باب 15 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۳۸۸

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب پانزدهم

1)     و یَهُوَه موسی و هارون را خطاب کرده گفت:

2)     “بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگویید: مردی که جریان از بدن خود دارد او به سبب جریانش نجس است.

3)     و این است نجاستش به سبب جریان او خواه جریانش از گوشتش روان باشد خواه جریانش از گوشتش بسته باشد. این نجاست اوست.

4)     هر بستری که صاحب جریان بر آن بخوابد نجس است و هر چه بر آن بنشیند نجس است.

5)     و هر که بستر او را لمس نماید رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

6)     و هر که بنشیند بر هر چه صاحب جریان بر آن نشسته بود رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

7)     و هر که بدن صاحب جریان را لمس نماید رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

8)     و اگر صاحب جریان بر شخص طاهر آب دهن اندازد آن کس رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

9)     و هر زینی که صاحب جریان بر آن سوار شود نجس باشد.

10)  و هر که چیزی را که زیر او بوده باشد لمس نماید تا شام نجس باشد و هر که این چیزها را بردارد رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

11)  و هر کسی را که صاحب جریان لمس نماید و دست خود را به آب نشسته باشد رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

12)  و ظرف سفالین که صاحب جریان آنرا لمس نماید‌ شکسته شود و هر ظرف چوبین به آب شسته شود.

13)  “و چون صاحب جریان از جریان خود طاهر شده باشد آنگاه هفت روز برای تطهیر خود بشمارد و رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و طاهر باشد.

14)  و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجه کبوتر بگیرد و به حضور یَهُوَه به در خیمه اجتماع آمده آنها را به کاهن بدهد.

15)  و کاهن آنها را بگذراند یکی برای قربانی گناه و دیگری برای قربانی سوختنی. و کاهن برای وی به حضور یَهُوَه جریانش را کفاره خواهد کرد.

16)  “و چون منی از کسی در آید تمامی بدن خود را به آب غسل دهد و تا شام نجس باشد.

17)  و هر رخت و هر چرمی که منی بر آن باشد به آب شسته شود و تا شام نجس باشد.

18)  و هر زنی که مرد با او بخوابد و انزال کند به آب غسل کنند و تا شام نجس باشند.

19)  “و اگر زنی جریان دارد و جریانی که در بدنش است خون باشد هفت روز در حیض خود بماند. و هر که او را لمس نماید تا شام نجس باشد.

20)  و بر هر چیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد و بر هر چیزی که بنشیند نجس باشد.

21)  و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

22)  و هر که چیزی را که او بر آن نشسته بود لمس نماید رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

23)  و اگر آن بر بستر باشد یا بر هر چیزی که او بر آن نشسته بود چون آن چیز را لمس کند تا شام نجس باشد.

24)  و اگر مردی با او هم بستر شود و حیض او بر وی باشد تا هفت روز نجس خواهد بود. و هر بستری که بر آن بخوابد نجس خواهد بود.

25)  “و زنی که روزهای بسیار غیر از زمان حیض خود جریان خون دارد یا زیاده از زمان حیض خود جریان دارد تمامی روزهای جریان نجاستش مثل روزهای حیضش خواهد بود. او نجس است.

26)  و هر بستری که در روزهای جریان خود بر آن بخوابد مثل بستر حیضش برای وی خواهد بود. و هر چیزی که بر آن بنشیند مثل نجاست حیضش نجس خواهد بود.

27)  و هر که این چیزها را لمس نماید نجس میباشد. پس رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد.

28)  “و اگر از جریان خود طاهر شده باشد هفت روز برای خود بشمارد و بعد از آن طاهر خواهد بود.

29)  و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجة کبوتر بگیرد و آنها را نزد کاهن به در خیمه اجتماع بیاورد.

30)  و کاهن یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی بگذراند. و کاهن برای وی نجاست جریانش را به حضور یَهُوَه کفاره کند.

31)  پس بنی‌اسرائیل را از نجاست ایشان جدا خواهید کرد مبادا مسکن مرا که در میان ایشان است نجس سازند و در نجاست خود بمیرند.”

32)  این است قانون کسی که جریان دارد و کسی که منی از وی در آید و از آن نجس شده باشد.

33)  و حایض در حیضش و هر که جریان دارد خواه مرد خواه زن و مردی که با زن نجس همبستر شود.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-