باب 30 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۱۱۷

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب سی ام
 

1) و موسی آقاان اسباط بنی‌اسرائیل را خطاب کرده گفت: “این است کاری که یَهُوَه امر فرموده است:

2) چون شخصی برای یَهُوَه نذر کند یا قَسم خورد تا جان خود را به تکلیفی الزام نماید پس کلام خود را باطل نسازد بلکه برحسب هر آنچه از دهانش برآمد‌ عمل نماید.

3) “و اما چون برای یَهُوَه نذر کرده خود را در خانة پدرش در جوانی‌اش به تکلیفی الزام نماید

4) و پدرش نذر او و تکلیفی که خود را بر آن الزام نموده شنیده باشد و پدرش دربارة او ساکت باشد آنگاه تمامی نذرهایش استوار و هر تکلیفی که خود را به آن الزام نموده باشد قایم خواهد بود.

5) اما اگر پدرش در روزی که شنید او را منع کرد آنگاه هیچ کدام از نذرهایش و از تکالیفش که خود را به آن الزام نموده باشد استوار نخواهد بود و از این جهت که پدرش او را منع نموده است یَهُوَه او را خواهد آمرزید.

6)“و اگر به شوهری داده شود و نذرهای او یا سخنی که از لبهایش جسته و جان خود را به آن الزام نموده بر او باشد

7) و شوهرش شنید و در روز شنیدنش به وی هیچ نگفت آنگاه نذرهایش استوار خواهد ماند. و تکلیفهایی که خویشتن را به آنها الزام نموده است قایم خواهند ماند.

8) لیکن اگر شوهرش در روزی که آنرا شنید او را منع نماید و نذری را که بر او است یا سخنی را که از لبهایش جسته و خویشتن را به آن الزام نموده باشد باطل سازد پس یَهُوَه او را خواهد آمرزید.

9) اما نذر زن بیوه یا مطلقه در هر چه خود را به آن الزام نموده باشد بر وی استوار خواهد ماند.

10) و اما اگر زنی در خانة شوهرش نذر کند یا خویشتن را با قسم به تکلیفی الزام نماید

11) و شوهرش بشنود و او را هیچ نگوید و منع ننماید پس تمامی نذرهایش استوار و هر تکلیفی که خویشتن را به آن الزام نموده باشد قایم خواهد بود.

12) و اما اگر شوهرش در روزی که بشنود آنها را باطل سازد پس هر چه از لبهایش در آمده باشد دربارة نذرهایش یا تکالیف خود استوار نخواهد ماند. و چونکه شوهرش آنرا باطل نموده است یَهُوَه او را خواهد آمرزید.

13) هر نذری و هر قسم الزامی را برای ذلیل ساختن جان خود شوهرش آنرا استوار نماید و شوهرش آنرا باطل سازد.

14) اما اگر شوهرش روز به روز به او هیچ نگوید پس همة نذرهایش و همة تکالیفش را که بر وی باشد استوار نموده باشد چونکه در روزی که شنید به وی هیچ نگفت پس آنها را استوار نموده است.

15) و اگر بعد از شنیدن آنها را باطل نمود پس او گناه وی را متحمل خواهد بود.”

16) این است فرایضی که یَهُوَه به موسی امر فرمود در میان مرد و زنش و در میان پدر و دخترش در زمان جوانی او در خانه پدر وی.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-