باب 29 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۲۵۱

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب بیست و نهم
 

1) “و در روز اول ماه هفتم محفل مقدس برای شما باشد در آن هیچ کار خدمت مکنید و برای شما روز نواختن کَرِنّا باشد.

2)  و قربانی سوختنی بجهت عطر خوشبوی یَهُوَه بگذرانید یک گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینة یکسالة بی‌عیب.

3)  و هدیة آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو و دو عشر برای هر قوچ.

4)  و یک عشر برای هر بره از آن هفت بره.

5)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه تا برای شما کفاره شود.

6)  سوای قربانی سوختنی اول ماه و هدیة آردی‌اش و قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش با هدایای ریختنی آنها برحسب قانون آنها تا عطر خوشبو و هدیة آتشین یَهُوَه باشد.

7) “و در روز دهم این ماه هفتم محفل مقدس برای شما باشد. جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار مکنید.

8)  و قربانی سوختنی عطر خوشبو برای یَهُوَه بگذرانید یک گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینة یکساله که برای شما بی‌عیب باشند.

9)  و هدیة آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هرگاو و دو عشر برای هر قوچ.

10)  و یک عشر برای هر بره از آن هفت بره.

11)  و یک بز نر برای قربانی گناه سوای قربانی گناه کفاره‌ای و قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش و هدایای ریختنی‌ آنها.

12) “و در روز پانزدهم ماه هفتم محفل مقدس برای شما باشد هیچ کار خدمت مکنید و هفت روز برای یَهُوَه عید نگاه دارید.

13)  و قربانی سوختنی هدیة آتشین عطر خوشبو برای یَهُوَه بگذرانید. سیزده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله که برای شما بی‌عیب باشند.

14)  و بجهت هدیة آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو از آن سیزده گاو و دو عشر برای هر قوچ از آن دو قوچ.

15)  و یک عشر برای هر بره از آن چهارده بره.

16)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی و هدیة ریختنی آن.

17)  “و در روز دوم دوازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکسالة بی‌عیب.

18)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شمارة آنها برحسب قانون.

19)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش و هدایای ریختنی آنها.

20)  “و در روز سوم یازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله بی‌عیب.

21)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون.

22)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

23)  “و در روز چهارم ده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله بی‌عیب.

24)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون.

25)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

26)  “و در روز پنجم نه گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله بی‌عیب.

27)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شمارة آنها برحسب قانون.

28)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

29)  “و در روز ششم هشت گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکسالة بی‌عیب.

30)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون.

31)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیة آردی‌اش و هدایای ریختنی آن.

32)  “و در روز هفتم هفت گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرینة یکساله بی‌عیب.

33)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شمارة آنها برحسب قانون.

34)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

35)  “و در روز هشتم برای شما جشن مقدس باشد هیچ کار خدمت مکنید.

36)  و قربانی سوختنی هدیة آتشین عطر خوشبو برای یَهُوَه بگذرانید یک گاو جوان و یک قوچ و هفت برة نرینة یکسالة بی‌عیب.

37)  و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاو و قوچ و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون.

38)  و یک بز نر برای قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیة آردی‌اش و هدیة ریختنی آن.

39)  “اینها را شما در موسمهای خود برای یَهُوَه بگذرانید سوای نذرها و نوافل خود برای قربانیهای سوختنی و هدایای آردی و هدایای ریختنی و ذبایح سلامتی خود.”

40)  پس برحسب هر آنچه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود موسی بنی‌اسرائیل را اعلام نمود.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-