باب 12 تثنیه (تورات)

 • ۱۲۶۹
تثنیه
باب دوازدهم
 1. اینهاست فرایض و احکامی که شما در تمامی روزهایی که بر زمین زنده خواهید ماند می‌باید متوجه شده بعمل آرید در زمینی که یَهُوَه خدای پدرانت به تو داده است تا در آن تصرف نمایی.
 2. جمیع اماکن امت هایی را که در آن ها خدایان خود را عبادت می کنند و شما آن ها را اخراج می نمایید خراب نمایید خواه بر کوه های بلند خواه بر تلّها و خواه زیر هر درخت سبز.
 3. قربانی گاههای ایشان را بشکنید و ستونهای ایشان را خرد کنید و اشیره‌های ایشان را به آتش بسوزانید و بت های تراشیده شدة خدایان ایشان را قطع نمایید و نام های ایشان را از آنجا محو سازید.
 4. با یَهُوَه خدای خود چنین عمل نکنیید.
 5. بلکه به مکانی که یَهُوَه خدای شما از جمیع اسباط شما برگزیند تا نام خود را در آنجا بگذارد یعنی مسکن او را بطلبید و به آنجا بروید.
 6. و به آنجا قربانی های سوختنی و ذبایح و عشرهای خود و هدایای افراشتنی دست های خویش و نذرها و نوافل خود و نخست زاده‌های رمه و گلة خویش را ببرید.
 7. و در آنجا بحضور یَهُوَه خدای خود بخورید و شما و اهل خانة شما در هر شغل دست خود که یَهُوَه خدای شما شما را در آن برکت دهد شادی نمایید.
 8. موافق هرآنچه ما امروز در اینجا می کنیم یعنی آنچه در نظر هرکس پسند آید نکنید.
 9. زیرا که هنوز به آرامگاه و نصیبی که یَهُوَه خدای شما به شما می دهد داخل نشده‌اید.
 10. اما چون از اُرد‌ُن عبور کرده در زمینی که یَهُوَه خدای شما برای شما تقسیم می کند ساکن شوید و او شما را از جمیع دشمنان شما از هر طرف آرامی دهد تا در امنیت سکونت نمایید
 11. آنگاه به مکانی که یَهُوَه خدای شما برگزیند تا نام خود را در آن ساکن سازد به آنجا هرچه را که من به شما امر فرمایم بیاورید از قربانی های سوختنی و ذبایح و عشرهای خود و هدایای افراشتنی دست های خویش و همة نذرهای بهترین خود که برای یَهُوَه نذر نمایید.
 12. و به حضور یَهُوَه خدای خود شادی نمایید شما با پسران و دختران و غلامان و کنیزان خود و لاویانی که درون دروازه‌های شما باشند چون که ایشان را با شما حصّه‌ای و نصیبی نیست.
 13. با حذر باش که در هر جایی که می‌بینی قربانی های سوختنی خود را نگذرانی
 14. بلکه در مکانی که یَهُوَه در یکی از اسباط تو برگزیند در آنجا قربانی های سوختنی خود را بگذرانی و در آنجا هرچه من به تو امر فرمایم بعمل آوری.
 15. لیکن گوشت را برحسب تمامی آرزوی دلت موافق برکتی که یَهُوَه خدایت به تو دهد در همة دروازه‌هایت ذبح کرده بخور اشخاص نجس و طاهر از آن بخورند چنانکه از غزال و آهو میخورند.
 16. ولی خون را نخور آن را مثل آب بر زمین بریز.
 17. عشر غلّه و شیره و روغن و نخست زادة رمه و گلة خود را در دروازه‌های خود مخور و نه هیچ یک از نذرهای خود را که نذر می کنی و از نوافل خود و هدایای افراشتنی دست خود را.
 18. بلکه آن ها را به حضور یَهُوَه خدایت در مکانی که یَهُوَه خدایت برگزیند بخور تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و لاویانی که درون دروازده‌های تو باشند و به هرچه دست خود را بر آن بگذاری به حضور یَهُوَه خدایت شادی نما.
 19. با حذر باش که لاویان را در تمامی روزهایی که در زمین خود باشی ترک ننمایی.
 20. چون یَهُوَه خدایت حدود تو را بطوری که تو را وعده داده است وسیع گرداند و بگویی که گوشت خواهم خورد زیرا که دل تو به گوشت خوردند مایل است پس موافق همة آرزوی دلت گوشت را بخور.
 21. و اگر مکانی که یَهُوَه خدایت برگزیند تا اسم خود را در آن بگذارد از تو دور باشد آنگاه از رمه و گلة خود که یَهُوَه به تو دهد ذبح کن چنانکه به تو امر فرموده‌ام و از هرچه دلت بخواهد در دروازه‌هایت بخور.
 22. چنانکه غزال و آهو خورده شود‌ آن ها را چنین بخور شخص نجس و شخص طاهر از آن برابر بخورند.
 23. لیکن هوشیار باش که خون را نخوری زیرا خون جان است و جان را با گوشت نخوری.
 24. آن را مخور بلکه مثل آب برزمینش بریز.
 25. آن را مخور تا برای تو و بعد از تو برای پسرانت نیکو باشد هنگامی که آنچه در نظر یَهُوَه راست است بجا آوری.
 26. لیکن موقوفات خود را که داری و نذرهای خود را برداشته به مکانی که یَهُوَه برگزیند برو.
 27. و گوشت و خون قربانی های سوختنی خود را بر قربانی گاه یَهُوَه خدایت بگذران و خون ذبایح تو بر قربانی گاه یَهُوَه خدایت ریخته شود و گوشت را بخور.
 28. متوجه باش که همة این سخنانی را که من به تو امر می فرمایم بشنوی تا برای تو و بعد از تو برای پسرانت هنگامی که آنچه در نظر یَهُوَه خدایت نیکو و راست است بجا آوری تا به ابد نیکو باشد.
 29. وقتی که یَهُوَه خدایت امت هایی را که به جهت گرفتن آن ها به آنجا میروی از حضور تو منقطع سازد و ایشان را اخراج نموده در زمین ایشان ساکن شوی.
 30. آنگاه باحذر باش مبادا بعد از آنکه از حضور تو هلاک شده باشند به دام گرفته شده ایشان را پیروی نمایی و دربارة خدایان ایشان دریافت کرده بگویی که این امت ها خدایان خود را چگونه عبادت کردند تا من نیز چنین کنم.
 31. با یَهُوَه خدای خود چنین عمل نکن زیرا هر چه را که نزد یَهُوَه مکروه است و از آن نفرت دارد ایشان برای خدای خود می کردند حتی اینکه پسران و دختران خود را نیز برای خدایان خود به آتش میسوزانیدند.
 32. هر آنچه من به شما امر می فرمایم متوجه شوید تا آن را به عمل آورید چیزی بر آن میفزایید و چیزی از آن کم نکنید.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-