باب 33 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۹۴۱

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب سی و سوم
 

1) این است منازل بنی‌اسرائیل که از زمین مصر با افواج خود زیر دست موسی و هارون کوچ کردند.

2) و موسی به فرمان یَهُوَه سفرهای ایشان را برحسب منازل ایشان نوشت. و این است منازل و مراحل ایشان:

3) پس در ماه اول از رعمسیس در روز پانزدهم از ماه اول کوچ کردند و در فردای بعد از فصح بنی‌اسرائیل در نظر تمامی مصریان با دست بلند بیرون رفتند.

4) و مصریان همة نخستزادگان خود را که یَهُوَه از ایشان کشته بود دفن میکردند و یَهُوَه بر خدایان ایشان قصاص نموده بود.

5) و بنی‌اسرائیل از رعمسیس کوچ کرده‌در سکّوت فرود آمدند.

6) و از سکوت کوچ کرده در ایتام که به کنار بیابان است فرود آمدند.

7) و از ایتام کوچ کرده به سوی فَم‌ُ الحِیروت که در مقابل بعل صَفون است برگشتند و پیش مجدل فرود آمدند.

8) و از مقابل حِیروت کوچ کرده از میان دریا به بیابان عبور کردند و در بیابان ایتام سفر سه روزه کرده در مار‌ّه فرود آمدند.

9) و از مار‌ّه کوچ کرده به ایلیم رسیدند و در ایلیم دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و در آنجا فرود آمدند.

10) و از ایلیم کوچ کرده نزد بحر قلزم فرود آمدند.

11) و از بحر قلزم کوچ کرده در بیابان سین فرود آمدند.

12) و از بیابان سین کوچ کرده در د‌ُفقَه فرود آمدند.

13) و از دفقه کوچ کرده در اَلوش فرود آمدند.

14) و از الوش کوچ کرده در رفیدیم فرود آمدند و در آنجا آب نبود که قوم بنوشند.

15) و از رفیدیم کوچ کرده‌ در بیابان سینا فرود آمدند.

16) و از بیابان سینا کوچ کرده در قِبروت هتّاوه فرود آمدند.

17) و از قبروت هتاوه کوچ کرده در حصیروت فرود آمدند.

18) و از حصیروت کوچ کرده در رِتمه فرود آمدند.

19) و از رِتمه کوچ کرده و در رِمون فار‌َص فرود آمدند.

20) و از رمون فارص کوچ کرده در لبنه فرود آمدند.

21) و از لبنه کوچ کرده در رِسه فرود آمدند.

22) و از رسه کوچ کرده در قُهیلاتَه فرود آمدند.

23) و از قُهیلاته کوچ کرده در جبل شافر فرود آمدند.

24) و از جبل شافر کوچ کرده در حراده فرود آمدند.

25) و از حراده کوچ کرده در مقهیلوت فرود آمدند.

26) و از مقهیلوت کوچ کرده در تاحت فرود آمدند.

27) و از تاحت کوچ کرده در تارح فرود آمدند.

28) و از تارح کوچ کرده در مِتقَه فرود آمدند.

29) و از متقه کوچ کرده در حشمونَه فرود آمدند.

30) و از حشمونه کوچ کرده در مسیروت فرود آمدند.

31) و از مسیروت کوچ کرده در بنی‌یعًقان فرود آمدند.

32) و از بنی‌یعقان کوچ کرده در حورالجِدجاد فرود آمدند.

33) و از حورالجدجاد کوچ کرده در یطبات فرود آمدند.

34) و از یطبات کوچ کرده در عبًرونَه فرود آمدند.

35) و از عبرونه کوچ کرده در عِصیون جابر فرود آمدند.

36) و از عصیون جابر کوچ کرده در بیابان صین که قادش باشد فرود آمدند.

37) و از قادش کوچ کرده در جبل هور در سرحد زمین ادوم فرود آمدند.

38) و هارون کاهن برحسب فرمان یَهُوَه به جبل هور برآمده در سال چهلم خروج بنی‌اسرائیل از زمین مصر در روز اول ماه پنجم وفات یافت.

39) و هارون صد و بیست و سه ساله بود که در جبل هور مرد.

40) و ملک عِراد کنعانی که در جنوب زمین کنعان ساکن بود از آمدن بنی‌اسرائیل اطلاع یافت.

41) پس از جبل هور کوچ کرده در صَلمونَه فرود آمدند.

42) و از صلمونه کوچ کرده در فونون فرود آمدند.

43) و از فونون کوچ کرده در اوبوت فرود آمدند.

44) و از اوبوت کوچ کرده در عبی عباریم در حدود موآب فرود آمدند.

45) و از عییم کوچ کرده در دیبون جاد فرود آمدند.

46) و از دیبون‌جاد کوچ کرده در علمون دِبًلاتایم فرود آمدند.

47) و از علمون دبلاتایم کوچ کرده در کوههای عباریم در مقابل نبو فرود آمدند.

48) و از کوههای عباریم کوچ کرده در عر‌َبات موآب نزد اردن در مقابل اریحا فرود آمدند.

49) پس نزد اردن از بیت یشیموت تا اَبل شِطیم در عر‌َبات موآب اُرد‌ُو زدند.

50) و یَهُوَه موسی را در عربات موآب نزد اردن در مقابل اریحا خطاب کرده گفت:

51) “بنی‌اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید

52) جمیع ساکنان زمین را از پیش روی خود اخراج نمایید و تمامی صورتهای ایشان را خراب کنید و تمامی بتهای ریخته شدة ایشان را بشکنید و همة مکانهای بلند ایشان را منهدم سازید.

53) و زمین را به تصرف آورده در آن ساکن شوید زیرا که آن زمین را به شما دادم تا مالک آن باشید.

54) و زمین را به حسب قبایل خود به قرعه تقسیم کنید برای کثیر نصیب او را کثیر بدهید و برای قلیل نصیب او را قلیل بدهید جایی که قرعه برای هرکس براید از آن او باشد برحسب اسباط آبای شما آنرا تقسیم نمایید.

55) و اگر ساکنان زمین را از پیش روی خود اخراج ننمایید کسانی را که از ایشان باقی میگذارید در چشمان شما خار خواهند بود و در پهلوهای شما تیغ و شما را در زمینی که در آن ساکن شوید خواهند رنجانید.

56) و به همان طوری که قصد نمودم که با ایشان رفتار نمایم با شما رفتار خواهم نمود.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-