رفتند و آنچه یَهُوَه فرموده بود کردند. و هارون عصای خود را پیش روی فرعون و پیش روی ملازمانش انداخت و اژدها شد.

11)  و فرعون نیز حکیمان و جادوگران را طلبید و ساحران مصر هم به افسونهای خود چنین کردند

12)  هر یک عصای خود را انداختند و اژدها شد ولی عصای هارون عصاهای ایشان را بلعید.

13)  و دل فرعون سخت شد و ایشان را نشنید چنانکه یَهُوَه گفته بود.

14)  و یَهُوَه موسی را گفت: “دل فرعون سخت شده و از رها کردن قوم ابا کرده است.

15)  بامدادان نزد فرعون برو اینک به سوی آب بیرون میآید و برای ملاقات وی به کنار نهر بایست و عصا را که به مار مبدل گشت بدست خود بگیر.

16)  و او را بگو: یَهُوَه خدای عبرانیان مرا نزد تو فرستاده گفت: قوم مرا رها کن تا مرا در صحرا عبادت نمایند و اینک تا بحال نشنیده ای

17)  پس یَهُوَه چنین میگوید از این خواهی دانست که من یَهُوَه هستم همانا من به عصایی که در دست دارم آبِ نهر را میزنم و به خون مبدل خواهد شد.

18)  و ماهیانی که در نهرند خواهند مرد و نهر گندیده شود و مصریان نوشیدن آب نهر را مکروه خواهند داشت.”

19) و یَهُوَه به موسی گفت: “به هارون بگو عصای خود را بگیر و دست خود را بر آبهای مصر دراز کن بر نهرهای ایشان و جویهای ایشان و دریاچه های ایشان و همة حوضهای آب ایشان تا خون شود و در تمامی زمین مصر در ظروف چوبی و ظروف سنگی خون خواهد بود.”

20) و موسی و هارون چنانکه یَهُوَه امر فرموده بود کردند و عصا را بلند کرده آب نهر را به حضور فرعون و به حضور ملازمانش زد و تمامی آب نهر به خون مبدل شد.

21)  و ماهیانی که در نهر بودند مردند و نهر بگندید و مصریان از آب نهر نتوانستند نوشید و در تمامی زمین مصر خون بود.

22)  و جادوگران مصر به افسونهای خویش هم چنین کردند و دل فرعون سخت شد که بدیشان گوش نگرفت چنانکه یَهُوَه گفته بود.

23)  و فرعون برگشته به خانة خود رفت و بر این نیز دل خود را متوجه نساخت.

24)  و همة مصریان گرداگرد نهر برای آب خوردن حفره میزدند زیرا که از آب نهر نتوانستند نوشید.

25)  و بعد از آنکه یَهُوَه نهر را زده بود هفت روز سپری شد.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-