باب 38 سفر خروج (تورات)

  • ۱۳۱۰

مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - دانلود عهد عتیق - دانلود تورات PDF

خروج

باب سی و هشتم
 

1)     و مذبح قربانی سوختنی را از چوب شطیم ساخت. طولش پنج ذراع و عرضش پنج ذراع مربع و بلندیش سه ذراع.

2)     و شاخهایش را بر چهار گوشه اش ساخت. شاخهایش از همان بود و آنرا از برنج پوشانید.

3)     و همة اسباب مذبح را ساخت یعنی: دیگها و خاک اندازها و کاسه ها و چنگالها و مِجمرها و همة ظروفش را از برنج ساخت.

4)     و برای مذبح آتشدانی مشبک از برنج ساخت که زیر حاشیه اش بطرف پایین تا نصفش برسد.

5)     و چهار حلقه برای چهار سر آتشدان برنجین ریخت تا خانه های عصاها باشد.

6)     و عصاها را از چوب شطیم ساخته آنها را به برنج پوشانید.

7)     و عصاها را در حلقه ها بر دو طرف مذبح گذرانید برای برداشتن به آنها و مذبح را از چوبها مجوف ساخت.

8)     و حوض را از برنج ساخت و پایه اش را از برنج از آینه های زنانی که نزد دروازة خیمة اجتماع برای خدمت جمع می شدند.

9)     و صحن را ساخت که برای طرف جنوبی به سمت یمانی پرده های صحن از کتان نازک تابیده شده صد ذراعی بود.

10)  ستونهای آنها بیست بود و پایه های آنها بیست بود از برنج و قلابهای آنها و پشت بندهای آنها از نقره.

11)  و برای طرف شمالی صد ذراعی بود و ستونهای آنها بیست از برنج و قلابهای ستونها و پشت بندهای آنها از نقره بود.

12)  و برای طرف غربی پرده های پنجاه ذراعی بود و ستونهای آنها ده و پایه های آنها ده و قلابها و پشت بندهای ستونها از نقره بود.

13)  و برای طرف شرقی به سمت طلوع پنجاه ذراعی بود.

14)  و پرده های یک طرف دروازه پانزده ذراعی بود ستونهای آنها سه و پایه های آنها سه.

15)  و برای طرف دیگر دروازة صحن از این طرف و از آن طرف پرده ها پانزده ذراعی بود ستونهای آنها سه و پایه های آنها سه.

16)  همة پرده های صحن به هر طرف از کتان نازک تابیده شده بود.

17)  و پایه های ستونها از برنج بود و قلابها و پشت بندهای ستونها از نقره و پوشش سرهای آنها از نقره و جمیع ستونهای صحن به پشت بندهای نقره پیوسته شده بود.

18)  و پردة دروازة صحن از صنعت طراز از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده بود. طولش بیست ذراع و بلندیش به عرض پنج ذراع موافق پرده های صحن.

19)  و ستونهای آنها چهار و پایه های برنجین آنها چهار و قلابهای آنها از نقره و پوشش سرهای آنها و پشت بندهای آنها از نقره بود.

20)  و همة میخهای مسکن و صحن به هر طرف از برنج بود.

21)  این است حساب مسکن یعنی مسکن شهادت چنانچه حسب فرمان موسی به خدمت لاویان به توسط ایتاماربن هارون کاهن حساب آن گرفته شد.

22)  و بصلئیل بن اوری بن حور از سبط یهودا آنچه را که یَهُوَه به موسی امر فرموده بود بساخت.

23)  و با وی اُهولِیاب بن اخیسامک از سبط دان بود نقاش و مخترع و طراز در لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک.

24)  و تمام طلایی که در کار صرف شد یعنی در همه کار قدس از طلای هدایا بیست و نه وزنه و هفتصد و سی مثقال موافق مثقال قدس بود.

25)  و نقرة شمرده شدگان جماعت صد وزنه و هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال بود موافق مثقال قدس.

26)  یک در هم یعنی نیم مثقال موافق مثقال قدس برای هر نفری از آنانی که به سوی شمرده شدگان گذشتند از بیست ساله و بالاتر که ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند.

27)  و اما آن صد وزنة نقره برای ریختن پایه های قدس و پایه های پرده بود. صد پایه از صد وزنه یعنی یک وزنه برای یک پایه.

28)  و از آن هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال قلابها برای ستونها ساخت و سرهای آنها را پوشانید و پشت بندها برای آنها ساخت.

29)  و برنج هدایا هفتاد وزنه و دو هزار و چهار صد مثقال بود.

30)  و از آن پایه های دروازة خیمة اجتماع و مذبح برنجین و شبکة برنجین آن و همة اسباب مذبح را ساخت.

31)  و پایه های صحن را به هر طرف و پایه های دروازة صحن و همة میخهای مسکن و همة میخهای گرداگرد صحن را.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-