باب 36 سفر خروج (تورات)

  • ۱۴۲۳

خروج

باب سی و ششم

       1) “و بصلئیل و اهولیاب و همة دانادلانی که یَهُوَه حکمت و فطانت بدیشان داده است تا برای کردن هر صنعتِ خدمتِ قدس ماهر باشند موافق آنچه یَهُوَه امر فرموده است کار بکنند.”

2)     پس موسی بصلئیل و اهولیاب و همة دانادلانی را که یَهُوَه در دل ایشان حکمت داده بود و آنانی را که دل ایشان ایشان را راغب ساخته بود که برای کردن کار نزدیک بیایند دعوت کرد.

3)     و همة هدایایی را که بنی اسرائیل برای بجا آوردن کار خدمت قدس آورده بودند از حضور موسی برداشتند‌ و هر بامداد هدایای تبرعی دیگر نزد وی میآوردند.

4)     و همة دانایانی که هر گونه کار قدس را میساختند هر یک از کار خود که در آن مشغول میبود آمدند.

5)     و موسی را عرض کرده گفتند: “قوم زیاده از آنچه لازم است برای عمل آن کاری که یَهُوَه فرموده است که ساخته شود میآورند.”

6)     و موسی فرمود تا در اردو ندا کرده گویند که “مردان و زنان هیچ کاری دیگر برای هدایای قدس نکنند.” پس قوم از آوردن باز داشته شدند.

7)     و اسباب برای انجام تمام کار کافی بلکه زیاده بود.

8)     پس همة دانادلانی که در کار اشتغال داشتند ده پردة مسکن را ساختند از کتان نازک تابیده شده و لاجورد و ارغوان و قرمز و آنها را با کروبیان از صنعت نساج ماهر ترتیب دادند.

9)     طول هر پرده بیست و هشت ذراع و عرض هر پرده چهار ذراع. همة پرده ها را یک اندازه بود.

10)  و پنج پرده را با یکدیگر بپیوست و پنج پرده را با یکدیگر بپیوست

11)  و بر لب یک پرده در کنار پیوستگی اش مادگیهای لاجورد ساخت و همچنین در لب پردة بیرونی در پیوستگی دوم ساخت.

12)  و در یک پرده پنجاه مادگی ساخت و در کنار پرده ای که در پیوستگی دومین بود‌ پنجاه مادگی ساخت. و مادگیها مقابل یکدیگر بود.

13)  و پنجاه تکمة زرین ساخت و پرده ها را به تکمه ها با یکدیگر بپیوست تا مسکن یک باشد.

14)  و پرده ها از پشم بز ساخت بجهت خیمه ای که بالای مسکن بود آنها را پانزده پرده ساخت.

15)  طول هر پرده سی ذراع و عرض هر پرده چهار ذراع و یازده پرده را یک اندازه بود.

16)  و پنج پرده را جدا پیوست و شش پرده را جدا.

17)  و پنجاه مادگی بر کنار پرده ای که در پیوستگی بیرونی بود ساخت و پنجاه مادگی در کنار پرده در پیوستگی دوم.

18)  و پنجاه تکمة برنجین برای پیوستن خیمه بساخت تا یک باشد.

19)  و پوششی از پوست قوچ سرخ شده برای خیمه ساخت و پوششی بر زبر آن از پوست خز.

20)  و تخته های قایم از چوب شطیم برای مسکن ساخت.

21)  طول هر تخته ده ذراع و عرض هر تخته یک ذراع و نیم.

22)  هر تخته را دو زبانه بود مقرون یکدیگر و بدین ترکیب همة تخته های مسکن را ساخت.

23)  و تخته های مسکن را ساخت بیست تخته به جانب جنوب به طرف یمانی

24)  و چهل پایة نقره زیر بیست تخته ساخت یعنی دو پایه زیر تخته ای برای دو زبانه اش و دو پایه زیر تختة دیگر برای دو زبانه اش.

25)  و برای جانب دیگر مسکن به طرف شمال بیست تخته ساخت.

26)  و چهل پایة نقرة آنها را یعنی دو پایه زیر یک تخته ای و دو پایه زیر تختة دیگر.

27)  و برای مؤخر مسکن به طرف مغرب شش تخته ساخت.

28)  و دو تخته برای گوشته های مسکن در هر دو جانبش ساخت.

29)  و از زیر با یکدیگر پیوسته شد و تا سر آن با هم در یک حلقه تمام شد. و همچنین برای هر دو در هر دو گوشه کرد.

30)  پس هشت تخته بود و پایه های آنها از نقره شانزده پایه یعنی دو پایه زیر هر تخته.

31)  و پشت بندها از چوب شطیم ساخت یعنی پنج برای تخته های یک جانب مسکن

32)  و پنج پشت بند برای تخته های جانب دیگر مسکن و پنج پشت بند برای تخته های مؤخر جانب غربی مسکن.

33)  و پشت بند وسطی را ساخت تا در میان تخته ها از سرتاسر بگذرد.

34)  تخته ها را به طلا پوشانید و حلقه های آنها را از طلا ساخت تا برای پشت بندها خانه ها باشد و پشت بندها را به طلا پوشانید.

35)  و حجاب را از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده ساخت و آنرا با کروبیان از صنعت نساج ماهر ترتیب داد. 36 و چهار ستون از چوب شطیم برایش ساخت و آنرا با کروبیان از صنعت نساج ماهر ترتیب داد.

36)  و چهار ستون از چوب شطیم برایش ساخت و آنها را به طلا پوشانید و قلابهای آنها از طلا بود و برای آنها چهار پایة نقره ریخت.

37)  و پرده ای برای دروازة خیمه از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده از صنعت طراز بساخت.

38)  و پنج ستون آن و قلابهای آنها را ساخت و سرها و عصاهای آنها را به طلا پوشانید و پنج پایة آنها از برنج بود.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-