باب 39 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۵۱۰
پیدایش
باب سی و نهم
 

1)    اما یوسف را به مصر بردند و مردی مصری فوطیفار نام که خواجه و سردار افواج خاصة فرعون بود وی را از دست اسماعیلیانی که او را بدانجا برده بودند خرید.

2)    و یَهُوَه با یوسف میبود و او مردی کامیاب شد و در خانة آقای مصری خود ماند.

3)    و آقایش دید که یَهُوَه با وی میباشد و هر آنچه او میکند یَهُوَه در دستش راستش میآورد.

4)    پس یوسف در نظر وی التفات یافت و او را خدمت میکرد و او را به خانة خود برگماشت و تمام مایملک خویش را بدست وی سپرد.

5)    و واقع شد بعد از آنکه او را بر خانه و تمام مایملک خود گماشته بود که یَهُوَه خانة آن مصری را بسبب یوسف برکت داد و برکت یَهُوَه بر همة اموالش چه در خانه و چه در صحرا بود.

6)    و آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت و از آنچه با وی بود خبر نداشت جز نانی که میخورد. و یوسف خوش اندام و نیک منظر بود.

7)    و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش بر یوسف نظر انداخته گفت: “با من همخواب شو.”

8)    اما او ابا نموده‌ به زن آقای خود گفت: “اینک آقایم از آنچه نزد من در خانه است‌ خبر ندارد و آنچه دارد به دست من سپرده است.

9)    بزرگتری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته جز تو چون زوجة او میباشی پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟”

10)  و اگر چه هر روزه به یوسف سخن میگفت به وی گوش نمیگرفت که با او بخوابد یا نزد وی بماند.

11)  و روزی واقع شد که به خانه در آمد تا به شغل خود پردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود.

12)  پس جامة او را گرفته گفت: “با من بخواب.” اما او جامة خود را به دستش رها کرده گریخت و بیرون رفت.

13)  و چون او دید که رخت خود را به دست وی ترک کرد و از خانه گریخت

14)  مردان خانه را صدا زد و بدیشان بیان کرده گفت: “بنگرید مرد عبرانی را نزد ما آورد تا ما را مسخره کند و نزد من آمد تا با من بخوابد و به آواز بلند فریاد کردم

15)  و چون شنید که به آواز بلند فریاد برآوردم جامة خود را نزد من واگذارده فرار کرد و بیرون رفت.”

16)  پس جامة او را نزد خود نگاه داشت تا آقایش به خانه آمد.

17)  و به وی بدین مضمون ذکر کرده گفت: “آن غلام عبرانی که برای ما آورده ای نزد من آمد تا مرا مسخره کند

18)  و چون به آواز بلند فریاد برآوردم جامة خود را پیش من رها کرده بیرون گریخت.”

19)  پس چون آقایش سخن زن خود را شنید که به وی بیان کرده گفت: “غلامت به من چنین کرده است” خشم او افروخته شد.

20)  و آقای یوسف او را گرفته در زندان خانه ای که اسیران پادشاه بسته بودند انداخت و آنجا در زندان ماند.

21)  اما یَهُوَه با یوسف میبود و بر وی احسان می فرمود و او را در نظر داروغة زندان حرمت داد.

22)  و داروغة زندان همة زندانیان را که در زندان بودند به دست یوسف سپرد و آنچه در آنجا میکردند او کنندة آن بود.

23)  و داروغة زندان بدانچه در دست وی بود نگاه نمیکرد زیرا یَهُوَه با وی میبود و آنچه را که او میکرد یَهُوَه راست میآورد.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-