پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های شریعت یهودی و اسلامی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان»
مرجع تخصصی مطالعه و نقد حقوق یهودی و اسلامی

اعداد
باب سی و ششم
 

1) و رؤسای خاندان آبای قبیلة بنی‌جلعاد بن‌ماکیربن‌منسی که از قبایل بنی‌یوسف بودند نزدیک آمده به حضور موسی و به حضور آقاان و رؤسای خاندان آبای بنی‌اسرائیل عرض کرده

2) گفتند: “یَهُوَه آقای ما را امر فرمود که زمین را به قرعه تقسیم کرده به بنی‌اسرائیل بدهد و آقای ما از جانب یَهُوَه مأمور شده است که نصیب برادر ما صَلفُحاد را به دخترانش بدهد.

3) پس اگر ایشان به یکی از پسران سایر اسباط بنی‌اسرائیل منکوحه شوند ارث ما از میراث پدران ما قطع شده به میراث سبطی که ایشان به آن داخل شوند اضافه خواهد شد و از بهرة میراث ما قطع خواهد شد.

4) و چون یوبیل بنی‌اسرائیل بشود ملک ایشان به ملک سبطی که به آن داخل شوند اضافه خواهد شد و ملک ایشان از ملک پدران ما قطع خواهد شد.”

5) پس موسی بنی‌اسرائیل را برحسب قول یَهُوَه امرفرموده گفت: “سبط بنی‌یوسف راست گفتند.

6) این است آنچه یَهُوَه دربارة دختران صَلُفحاد امر فرمود گفته است: به هرکه در نظر ایشان پسند آید به زنی داده شوند لیکن در قبیلة سبط پدران خود فقط به نکاح داده شوند.

7) پس میراث بنی‌اسرائیل از سبط به سبط منتقل نشود بلکه هر یکی از بنی‌اسرائیل به میراث سبط پدران خود ملصق باشند.

8) و هر دختری که وارث ملکی از اسباط بنی‌اسرائیل بشود به کسی از قبیلة سبط پدر خود به زنی داده شود تا هر یکی از بنی‌اسرائیل وارث ملک آبای خود گردند.

9) و ملک از یک سبط به سبط دیگر منتقل نشود بلکه هرکس از اسباط بنی‌اسرائیل به میراث خود ملصق باشند.”

10) پس چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده دختران صََلٌحاد چنان کردند.

11) و دختران صلفحاد محله و ترصه و حجله و ملکه و نوعه به پسران عموهای خود به زنی داده شدند.

12) در قبایل بنی‌منسی ابن‌یوسف منکوحه شدند و ملک ایشان در سبط قبیلة پدر ایشان باقی ماند.

13) این است اوامر و احکامی که یَهُوَه به واسطة موسی در عر‌َبات موآب نزد اردن در مقابل اریحا به بنی‌اسرائیل امر فرمود.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-