* پژوهش های حقوق و ادیان *

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب بیست و نهم

1) “و در روز اول ماه هفتم محفل مقدس برای شما باشد در آن هیچ کار خدمت مکنید و برای شما روز نواختن کَرِنّا باشد.

2)  و قربانی سوختنی بجهت عطر خوشبوی یَهُوَه بگذرانید یک گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینة یکسالة بی‌عیب.

3)  و هدیة آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو و دو عشر برای هر قوچ.

4)  و یک عشر برای هر بره از آن هفت بره.

5)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه تا برای شما کفاره شود.

6)  سوای قربانی سوختنی اول ماه و هدیة آردی‌اش و قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش با هدایای ریختنی آنها برحسب قانون آنها تا عطر خوشبو و هدیة آتشین یَهُوَه باشد.

7) “و در روز دهم این ماه هفتم محفل مقدس برای شما باشد. جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار مکنید.

8)  و قربانی سوختنی عطر خوشبو برای یَهُوَه بگذرانید یک گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینة یکساله که برای شما بی‌عیب باشند.

9)  و هدیة آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هرگاو و دو عشر برای هر قوچ.

10)  و یک عشر برای هر بره از آن هفت بره.

11)  و یک بز نر برای قربانی گناه سوای قربانی گناه کفاره‌ای و قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش و هدایای ریختنی‌ آنها.

12) “و در روز پانزدهم ماه هفتم محفل مقدس برای شما باشد هیچ کار خدمت مکنید و هفت روز برای یَهُوَه عید نگاه دارید.

13)  و قربانی سوختنی هدیة آتشین عطر خوشبو برای یَهُوَه بگذرانید. سیزده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله که برای شما بی‌عیب باشند.

14)  و بجهت هدیة آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو از آن سیزده گاو و دو عشر برای هر قوچ از آن دو قوچ.

15)  و یک عشر برای هر بره از آن چهارده بره.

16)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی و هدیة ریختنی آن.

17)  “و در روز دوم دوازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکسالة بی‌عیب.

18)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شمارة آنها برحسب قانون.

19)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش و هدایای ریختنی آنها.

20)  “و در روز سوم یازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله بی‌عیب.

21)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون.

22)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

23)  “و در روز چهارم ده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله بی‌عیب.

24)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون.

25)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

26)  “و در روز پنجم نه گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله بی‌عیب.

27)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شمارة آنها برحسب قانون.

28)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

29)  “و در روز ششم هشت گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکسالة بی‌عیب.

30)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون.

31)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیة آردی‌اش و هدایای ریختنی آن.

32)  “و در روز هفتم هفت گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله بی‌عیب.

33)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شمارة آنها برحسب قانون.

34)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

35)  “و در روز هشتم برای شما جشن مقدس باشد هیچ کار خدمت مکنید.

36)  و قربانی سوختنی هدیة آتشین عطر خوشبو برای یَهُوَه بگذرانید یک گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینة یکسالة بی‌عیب.

37)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاو و قوچ و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون.

38)  و یک بز نر برای قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

39)  “اینها را شما در موسمهای خود برای یَهُوَه بگذرانید سوای نذرها و نوافل خود برای قربانیهای سوختنی و هدایای آردی و هدایای ریختنی و ذبایح سلامتی خود.”

40)  پس برحسب هر آنچه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود موسی بنی‌اسرائیل را اعلام نمود.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-