باب 31 سفر تثنیه (تورات)

  • ۳۸۷

و موسی رفته این سخنان را به تمامی اسرائیل بیان کرد و به ایشان گفت: «من امروز صد و بیست‌ ساله هستم و دیگر طاقت خروج و دخول ندارم و یَهُوَه به من گفته است که از این اردن عبور نخواهی کرد.

 

باب 30 سفر تثنیه (تورات)

  • ۴۲۲

و چون جمیع این چیزها یعنی برکت و لعنتی که پیش روی تو گذاشتم بر تو عارض شود و آن ها را در میان جمیع امت هایی که یَهُوَه خدایت تو را به آنجا خواهد راند بیاد آوری...

 

باب 28 سفر تثنیه (تورات)

  • ۲۰۸۵

«و اگر آواز یَهُوَه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده‌ تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا آوری آنگاه یَهُوَه خدایت تو را بر جمیع امت های جهان بلند خواهد گردانید. و تمامی این برکتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت اگر آواز یَهُوَه خدای خود را بشنوی.

 

باب 27 سفر تثنیه (تورات)

  • ۴۶۰

و موسی و مشایخ اسرائیل قوم را امر فرموده گفتند: «تمامی اوامری را که من امروز به شما امر می فرمایم نگاه دارید. و در روزی که از اردن به زمینی که یَهُوَه‌ خدایت به تو می دهد عبور کنید برای خود سنگ های بزرگ برپا کرده‌آن ها را با گچ بمال.

باب 26 سفر تثنیه (تورات)

  • ۴۰۸

و چون به زمینی که یَهُوَه خدایت تو را نصیب می دهد داخل شدی و در آن تصرف نموده ساکن گردیدی آنگاه نوبر تمامی حاصل زمین را که از زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می دهد جمع کرده باشی بگیر و آن را در سبد گذاشته به مکانی که یَهُوَه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساکن گرداند برو.

باب 25 سفر تثنیه (تورات)

  • ۴۶۲

اگر در میان مردم مرافعه‌ای باشد و به محاکمه آیند و در میان ایشان داوری نمایند آنگاه عادل را عادل شمارند و شریر را ملزم سازند. و اگر شریر مستوجب تازیانه باشد آنگاه داور او را بخواباند و حکم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند.

باب 24 سفر تثنیه (تورات)

  • ۴۰۳

چون کسی زنی گرفته به نکاح خود درآورد‌ اگر در نظر او پسند نیاید از این که چیزی ناشایسته در او بیابد آنگاه طلاق‌نام های نوشته بدستش دهد و او را از خآن هاش رها کند. و از خانه او روانه شده برود و زن دیگری شود.

باب 23 سفر تثنیه (تورات)

  • ۴۲۷

شخصی که کوبیده بیضه و آلت بریده باشد داخل جماعت یَهُوَه نشود. حرام زاده‌ای داخل جماعت یَهُوَه نشود حتی تا پشت دهم احدی از او داخل جماعت یَهُوَه نشود...

باب 22 سفر تثنیه (تورات)

  • ۶۹۰

اگر گاو یا گوسفند برادر خود را گم شد بینی از او رو مگردان. آن را البته نزد برادر خود برگردان. و اگر برادرت نزدیک تو نباشد یا او را نشناسی آن را به خانة خود بیاور و نزد تو بماند تا برادرت آن را طلب نماید آنگاه آن را به او رد نما.

باب 21 سفر تثنیه (تورات)

  • ۵۳۷

اگر در زمینی که یَهُوَه‌ خدایت برای تصر‌ّفش به تو می دهد مقتولی در صحرا افتاده پیدا شود و معلوم نباشد که قاتل او کیست، آنگاه مشایخ و داوران تو بیرون آمده مسافت شهرهایی را که در اطراف مقتول است بپیمایند...