* حقوق و ادیان *

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی با شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.


خروج
باب سی و نهم

1)     و از لاجورد و ارغوان و قرمز رختهای بافته شده ساختند برای خدمت کردن در قدس و رختهای مقدس برای هارون ساختند چنانکه یَهُوَه به موسی امر نموده بود.

2)     و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده ساخت.

3)     و تنگه های نازک از طلا ساختند و تارها کشیدند تا آنها را در میان لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک به صنعت نساج ماهر ببافند.

4)     و کتفهای پیوسته شده برایش ساختند که بر دو کنار پیوسته شد.

5)     و زنار بسته شده ای که بر آن بود از همان پارچه و از همان صنعت بود از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

6)     و سنگهای جزع مرصع در دو طوق طلا و منقوش به نقش خاتم موافق نامهای بنی اسرائیل درست کردند.

7)     آنها را بر کتفهای ایفود نصب کرد تا سنگهای یادگاری برای بنی اسرائیل باشد چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

8)     و سینه بند را موافق کار ایفود از صنحت نساج ماهر ساخت از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده.

9)     و آن مربع بود و سینه بند را دولا ساختند طولش یک وجب و عرضش یک وجب دولا.

10)  و در آن چهار رسته سنگ نصب کردند رسته ای از عقیق سرخ و یاقوت زرد و زمرد. این بود رستة اول.

11)  و رستة دوم از بهرمان و یاقوت کبود و عقیق سفید.

12)  و رستة سوم از عین الهر و یشم و جمست.

13)  و رستة چهارم از زبرجد و جزع و یشب در ترصیعة خود که به دیوارهای طلا احاطه شده بود.

14)  و سنگها موافق نامهای بنی اسرائیل دوازده بود مطابق اسامی ایشان مثل نقش خاتم هر یکی به اسم خود برای دوازده سبط.

15)  و بر سینه بند زنجیرهای تابیده شده مثل کار طنابها از طلای خالص ساختند.

16)  و دو طوق زرین و دو حلقة زرین ساختند و دو حلقه را بر دو سر سینه بند گذاشتند.

17)  و آن دو زنجیر تابیده شدة زرین را در دو حلقه ای که بر سرهای سینه بند بود گذاشتند.

18)  و دو سر دیگر آن دو زنجیر را بر دو طوق گذاشتند و آنها را بر دو کتف ایفود در پیش نصب کردند.

19)  و دو حلقة زرین ساختند آنها را بر دو سر سینه بند گذاشتند بر کناری که بر طرف اندرونی ایفود بود.

20)  و دو حلقة زرین دیگر ساختند و آنها را بر دو کتف ایفود به طرف پایین از جانب پیش مقابل پیوستگیش بالای زنار ایفود گذاشتند.

21)  و سینه بند را به حلقه هایش با حلقه های ایفود به نوار لاجوردی بستند تا بالای زنار ایفود باشد. و سینه بند از ایفود جدا نشود چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

22)  و ردای ایفود را از صنعت نساج تماماً لاجوردی ساخت.

23)  و دهنه ای در وسط ردا بود مثل دهنة زره با حاشیه ای گرداگرد دهنه تا دریده نشود.

24)  و بردامن ردا انارها از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان تابیده شده ساختند.

25)  و زنگوله ها از طلای خالص ساختند. و زنگوله ها را در میان انارها بر دامن ردا گذاشتند گرداگردش در میان انارها.

26)  و زنگوله ای و اناری و زنگوله ای و اناری گرداگرد دامن ردا برای خدمت کردن چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

27)  و پیراهنها را برای هارون و پسرانش از کتان نازک از صنعت نساج ساختند.

28)  و عمامه را از کتان نازک و دستارهای زیبا را از کتان نازک و زیر جامه های کتانی را از کتان نازک تابیده شده.

29)  و کمربند را از کتان نازک تابیده شده و لاجورد و ارغوان و قرمز از صنعت طراز چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

30)  و تنگة افسر مقدس را از طلای خالص ساختند و بر آن کتابتی مثل نقش خاتم مرقوم داشتند: قدوسیت برای یَهُوَه.

31)  و بر آن نواری لاجوردی بستند تا آن را بالای عمامه ببندند چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود.

32)  پس همة کار مسکن خیمة اجتماع تمام شد و بنی اسرائیل ساختند. موافق آنچه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود عمل نمودند.

33)  و مسکن خیمه را نزد موسی آوردند با همة اسبابش و تکمه ها و تخته ها و پشت بندها و ستونها و پایه هایش.

34)  و پوشش از پوست قوچ سرخ شده و پوشش از پوست خز و حجاب ستر.

35)  و تابوت شهادت و عصاهایش و کرسی رحمت.

36)  و خوان و همة اسبابش و نانِ تَقدِمِه.

37)  و چراغدان طاهر و چراغهایش چراغهای آراسته شده و همة اسبابش و روغن برای روشنایی.

38)  و مذبح زرین و روغن مسح و بخور معطر و پرده برای دروازة خیمه.

39)  و مذبح برنجین و شبکة برنجین آن و عصاهایش و همة اسبابش و حوض و پایه اش.

40)  و پرده های صحن و ستونها و پایه هایش و پردة دروازة صحن و طنابهایش و میخهایش و همة اسباب خدمت مسکن برای خیمة اجتماع.

41)  و رختهای بافته شده برای خدمت قدس و رخت مقدس برای هارون کاهن و رختها برای پسرانش تا کهانت نمایند.

42)  موافق آنچه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود بنی اسرائیل همچنین تمام کار را ساختند.

43)  و موسی تمام کارها را ملاحظه کرد و اینک موافق آنچه یَهُوَه امر فرموده بود ساخته بودند همچنین کرده بودند. و موسی ایشان را برکت داد.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-