پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - دانلود عهد عتیق - دانلود تورات PDF

خروج

باب سی و هفتم
 

1)     و بصلئِیل تابوت را از چوب شطیم ساخت طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و نیم.

2)     و آنرا به طلای خالص از درون و بیرون پوشانید. و برای آن تاجی از طلا بر طرفش ساخت.

3)     و چهار حلقة زرین برای چهار قایمه اش بریخت یعنی دو حلقه بر یک طرفش و دو حلقه بر طرف دیگر.

4)     و دو عصا از چوب شطیم ساخته آنها را به طلا پوشانید.

5)     و عصاها را در حلقه ها بر دو جانب تابوت گذرانید برای برداشتن تابوت.

6)     و کرسی رحمت را از طلای خالص ساخت. طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم.

7)     و دو کروبی از طلا ساخت. و آنها را بر هر دو طرف کرسی رحمت از چرخکاری ساخت.

8)     یک کروبی بر این طرف و کروبی دیگر بر آن طرف و از کرسی رحمت کروبیان را بر هر دو طرفش ساخت.

9)     و کروبیان بالهای خود را بر زبر آن پهن میکردند و به بالهای خویش کرسی رحمت را میپوشانیدند و رویهای ایشان به سوی یکدیگر میبود یعنی رویهای کروبیان به جانب کرسی رحمت میبود.

10)  و خوان را از چوب شطیم ساخت. طولش دو ذراع و عرضش یک ذراع و بلندیش یک ذراع و نیم.

11)  و آنرا به طلای خالص پوشانید و تاجی زرین گرداگردش ساخت.

12)  و حاشیه ای به مقدار چهار انگشت گرداگردش ساخت و تاجی زرین گرداگرد حاشیه ساخت.

13)  و چهار حلقة زرین برایش ریخت و حلقه ها را بر چهار گوشه ای که بر چهار قایمه اش بود گذاشت.

14)  و حلقه ها مقابل حاشیه بود تا خانه های عصاها باشد برای برداشتن خوان.

15)  و دو عصا را از چوب شطیم ساخته آنها را به طلا پوشانید برای برداشتن خوان.

16)  و ظروفی را که بر خوان میبود از صحنها و کاسه ها و پیاله ها و جامهایش که بدانها هدایای ریختنی می ریختند از طلای خالص ساخت.

17)  و چراغدان را از طلای خالص ساخت. از چرخکاری چراغدان را ساخت و پایه اش و شاخه هایش و پیاله هایش و سیبهایش و گلهایش از همین بود.

18)  و از دو طرفش شش شاخه بیرون آمد یعنی سه شاخة چراغدان از یک طرف و سه شاخة چراغدان از طرف دیگر.

19)  و سه پیالة بادامی با سیبی و گلی در یک شاخه و سه پیالة بادامی و سیبی و گلی بر شاخة دیگر و همچنین برای شش شاخه ای که از چراغدان بیرون میآمد.

20)  و بر چراغدان چهار پیالة بادامی با سیبها و گلهای آن.

21)  و سیبی زیر دو شاخة آن و سیبی زیر دو شاخة آن و سیبی زیر دو شاخة آن برای شش شاخه ای که از آن بیرون میآمد.

22)  سیبهای آنها و شاخه های آنها از همین بود یعنی همه از یک چرخکاری طلای خالص.

23)  و هفت چراغش و گلگیرهایش و سینیهایش را از طلای خالص ساخت.

24)  از یک وزنه طلای خالص آن را با همة اسبابش ساخت.

25)  و مذبح بخور را از چوب شطیم ساخت طولش یک ذراع و عرضش یک ذراع مربع و بلندیش دو ذراع و شاخهایش از همان بود.

26)  و آنرا به طلای خالص پوشانید یعنی سطحش و طرفهای گرداگردش و شاخهایش و تاجی گرداگردش از طلای خالص ساخت.

27)  و دو حلقة زرین برایش زیر تاج بر دو گوشه اش بر دو طرفش ساخت تا خانه های عصاها باشد برای برداشتنش به آنها.

28)  و عصاها را از چوب شطیم ساخته آنها را به طلا پوشانید.

29)  و روغن مسح مقدس و بخور معطر طاهر را از صنعت عطار ساخت.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-