پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

دانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود فارسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - یهودیت - یهود شناسی - حقوق یهودی - دانلود کتاب مقدس PDF - دانلود عهد عتیق پی دی اف

پیدایش
باب بیست و پنجم

 

1)    و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)    “به بنی اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند از هرکه به میلِ دل بیاورد هدایای مرا بگیرید.

3)    و این است هدایا که از ایشان میگیرید: طلا و نقره و برنج

4)    و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز

5)    و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم

6)    و روغن برای چراغها و ادویه برای روغن مسح و برای بخور معطر

7)    و سنگهای عقیق و سنگهای مرصعی برای ایفود و سینه بند.

8)    و مقامی و مقدسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم.

9)    موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمونة مسکن و نمونة جمیع اسبابش همچنین بسازید.

10)  “ و تابوتی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و نیم باشد.

11)  و آنرا به طلای خالص بپوشان. آنرا از درون و بیرون بپوشان و بر زبرش به هر طرف تاجی زرین بساز.

12)  و برایش چهار حلقة زرین بریز و آنها را برچهار قایمه اش بگذار دو حلقه بریک طرفش و دو حلقه بر طرف دیگر.

13)  و دو عصا از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان.

14)  و آن عصاها را در حلقه هایی که بر طرفین تابوت باشد بگذران تا تابوت را به آنها بردارند.

15)  و عصاها در حلقه های تابوت بماند و از آنها برداشته نشود.

16)  و آن شهادتی را که به تو میدهم در تابوت بگذار.

17)  و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم.

18)  و دو کروبی از طلا بساز آنها را از چرخکاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز.

19)  و یک کروبی در این سر و کروبی دیگر در آن سر بساز. کروبیان را از تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز.

20)  و کروبیان بالهای خود را بر زِبر آن پهن کنند و تخت رحمت را به بالهای خود بپوشانند. و رویهای ایشان به سوی یکدیگر باشد و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد.

21)  و تخت رحمت را بر روی تابوت بگذار و شهادتی را که به تو میدهم در تابوت بنه.

22)  و در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای تخت رحمت از میان دو کروبی که بر تابوت شهادت میباشند با تو سخن خواهم گفت دربارة همة اموری که بجهت بنی اسرائیل تو را امر خواهم فرمود.

23)  “و خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو زراع و عرضش یک ذراع و بلندیش یک ذراع و نیم باشد.

24)  و آنرا به طلای خالص بپوشان و تاجی از طلا به هر طرفش بساز.

25)  و حاشیه ای به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز و برای حاشیه اش تاجی زرین از هر طرف بساز.

26)  و چهار حلقة زرین برایش بساز و حلقه ها را بر چهار گوشة چهار قایمه اش بگذار.

27)  و حلقه ها در برابر حاشیه باشد تا خانه ها باشد بجهت عصاها برای برداشتن خوان.

28)  و عصاها را از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان تا خوان را بدانها بردارند.

29)  و صحنها و کاسه ها و جامها و پیاله هایش را که به آنها هدایای ریختنی می ریزند بساز آنها را از طلای خالص بساز.

30)  و نانِ تَقدِمِه را برخوان همیشه به حضور من بگذار.

31)  “و چراغدانی از طلای خالص بساز و از چرخکاری چراغدان ساخته شود قاعده اش و پایه اش و پیاله هایش و سیبهایش و گلهایش از همان باشد.

32)  و شش شاخه از طرفینش بیرون آید یعنی سه شاخة چراغدان از یک طرف و سه شاخة چراغدان از طرف دیگر.

33)  سه پیالة بادامی با سیبی و گلی در یک شاخه و سه پیالة بادامی با سیبی و گلی در شاخة دیگر و هم چنین در شش شاخه ای که از چراغدان بیرون میآید.

34)  و در چراغدان چهار پیالة بادامی با سیبها و گلهای آنها باشد.

35)  و سیبی زیر دو شاخة آن و سیبی زیر دو شاخة آن و سیبی زیر دو شاخة آن بر شش شاخه ای که از چراغدان بیرون میآید.

36)  و سیبها و شاخه هایش از همان باشد یعنی از یک چرخکاری طلای خالص.

37)  و هفت چراغ برای آن بساز و چراغهایش را بر بالای آن بگذار تا پیش روی آن را روشنایی دهند.

38)  و گُل گیرها و سینی هایش از طلای خالص باشد.

39)  خودش با همة اسبابش از یک وزنة طلای خالص ساخته شود.

40)  و آگاه باش که آنها را موافق نمونة آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-