باب 20 سفر تثنیه (تورات)

 • ۱۶۰۸
تثنیه
باب بیستم
 1. چون برای مقاتله با دشمن خود بیرون روی و اسبها و ارابه‌ها و قومی را زیاده از خود بینی از ایشان مترس زیرا یَهُوَه خدایت که تو را از زمین مصر برآورده است با توست.
 2. و چون به جنگ نزدیک شوید‌. آنگاه کاهن پیش آمده‌ قوم را مخاطب سازد
 3. و ایشان را گوید «ای اسرائیل بشنوید. شما امروز برای مقاتلة با دشمنان خود پیش می روید دل شما ضعیف نشود و از ایشان ترسان و لرزان و هراسان نباشید.
 4. زیرا یَهُوَه خدای شما با شما میرود تا برای شما با دشمنان شما جنگ کرده شما را نجات دهد.»
 5. و آقایان‌ قوم را خطاب کرده گویند: «کیست که خانه نو بنا کرده آن را تخصیص نکرده است او روانه شده به خانه خود برگردد مبادا در جنگ بمیرد و دیگری آن را تخصیص نماید.
 6. و کیست که تاکستانی غرس نموده آن را حلال نکرده است او روانه شده به خانة خود برگردد‌ مبادا در جنگ بمیرد و دیگری آن را حلال کند.
 7. و کیست که دختری نامزد کرده به نکاح در نیاورده است او روانه شده به خانة خود برگردد مبادا در جنگ بمیرد و دیگری او را به نکاح درآورد.»
 8. و آقایان نیز قوم را خطاب کرده‌گویند: «کیست که ترسان و ضعیف‌دل است او روانه شده به خآن هاش برگردد مبادا دل برادرانش مثل دل او گداخته شود.»
 9. و چون آقایان از تکلم نمودن به قوم فارغ شود بر سر قوم سرداران لشکر مقرر سازند.
 10. چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی‌آن را برای صلح ندا بکن.
 11. و اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازه‌ها را برای تو بگشاید آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند.
 12. و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آن را محاصره کن.
 13. و چون یَهُوَه‌خدایت آن را به دست تو بسپارد جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش.
 14. لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه در شهر باشد یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را که یَهُوَه خدایت به تو دهد بخور.
 15. به همة شهرهایی که از تو بسیار دورند که از شهرهای این امت ها نباشند چنین رفتار نما.
 16. اما از شهرهای این امت هایی که یَهُوَه‌ خدایت تو را به ملکیت می دهد هیچ ذی‌نفس را زنده مگذار.
 17. بلکه ایشان را یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فَرِز‌ّیان و حِو‌ّیان و یبوسیان را چنانکه یَهُوَه خدایت تو را امر فرموده است بالکل هلاک ساز.
 18. تا شما را تعلیم ندهند که موافق همة رجاساتی که ایشان با خدایان خود عمل می نمودند عمل نمایید. و به یَهُوَه خدای خود گناه کنید.
 19. چون برای گرفتن شهری با آن جنگ کنی و آن را روزهای بسیار محاصره نمایی تبر بر درخت هایش مزن و آن ها را تلف نساز. چون که از آن ها میخوری پس آن ها را قطع نکن زیرا آیا درخت صحرا انسان است تا آن را محاصره نمایی؟
 20. و اما درختی که میدانی درختی نیست که از آن خورده شود آن را تلف ساخته قطع نما و سنگری بر شهری که با تو جنگ می کند‌ بنا کن تا منهدم شود.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-