پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

خروج
باب ششم

1)   یَهُوَه به موسی گفت: “الآن خواهی دید آنچه به فرعون میکنم زیرا که به دست قوی ایشان را رها خواهد کرد و به دست زورآور ایشان را از زمین خود خواهد راند.”

2)     و خدا به موسی خطاب کرده وی را گفت: “من یَهُوَه هستم.

3)     و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم لیکن به نام خود یَهُوَه نزد ایشان معروف نگشتم.

4)     و عهد خود را نیز با ایشان استوار کردم که زمین کنعان را بدیشان دهم یعنی زمین غربت ایشان را که در آن غریب بودند.

5)     و من نیز چون نالة بنی اسرائیل را که مصریان ایشان را مملوک خود ساخته اند شنیدم عهد خود را بیاد آوردم.

6)   بنابراین بنی اسرائیل را بگو من یَهُوَه هستم و شما را از زیر مشقتهای مصریان بیرون خواهم آورد و شما را از بندگی ایشان رهایی دهم و شما را به بازوی بلند و به داوریهای عظیم نجات دهم.

7)   و شما را خواهم گرفت تا برای من قوم شوید و شما را خدا خواهم بود و خواهید دانست که من یَهُوَه هستم خدای شما که شما را از مشقتهای مصریان بیرون آوردم.

8)     و شما را خواهم رسانید به زمینی که دربارة آن قسم خوردم که آنرا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم. پس آنرا به ارثیت شما خواهم داد. من یَهُوَه هستم.”

9)     و موسی بنی اسرائیل را بدین مضمون گفت لیکن بسبب تنگی روح و سختی خدمت او را نشنیدند.

10)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

11)  “برو و به فرعون پادشاه مصر بگو که بنی اسرائیل را از زمین خود رهایی دهد.”

12)  و موسی به حضور یَهُوَه عرض کرده گفت: “اینک بنی اسرائیل مرا نمیشنوند پس چگونه فرعون مرا بشنود و حال آنکه من نامختون لب هستم؟”

13)  و یَهُوَه به موسی و هارون تکلم نموده ایشان را به سوی بنی اسرائیل و به سوی فرعون پادشاه مصر مأمور کرد تا بنی اسرائیل را از زمین مصر بیرون آورند.

14)  و اینانند رؤسای خاندانهای آبای ایشان: پسران رؤبین نخستزادة اسرائیل حتوک و فَلّو و حصرون و کَرمی اینانند قبایل رؤبین.

15)  و پسران شمعون: یموئیل و یامین و اُوهد و یاکین و صوحر و شاؤل که پسر زن کنعانی بود اینانند قبایل شمعون.

16)  و اینست نامهای پسران لاوی به حسب پیدایش ایشان: جرشون و قهامت و مراری. و سالهای عمر لاوی صد و سی و هفت سال بود.

17)  پسران جرشون: لبِنی و شمعی به حسب قبایل ایشان.

18)  و پسران قُهات: عمرام و یصهار و حبرون و عزّیئیل. و سالهای عمر قُهات صد و سی و سه سال بود.

19)  و پسران مراری: محلی و موشی اینانند قبایل لاویان به حسب پیدایش ایشان.

20)  و عمرام عمة خود یوکابد را به زنی گرفت و او برای وی هارون و موسی را زایید و سالهای عمر عمرام صد و سی و هفت سال بود.

21)  و پسران یصهار: قورح و نافج و زکری.

22)  و پسران عزّیئیل: میشائیل و ایلصافن و ستری.

23)  و هارون الیشابع دختر عمیناداب خواهر نَحشون را به زنی گرفت و برایش ناداب و ابیهو و العازر و ایتامر را زایید.

24)  و پسران قورح: اَسیر و القانه و اَبیاساف اینانند قبایل قورحیان.

25)  و العازربن هارون یکی از دختران فوتیئیل را به زنی گرفت و برایش فینحاس را زایید اینانند رؤسای آبای لاویان بحسب قبایل ایشان.

26)  اینانند هارون و موسی که یَهُوَه بدیشان گفت: “بنی اسرائیل را با جنود ایشان از زمین مصر بیرون آورید.”

27)  اینانند که به فرعون پادشاه مصر سخن گفتند برای بیرون آوردن بنی اسرائیل از مصر. اینان موسی و هارونند.

28)  و واقع شد در روزی که یَهُوَه در زمین مصر موسی را خطاب کرد

29)  که یَهُوَه به به موسی فرموده گفت: “من یَهُوَه هستم هر آنچه من به تو گویم آنرا به فرعون پادشاه مصر بگو.”

30)  و موسی به حضور یَهُوَه عرض کرد: “اینک من نامختون لب هستم پس چگونه فرعون مرا بشنود؟”


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-