باب 18 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۴۰۴

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب هجدهم

1)    و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)   “بنی‌اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: من یَهُوَه خدای شما هستم.

3)   مثل اعمال زمین مصر که در آن ساکن میبودید عمل منمایید و مثل اعمال زمین کنعان که من شما را به آنجا داخل خواهم کرد عمل منمایید و برحسب فرایض ایشان رفتار مکنید.

4)    احکام مرا بجا آورید و فرایض مرا نگاه دارید تا در آنها رفتار نمایید من یَهُوَه خدای شما هستم.

5)    پس فرایض و احکام مرا نگاه دارید که هر آدمی که آنها را بجا آورد در آنها زیست خواهد کرد‌ من یَهُوَه هستم.

6)   “هیچ کس به احدی از اقربای خویش نزدیکی ننماید تا کشف عورت او بکند. من یَهُوَه هستم.

7)    عورت پدر خود یعنی عورت مادر خود را کشف منما او مادر توست. کشف عورت او مکن.

8)    عورت زن پدر خود را کشف مکن. آن عورت پدر تو است.

9)    عورت خواهر خود خواه دختر پدرت خواه دختر مادرت چه مولود در خانه چه مولود بیرون عورت ایشان را کشف منما.

10)  عورت دختر پسرت و دختر دخترت عورت ایشان را کشف مکن زیرا که اینها عورت تو است.

11)  عورت دختر زن پدرت که از پدر تو زاییده شده باشد او خواهر تو است کشف عورت او را مکن.

12)  عورت خواهر پدر خود را کشف مکن او از اقربای پدر تو است.

13)  عورت خواهر مادر خود را کشف مکن او از اقربانی مادر تو است.

14)  عورت برادر پدر خود را کشف مکن و به زن او نزدیکی منما. او (به منزلة) عمة تو است.

15)  عورت عروس خود را کشف مکن او زن پسر تو است. عورت او را کشف مکن.

16)  عورت زن برادر خود را کشف مکن. آن عورت برادر تو است.

17)  عورت زنی را با دخترش کشف مکن. و دختر پسر او یا دختر دختر او را مگیر تا عورت او را کشف کنی. اینان از اقربای او میباشند و این فجور است.

18)  و زنی را با خواهرش مگیر تا هیوی او بشود و تا عورت او را با وی مادامی که او زنده است کشف نمایی.

19)  و به زنی در نجاست حیضش نزدیکی منما تا عورت او را کشف کنی.

20)  و با زن همسایة خود همبستر مشو تا خود را با وی نجس سازی.

21)  “و کسی از ذریت خود را برای مولک از آتش مگذران و نام خدای خود را بی‌حرمت مساز. من یَهُوَه هستم.

22)  “و با ذکور مثل زن جماع مکن زیرا که این فجور است.

23)  و با هیچ بهیمه‌ای جماع مکن تا خود را به آن نجس سازی و زنی پیش بهیمه‌ای نایستد تا با آن جماع کند زیرا که این فجور است.

24)  “به هیچ کدام از اینها خویشتن را نجس مسازید زیرا به همة اینها امتهایی که من پیش روی شما بیرون میکنم نجس شده‌اند.

25)  و زمین نجس شده است و انتقام گناهش را از آن خواهم کشید و زمین ساکنان خود را قی خواهد نمود.

26)  پس شما فرایض و احکام مرا نگاه دارید و هیچ کدام از این فجور را به عمل نیاورید نه متوطن و نه غریبی که در میان شما مأوا گزیند.

27)  زیرا مردمان آن زمین که قبل از شما بودند جمیع این فجور را کردند زمین نجس شده است.

28)  مبادا زمین شما را نیز قی کند اگر آنرا نجس سازید چنانکه امتهایی را که قبل از شما بودند قی کرده است.

29)  زیرا هر کسی که یکی از این فجور را بکند همة کسانی که کرده باشند از میان قوم خود منقطع خواهند شد.

30)  پس وصیت مرا نگاه دارید و از این رسوم زشت که قبل از شما به عمل آورده شده است عمل منمایید و خود را به آنها نجس مسازید. من یَهُوَه خدای شما هستم.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-