پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

دانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود فارسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - یهودیت - یهود شناسی - حقوق یهودی - دانلود کتاب مقدس PDF - دانلود عهد عتیق پی دی اف

پیدایش
باب سی و نهم

 

1)    اما یوسف را به مصر بردند و مردی مصری فوطیفار نام که خواجه و سردار افواج خاصة فرعون بود وی را از دست اسماعیلیانی که او را بدانجا برده بودند خرید.

2)    و یَهُوَه با یوسف میبود و او مردی کامیاب شد و در خانة آقای مصری خود ماند.

3)    و آقایش دید که یَهُوَه با وی میباشد و هر آنچه او میکند یَهُوَه در دستش راستش میآورد.

4)    پس یوسف در نظر وی التفات یافت و او را خدمت میکرد و او را به خانة خود برگماشت و تمام مایملک خویش را بدست وی سپرد.

5)    و واقع شد بعد از آنکه او را بر خانه و تمام مایملک خود گماشته بود که یَهُوَه خانة آن مصری را بسبب یوسف برکت داد و برکت یَهُوَه بر همة اموالش چه در خانه و چه در صحرا بود.

6)    و آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت و از آنچه با وی بود خبر نداشت جز نانی که میخورد. و یوسف خوش اندام و نیک منظر بود.

7)    و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش بر یوسف نظر انداخته گفت: “با من همخواب شو.”

8)    اما او ابا نموده‌ به زن آقای خود گفت: “اینک آقایم از آنچه نزد من در خانه است‌ خبر ندارد و آنچه دارد به دست من سپرده است.

9)    بزرگتری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته جز تو چون زوجة او میباشی پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟”

10)  و اگر چه هر روزه به یوسف سخن میگفت به وی گوش نمیگرفت که با او بخوابد یا نزد وی بماند.

11)  و روزی واقع شد که به خانه در آمد تا به شغل خود پردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود.

12)  پس جامة او را گرفته گفت: “با من بخواب.” اما او جامة خود را به دستش رها کرده گریخت و بیرون رفت.

13)  و چون او دید که رخت خود را به دست وی ترک کرد و از خانه گریخت

14)  مردان خانه را صدا زد و بدیشان بیان کرده گفت: “بنگرید مرد عبرانی را نزد ما آورد تا ما را مسخره کند و نزد من آمد تا با من بخوابد و به آواز بلند فریاد کردم

15)  و چون شنید که به آواز بلند فریاد برآوردم جامة خود را نزد من واگذارده فرار کرد و بیرون رفت.”

16)  پس جامة او را نزد خود نگاه داشت تا آقایش به خانه آمد.

17)  و به وی بدین مضمون ذکر کرده گفت: “آن غلام عبرانی که برای ما آورده ای نزد من آمد تا مرا مسخره کند

18)  و چون به آواز بلند فریاد برآوردم جامة خود را پیش من رها کرده بیرون گریخت.”

19)  پس چون آقایش سخن زن خود را شنید که به وی بیان کرده گفت: “غلامت به من چنین کرده است” خشم او افروخته شد.

20)  و آقای یوسف او را گرفته در زندان خانه ای که اسیران پادشاه بسته بودند انداخت و آنجا در زندان ماند.

21)  اما یَهُوَه با یوسف میبود و بر وی احسان می فرمود و او را در نظر داروغة زندان حرمت داد.

22)  و داروغة زندان همة زندانیان را که در زندان بودند به دست یوسف سپرد و آنچه در آنجا میکردند او کنندة آن بود.

23)  و داروغة زندان بدانچه در دست وی بود نگاه نمیکرد زیرا یَهُوَه با وی میبود و آنچه را که او میکرد یَهُوَه راست میآورد.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-