باب 13 کتاب تثنیه (تورات)

 • ۹۲۷

اگر در میان تو نبی‌ّای یا بینندة خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه‌ای برای شما ظاهر سازد و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده گفت خدایان غیر را که نمی شناسی پیروی نماییم و آن ها را عبادت کنیم

تثنیه
باب سیزدهم
 1. اگر در میان تو نبی‌ّای یا بینندة خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه‌ای برای شما ظاهر سازد
 2. و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده گفت خدایان غیر را که نمی شناسی پیروی نماییم و آن ها را عبادت کنیم
 3. سخنان آن نبی یا بینندة خواب را مشنو زیرا که یَهُوَه خدای شما شما را امتحان می کند تا بداند که آیا یَهُوَه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت می نمایید؟
 4. یَهُوَه خدای خود را پیروی نمایید و از او بترسید و اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنویدو او را عبادت نموده به او ملحق شوید.
 5. و آن نبی یا بینندة خواب کشته شود زیرا که سخنان فتنه‌انگیز بر یَهُوَه خدای شما که شما را از زمین مصر بیرون آورد و تو را از خانة بندگی فدیه داد گفته است تا تو را از طریقی که یَهُوَه خدایت به تو امر فرمود تا با‌ آن سلوک نمایی‌ منحرف سازد. پس به اینطور بدی را از میان خود دور خواهی کرد.
 6. و اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم آغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو بشد تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید عبادت نماییم
 7. از خدایان امت هایی که به اطراف شما می باشند خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند از اقصای زمین تا اقصای دیگر آن
 8. او را قبول نکن و او را گوش نده و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت نکن و او را پنهان نکن.
 9. البته او را به قتل رسان دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم.
 10. و او را به سنگ سنگسار نما تا بمیرد چون که میخواست تو را از یَهُوَه خدایت که تو را از زمین مصر از خانة بندگی بیرون آورد منحرف سازد.
 11. و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند خواهند ترسید و بار دیگر چنین امر زشت را در میان شما مرتکب نخواهند شد.
 12. اگر دربارة یکی از شهرهایی که یَهُوَه خدایت به تو به جهت سکونت می دهد خبر یابی
 13. که بعضی پسران بلّیعال از میان تو بیرون رفته ساکنان شهر خود را منحرف ساخته گفته‌اند برویم و خدایان غیر را که نشناخته‌اید عبادت نماییم
 14. آنگاه تفحص و تجسس نموده نیکو استفسار نما. و اینک اگر این امر صحیح و یقین باشد که این رجاست در میان تو معمول شده است
 15. البته ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکُش و آن را با هرچه در آن است و بهایمش را به دم شمشیر هلاک نما.
 16. و همة غنیمت آن را در میان کوچه‌اش جمع کن و شهر را با تمامی غنیمتش برای یَهُوَه خدایت به آتش بالکّل بسوزان و آن تا به ابد تلّی خواهد بود و بار دیگر بنا نخواهد شد.
 17. و از چیزهای حرام شده چیزی به دستت نچسبد تا یَهُوَه از شدت خشم خود برگشته بر تو رحمت و رأفت بنماید و تو را بیفزاید بطوری که برای پدرانت قَسم خورده بود
 18. هنگامی که قول یَهُوَه خدای خود را شنیده و همة اوامرش را که من امروز به تو امر می فرمایم نگاه داشته آنچه در نظر یَهُوَه خدایت راست است بعمل آورده باشی.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-