باب 7 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۱۸۷

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب هفتم
 

1) و در روزی که موسی از برپا داشتن مسکن فارغ شده و آنرا مسح نموده و تقدیس کرده و تمامی اسبابش را و مذبح را با تمامی اسبابش مسح کرده و تقدیس نموده بود

2) آقاان اسرائیل و رؤسای خاندان آبای ایشان هدیه گذرانیدند. و اینها رؤسای اسباط بودند که بر شمرده‌شدگان گماشته شدند.

3) پس ایشان بجهت هدیة خود به حضور یَهُوَه شش ارابة سر پوشیده و دوازده گاو آوردند یعنی یک ارابه برای دو آقا و برای هر نفری یک گاو و آنها را پیش روی مسکن آوردند.

4) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

5) “اینها را از ایشان بگیر تا برای بجا آوردند خدمت خیمة اجتماع به کار آید و به لاویان به هر کس به اندازة خدمتش تسلیم نما.”

6)  پس موسی ارابه‌ها و گاوها را گرفته آنها را به لاویان تسلیم نمود.

7)  دو ارابه و چهار گاو به بنی‌جرشون به اندازة خدمت ایشان تسلیم نمود.

8)  و چهار ارابه و هشت گاو به بنی‌مراری به اندازة خدمت ایشان به دست ایتامار بن‌هارون کاهن تسلیم نمود.

9)  اما به بنی‌قَهات هیچ نداد زیرا خدمت قدس متعلق به ایشان بود و آنرا بر دوش خود برمیداشتند.

10)  و آقاان بجهت تبرک مذبح در روز مسح کردن آن‌ هدیه گذرانیدند. و آقاان هدیة خود را پیش مذبح آوردند.

11)  و یَهُوَه به موسی گفت که هر آقا در روز نوبة خود هدیة خویش را بجهت تبرک مذبح بگذراند.

12)  و در روز اول نَحشون بن‌عمیناداب از سبط یهودا هدیة خود را گذرانید.

13)  و هدیة او یک طَبقِ نقره هفتاد مثقال به مثقال قدس که هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط شده با روغن بود بجهت هدیة آردی.

14)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

15)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

16)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

17)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز و پنج برة نرینة یکساله این بود هدیة نَحشون بن‌عمیناداب.

18)  و در روز دوم نتنائیل بن‌صوغر آقا یساکار هدیه گذرانید.

19)  و هدیه‌ای که او گذرانید یک طبق نقره بود که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

20)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

21)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

22)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

23)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله این بود هدیة نَتَنائیل بن‌صوغر.

24)  و در روز سوم اَلیآب بن‌حیلون آقا بنی‌زبولون

25)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

26)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور

27)  و یک گاو جوان و یک قوچ و برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

28)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

29)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله این بود هدیة اَلیآب بن‌حیلون.

30)  و در روز چهارم اَلیصور بن‌شَد‌َیتور آقا بنی‌رؤبین.

31)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

32)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

33)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

34)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

35)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَلیصور بن‌شَد‌َیتور.

36)  و در روز پنجم شَلومیئیل بن‌صور یشد‌ّای آقا بنی‌شمعون.

37)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

38)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

39)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

40)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

41)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله این بود هدیة شَلومیئیل بن‌صوریشد‌ّای.

42)  و در روز ششم اَلیاساف بن‌د‌‌َعوئیل آقا بنی‌جاد.

43)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

44)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

45)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

46)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

47)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَلیاساف بن‌د‌َعوئیل.

48)  و در روز هفتم اَلیشَمع بن‌عمیهود آقا بنی‌افرایم.

49)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

50)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

51)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

52)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

53)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَلیشَمع بن‌عمیهود.

54)  و در روز هشتم جمًلیئیل بن‌فَدهصور آقا بنی‌منَسی.

55)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی‌مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

56)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

57)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

58)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

59)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة جملیئیل بن‌فَد‌َهصور.

60)  و در روز نهم اَبیدان بن‌جِدعونی آقا بنی‌بنیامین.

61)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

62)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

63)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

64)  و یک بز نر به جهت قربانی گناه

65)  و به جهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَبیدان بن‌جِدعونی.

66)  و در روز دهم اَخیعزَر بن‌عمیشد‌ّای آقا بنی‌دان.

67)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

68)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

69)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

70)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

71)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَخیعزَر بن‌عمیشد‌ّای.

72)  و در روز یازدهم فَجًعیئیل بن‌عکران آقا بنی‌اشیر.

73)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

74)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

75)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

76)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

77)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة فَجًعئیل بن‌عکران.

78)  و در روز دوازدهم اَخیر‌ََع بن‌عینان آقا بنی‌نفتالی.

79)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

80)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

81)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

82)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

83)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَخیر‌َع بن‌عینان.

84)  این بود تبرک مذبح در روزی که مسح شده بود از جانب آقاان اسرائیل دوازده طبق نقره و دوازده لگن نقره و دوازده قاشق طلا.

85)  هر طبق نقره صد و سی مثقال و هر لگن هفتاد که تمامی نقرة ظروف دو هزار و چهار صد مثقال موافق مثقال قدس بود.

86)  و دوازده قاشق طلا پر از بخور هر کدام ده مثقال موافق مثقال قدس که تمامی طلای قاشقها صد و بیست مثقال بود.

87)  تمامی گاوان بجهت قربانی سوختنی‌دوازده گاو و دوازده قوچ و دوازده برة نرینة یکساله. با هدیة آردی آنها و دوازده بزِ نر بجهت قربانی گناه.

88)  و تمامی گاوان بجهت ذبیحة سلامتی بیست و چهار گاو و شصت قوچ و شصت بز نر و شصت برة نرینة یکساله. این بود تبرک مذبح بعد از آنکه مسح شده بود.

89)  و چون موسی به خیمة اجتماع داخل شد تا با وی سخن گوید آنگاه قول را می‌شنید که از بالای کرسی رحمت که بر تابوت شهادت بود از میان دو کروبی به وی سخن میگفت پس با او تکلم مینمود.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-