باب 31 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۰۶

و موسی رفته این سخنان را به تمامی اسرائیل بیان کرد و به ایشان گفت: «من امروز صد و بیست‌ ساله هستم و دیگر طاقت خروج و دخول ندارم و یَهُوَه به من گفته است که از این اردن عبور نخواهی کرد.

 

باب 30 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۲۵

و چون جمیع این چیزها یعنی برکت و لعنتی که پیش روی تو گذاشتم بر تو عارض شود و آن ها را در میان جمیع امت هایی که یَهُوَه خدایت تو را به آنجا خواهد راند بیاد آوری...

 

باب 28 سفر تثنیه (تورات)

 • ۴۴۵۵

«و اگر آواز یَهُوَه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده‌ تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا آوری آنگاه یَهُوَه خدایت تو را بر جمیع امت های جهان بلند خواهد گردانید. و تمامی این برکتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت اگر آواز یَهُوَه خدای خود را بشنوی.

 

باب 27 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۱۰

و موسی و مشایخ اسرائیل قوم را امر فرموده گفتند: «تمامی اوامری را که من امروز به شما امر می فرمایم نگاه دارید. و در روزی که از اردن به زمینی که یَهُوَه‌ خدایت به تو می دهد عبور کنید برای خود سنگ های بزرگ برپا کرده‌آن ها را با گچ بمال.

باب 26 سفر تثنیه (تورات)

 • ۷۴۶

و چون به زمینی که یَهُوَه خدایت تو را نصیب می دهد داخل شدی و در آن تصرف نموده ساکن گردیدی آنگاه نوبر تمامی حاصل زمین را که از زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می دهد جمع کرده باشی بگیر و آن را در سبد گذاشته به مکانی که یَهُوَه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساکن گرداند برو.

باب 25 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۷۸

اگر در میان مردم مرافعه‌ای باشد و به محاکمه آیند و در میان ایشان داوری نمایند آنگاه عادل را عادل شمارند و شریر را ملزم سازند. و اگر شریر مستوجب تازیانه باشد آنگاه داور او را بخواباند و حکم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند.

باب 24 سفر تثنیه (تورات)

 • ۷۸۸

چون کسی زنی گرفته به نکاح خود درآورد‌ اگر در نظر او پسند نیاید از این که چیزی ناشایسته در او بیابد آنگاه طلاق‌نام های نوشته بدستش دهد و او را از خآن هاش رها کند. و از خانه او روانه شده برود و زن دیگری شود.

باب 23 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۵۱

شخصی که کوبیده بیضه و آلت بریده باشد داخل جماعت یَهُوَه نشود. حرام زاده‌ای داخل جماعت یَهُوَه نشود حتی تا پشت دهم احدی از او داخل جماعت یَهُوَه نشود...

باب 22 سفر تثنیه (تورات)

 • ۱۳۸۸

اگر گاو یا گوسفند برادر خود را گم شد بینی از او رو مگردان. آن را البته نزد برادر خود برگردان. و اگر برادرت نزدیک تو نباشد یا او را نشناسی آن را به خانة خود بیاور و نزد تو بماند تا برادرت آن را طلب نماید آنگاه آن را به او رد نما.

باب 21 سفر تثنیه (تورات)

 • ۱۰۱۷

اگر در زمینی که یَهُوَه‌ خدایت برای تصر‌ّفش به تو می دهد مقتولی در صحرا افتاده پیدا شود و معلوم نباشد که قاتل او کیست، آنگاه مشایخ و داوران تو بیرون آمده مسافت شهرهایی را که در اطراف مقتول است بپیمایند...

باب 20 سفر تثنیه (تورات)

 • ۱۵۵۸

چون برای مقاتله با دشمن خود بیرون روی و اسبها و ارابه‌ها و قومی را زیاده از خود بینی از ایشان مترس زیرا یَهُوَه خدایت که تو را از زمین مصر برآورده است با توست. و چون به جنگ نزدیک شوید‌. آنگاه کاهن پیش آمده‌ قوم را مخاطب سازد...

باب 19 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۲۹

وقتی که یَهُوَه خدایت این امت ها را که یَهُوَه‌خدایت زمین ایشان را به تو می دهد منقطع سازد و تو وارث ایشان شده‌ در شهرها و خانه‌های ایشان ساکن شوی، پس سه شهر را برای خود در میان زمینی که یَهُوَه خدایت به جهت ملکیت به تو می دهد جدا کن...

باب 18 سفر تثنیه (تورات)

 • ۲۱۲۸

لاویان کهنه و تمامی سبط لاوی را حصّه و نصیبی با اسرائیل نباشد. هدایای آتشین یَهُوَه و نصیب او را بخورند. پس ایشان در میان برادران خود نصیب نخواهند داشت. یَهُوَه نصیب ایشان است چنانکه به ایشان گفته است...

باب 17 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۶۴

گاو یا گوسفندی که در آن عیب یا هیچ چیز بد باشد برای یَهُوَه خدای خود ذبح نکن چون که آن نزد یَهُوَه خدایت مکروه است. اگر در میان تو در یکی از دروازه‌هایت که یَهُوَه خدایت به تو می دهد مرد یا زنی پیدا شود که در نظر یَهُوَه‌خدایت کار ناشایسته نموده‌از عهد او تجاوز کند...

باب 16 سفر تثنیه (تورات)

 • ۱۳۲۵

ماه ابیب را نگاهدار و فصح را به جهت یَهُوَه خدایت بجا آور زیرا که در ماه ابیب یَهُوَه خدایت تو را از مصر در شب بیرون آورد. پس فصح را از رمه و گله برای یَهُوَه خدایت ذبح کن در مکانی که یَهُوَه برگزیند تا نام خود را در آن ساکن سازد.

باب 15 سفر تثنیه (تورات)

 • ۸۸۴

و در آخر هر هفت سال انفکاک نمایی. و قانون انفکاک این باشد: هر طلبکاری قرضی را که به همسایة خود داده باشد منفک‌ّ سازد و از همسایة و برادر خود مطالبه نکند چون که انفکاک یَهُوَه اعلان شده است.

باب 14 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۱۳

شما پسران یَهُوَه خدای خود هستید پس برای مردگان خویشتن را مجروح نکنید و مابین چشمان خود را نتراشید. زیرا تو برای یَهُوَه خدایت قوم مقدس هستی و یَهُوَه تو را برای خود برگزیده است تا از جمیع امت هایی که بر روی زمین‌اند به جهت او قوم خاص‌ّ باشی.

باب 13 کتاب تثنیه (تورات)

 • ۹۶۳

اگر در میان تو نبی‌ّای یا بینندة خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه‌ای برای شما ظاهر سازد و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده گفت خدایان غیر را که نمی شناسی پیروی نماییم و آن ها را عبادت کنیم

باب 12 تثنیه (تورات)

 • ۱۲۶۹

اینهاست فرایض و احکامی که شما در تمامی روزهایی که بر زمین زنده خواهید ماند می‌باید متوجه شده بعمل آرید در زمینی که یَهُوَه خدای پدرانت به تو داده است تا در آن تصرف نمایی. جمیع اماکن امت هایی را که در آن ها خدایان خود را عبادت می کنند و...

باب 11 کتاب تثنیه (تورات)

 • ۱۳۴۹

و در آن وقت یَهُوَه به من گفت: «دو لوح سنگ موافق اولین برای خود بتراش و نزد من به کوه برآی و تابوتی از چوب برای خود بساز. و بر این لوح ها کلماتی را که بر لوح های اولین که شکستی بود خواهم نوشت و آن ها را در تابوت بگذار.»