باب 46 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۴۷۴
پیدایش
باب چهل و ششم

 

1)     و اسرائیل با هر چه داشت کوچ کرده به بئرشبع آمده و قربانیها برای خدای پدر خود اسحاق گذرانید.

2)     و خدا در رؤیاهای شب به اسرائیل خطاب کرده گفت: “ای یعقوب! ای یعقوب!” گفت: “لبیک.”

3)     گفت: “من هستم الله خدای پدرت از فرود آمدن به مصر مترس زیرا در آنجا امتی عظیم از تو به وجود خواهم آورد.

4)     من با تو به مصر خواهم آمد و من نیز تو را از آنجا البته باز خواهم آورد و یوسف دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشت.”

5)     و یعقوب از بِئرشَبع روانه شده و بنی اسرائیل پدر خود یعقوب و اطفال و زنان خویش را بر ارابه هایی که فرعون به جهت آوردن او فرستاده بود برداشتند.

6)     و مواشی و اموالی را که در زمین کنعان اندوخته بودند گرفتند. و یعقوب با تمامی ذریت خود به مصر آمدند.

7)     و پسران و پسران پسران خود را با خود و دختران و دختران پسران خود را و تمامی ذریت خویش را به همراهی خود به مصر آورد.

8)     و این است نامهای پسران اسرائیل که به مصر آمدند: یعقوب و پسرانش رؤبین نخستزادة یعقوب.

9)     و پسران رؤبین: حنوک و فَلو و حصرون و کَرمی.

10)  و پسران شمعون: یموئیل و یامین و اوهد و یاکین و صوحر و شاؤل که پسر زن کنعانی بود.

11)  و پسران لاوی: جِرشون و قُهات و مراری.

12)  و پسران یهودا: عیر و اونان و شیلَه و فارِص و زارَح. اما عیر و اونان در زمین کنعان مردند. و پسران فارص: حصرون و حامول بودند.

13)  و پسران یساکار: تولاع و فُوه و یوب و شمرون.

14)  و پسران زبولون: سارِد و ایلون و یاحلئیل.

15)  اینانند پسران لیه که آنها را با دختر خود دینه در فدان ارام برای یعقوب زایید. همة نفوس پسران و دخترانش سی و سه نفر بودند.

16)  و پسران جاد: صَفیون و حجی و شونی و اِصبون و عیری و اَرودی و اَرئیلی.

17)  و پسران اَشیر: یمنه و یشوه و یشوی و بریعه و خواهر ایشان ساره و پسران بریعه حابِر و ملکیئیل.

18)  اینانند پسران زِلفه که لابان به دختر خود لیه داد و این شانزده را برای یعقوب زایید.

19)  و پسران راحیل زن یعقوب: یوسف و بنیامین.

20)  و برای یوسف در زمین مصر منسی و اِفرایم زاییده شدند که اَسنات دختر فوطی فارع کاهن اون برایش بزاد.

21)  و پسران بنیامین: بالع و باکر و اَشبیل و جیرا و نَعمان و ایحی و رُش و مفیم و حفیم و آرد.

22)  اینانند پسران راحیل که برای یعقوب زاییده شدند همه چهارده نفر.

23)  و پسران دان: حوشیم.

24)  و پسران نفتالی: یحصئیل و جونی و یصر و شلیم.

25)  اینانند پسران بِلهه که لابان به دختر خود راحیل داد و ایشان را برای یعقوب زایید. همه هفت نفر بودند.

26)  همة نفوسی که با یعقوب به مصر آمدند که از صُلب وی پدید شدند سوای زنان پسران یعقوب جمیعاً شصت و شش نفر بودند.

27)  و پسران یوسف که برایش در مصر زاییده شدند دو نفر بودند. پس جمیع نفوس خاندان یعقوب که به مصر آمدند هفتاد بودند.

28)  و یهودا را پیش روی خود نزد یوسف فرستاد تا او را به جوشن راهنمایی کند و به زمین جوشن آمدند.

29)  و یوسف عرابة خود را حاضر ساخت تا به استقبال پدر خود اسرائیل به جوشن برود. و چون او را بدید به گردنش بیاویخت و مدتی بر گردنش گریست.

30)  و اسرائیل به یوسف گفت: “اکنون بمیرم چونکه روی تو را دیدم که تا بحال زنده هستی.”

31)  و یوسف برادران خود و اهل خانة پدر خویش را گفت: “میروم تا فرعون را خبر دهم و به وی گویم: “برادرانم و خانوادة پدرم که در زمین کنعان بودند نزد من آمده اند.

32)  و مردان شبانان هستند زیرا اهل مواشی اند و گله ها و رمه ها و کل مایملک خود را آورده اند.”

33)  و چون فرعون شما را بطلبد و گوید: “کسب شما چیست؟”

34)  گویید: “غلامانت از طفولیت تا بحال اهل مواشی هستیم هم ما و هم اجداد ما تا در زمین جوشن ساکن شوید زیرا که هر شبان گوسفند مکروه مصریان است.”


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-