باب 37 سفر خروج (تورات)

  • ۱۴۳۰

مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - دانلود عهد عتیق - دانلود تورات PDF

خروج

باب سی و هفتم
 

1)     و بصلئِیل تابوت را از چوب شطیم ساخت طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و نیم.

2)     و آنرا به طلای خالص از درون و بیرون پوشانید. و برای آن تاجی از طلا بر طرفش ساخت.

3)     و چهار حلقة زرین برای چهار قایمه اش بریخت یعنی دو حلقه بر یک طرفش و دو حلقه بر طرف دیگر.

4)     و دو عصا از چوب شطیم ساخته آنها را به طلا پوشانید.

5)     و عصاها را در حلقه ها بر دو جانب تابوت گذرانید برای برداشتن تابوت.

6)     و کرسی رحمت را از طلای خالص ساخت. طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم.

7)     و دو کروبی از طلا ساخت. و آنها را بر هر دو طرف کرسی رحمت از چرخکاری ساخت.

8)     یک کروبی بر این طرف و کروبی دیگر بر آن طرف و از کرسی رحمت کروبیان را بر هر دو طرفش ساخت.

9)     و کروبیان بالهای خود را بر زبر آن پهن میکردند و به بالهای خویش کرسی رحمت را میپوشانیدند و رویهای ایشان به سوی یکدیگر میبود یعنی رویهای کروبیان به جانب کرسی رحمت میبود.

10)  و خوان را از چوب شطیم ساخت. طولش دو ذراع و عرضش یک ذراع و بلندیش یک ذراع و نیم.

11)  و آنرا به طلای خالص پوشانید و تاجی زرین گرداگردش ساخت.

12)  و حاشیه ای به مقدار چهار انگشت گرداگردش ساخت و تاجی زرین گرداگرد حاشیه ساخت.

13)  و چهار حلقة زرین برایش ریخت و حلقه ها را بر چهار گوشه ای که بر چهار قایمه اش بود گذاشت.

14)  و حلقه ها مقابل حاشیه بود تا خانه های عصاها باشد برای برداشتن خوان.

15)  و دو عصا را از چوب شطیم ساخته آنها را به طلا پوشانید برای برداشتن خوان.

16)  و ظروفی را که بر خوان میبود از صحنها و کاسه ها و پیاله ها و جامهایش که بدانها هدایای ریختنی می ریختند از طلای خالص ساخت.

17)  و چراغدان را از طلای خالص ساخت. از چرخکاری چراغدان را ساخت و پایه اش و شاخه هایش و پیاله هایش و سیبهایش و گلهایش از همین بود.

18)  و از دو طرفش شش شاخه بیرون آمد یعنی سه شاخة چراغدان از یک طرف و سه شاخة چراغدان از طرف دیگر.

19)  و سه پیالة بادامی با سیبی و گلی در یک شاخه و سه پیالة بادامی و سیبی و گلی بر شاخة دیگر و همچنین برای شش شاخه ای که از چراغدان بیرون میآمد.

20)  و بر چراغدان چهار پیالة بادامی با سیبها و گلهای آن.

21)  و سیبی زیر دو شاخة آن و سیبی زیر دو شاخة آن و سیبی زیر دو شاخة آن برای شش شاخه ای که از آن بیرون میآمد.

22)  سیبهای آنها و شاخه های آنها از همین بود یعنی همه از یک چرخکاری طلای خالص.

23)  و هفت چراغش و گلگیرهایش و سینیهایش را از طلای خالص ساخت.

24)  از یک وزنه طلای خالص آن را با همة اسبابش ساخت.

25)  و مذبح بخور را از چوب شطیم ساخت طولش یک ذراع و عرضش یک ذراع مربع و بلندیش دو ذراع و شاخهایش از همان بود.

26)  و آنرا به طلای خالص پوشانید یعنی سطحش و طرفهای گرداگردش و شاخهایش و تاجی گرداگردش از طلای خالص ساخت.

27)  و دو حلقة زرین برایش زیر تاج بر دو گوشه اش بر دو طرفش ساخت تا خانه های عصاها باشد برای برداشتنش به آنها.

28)  و عصاها را از چوب شطیم ساخته آنها را به طلا پوشانید.

29)  و روغن مسح مقدس و بخور معطر طاهر را از صنعت عطار ساخت.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-