پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب سی ام

1) و موسی آقاان اسباط بنی‌اسرائیل را خطاب کرده گفت: “این است کاری که یَهُوَه امر فرموده است:

2) چون شخصی برای یَهُوَه نذر کند یا قَسم خورد تا جان خود را به تکلیفی الزام نماید پس کلام خود را باطل نسازد بلکه برحسب هر آنچه از دهانش برآمد‌ عمل نماید.

3) “و اما چون برای یَهُوَه نذر کرده خود را در خانة پدرش در جوانی‌اش به تکلیفی الزام نماید

4) و پدرش نذر او و تکلیفی که خود را بر آن الزام نموده شنیده باشد و پدرش دربارة او ساکت باشد آنگاه تمامی نذرهایش استوار و هر تکلیفی که خود را به آن الزام نموده باشد قایم خواهد بود.

5) اما اگر پدرش در روزی که شنید او را منع کرد آنگاه هیچ کدام از نذرهایش و از تکالیفش که خود را به آن الزام نموده باشد استوار نخواهد بود و از این جهت که پدرش او را منع نموده است یَهُوَه او را خواهد آمرزید.

6)“و اگر به شوهری داده شود و نذرهای او یا سخنی که از لبهایش جسته و جان خود را به آن الزام نموده بر او باشد

7) و شوهرش شنید و در روز شنیدنش به وی هیچ نگفت آنگاه نذرهایش استوار خواهد ماند. و تکلیفهایی که خویشتن را به آنها الزام نموده است قایم خواهند ماند.

8) لیکن اگر شوهرش در روزی که آنرا شنید او را منع نماید و نذری را که بر او است یا سخنی را که از لبهایش جسته و خویشتن را به آن الزام نموده باشد باطل سازد پس یَهُوَه او را خواهد آمرزید.

9) اما نذر زن بیوه یا مطلقه در هر چه خود را به آن الزام نموده باشد بر وی استوار خواهد ماند.

10) و اما اگر زنی در خانة شوهرش نذر کند یا خویشتن را با قسم به تکلیفی الزام نماید

11) و شوهرش بشنود و او را هیچ نگوید و منع ننماید پس تمامی نذرهایش استوار و هر تکلیفی که خویشتن را به آن الزام نموده باشد قایم خواهد بود.

12) و اما اگر شوهرش در روزی که بشنود آنها را باطل سازد پس هر چه از لبهایش در آمده باشد دربارة نذرهایش یا تکالیف خود استوار نخواهد ماند. و چونکه شوهرش آنرا باطل نموده است یَهُوَه او را خواهد آمرزید.

13) هر نذری و هر قسم الزامی را برای ذلیل ساختن جان خود شوهرش آنرا استوار نماید و شوهرش آنرا باطل سازد.

14) اما اگر شوهرش روز به روز به او هیچ نگوید پس همة نذرهایش و همة تکالیفش را که بر وی باشد استوار نموده باشد چونکه در روزی که شنید به وی هیچ نگفت پس آنها را استوار نموده است.

15) و اگر بعد از شنیدن آنها را باطل نمود پس او گناه وی را متحمل خواهد بود.”

16) این است فرایضی که یَهُوَه به موسی امر فرمود در میان مرد و زنش و در میان پدر و دخترش در زمان جوانی او در خانه پدر وی.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-