* پژوهش های حقوق و ادیان *

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب هفتم

1) و در روزی که موسی از برپا داشتن مسکن فارغ شده و آنرا مسح نموده و تقدیس کرده و تمامی اسبابش را و مذبح را با تمامی اسبابش مسح کرده و تقدیس نموده بود

2) آقاان اسرائیل و رؤسای خاندان آبای ایشان هدیه گذرانیدند. و اینها رؤسای اسباط بودند که بر شمرده‌شدگان گماشته شدند.

3) پس ایشان بجهت هدیة خود به حضور یَهُوَه شش ارابة سر پوشیده و دوازده گاو آوردند یعنی یک ارابه برای دو آقا و برای هر نفری یک گاو و آنها را پیش روی مسکن آوردند.

4) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

5) “اینها را از ایشان بگیر تا برای بجا آوردند خدمت خیمة اجتماع به کار آید و به لاویان به هر کس به اندازة خدمتش تسلیم نما.”

6)  پس موسی ارابه‌ها و گاوها را گرفته آنها را به لاویان تسلیم نمود.

7)  دو ارابه و چهار گاو به بنی‌جرشون به اندازة خدمت ایشان تسلیم نمود.

8)  و چهار ارابه و هشت گاو به بنی‌مراری به اندازة خدمت ایشان به دست ایتامار بن‌هارون کاهن تسلیم نمود.

9)  اما به بنی‌قَهات هیچ نداد زیرا خدمت قدس متعلق به ایشان بود و آنرا بر دوش خود برمیداشتند.

10)  و آقاان بجهت تبرک مذبح در روز مسح کردن آن‌ هدیه گذرانیدند. و آقاان هدیة خود را پیش مذبح آوردند.

11)  و یَهُوَه به موسی گفت که هر آقا در روز نوبة خود هدیة خویش را بجهت تبرک مذبح بگذراند.

12)  و در روز اول نَحشون بن‌عمیناداب از سبط یهودا هدیة خود را گذرانید.

13)  و هدیة او یک طَبقِ نقره هفتاد مثقال به مثقال قدس که هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط شده با روغن بود بجهت هدیة آردی.

14)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

15)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

16)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

17)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز و پنج برة نرینة یکساله این بود هدیة نَحشون بن‌عمیناداب.

18)  و در روز دوم نتنائیل بن‌صوغر آقا یساکار هدیه گذرانید.

19)  و هدیه‌ای که او گذرانید یک طبق نقره بود که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

20)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

21)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

22)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

23)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله این بود هدیة نَتَنائیل بن‌صوغر.

24)  و در روز سوم اَلیآب بن‌حیلون آقا بنی‌زبولون

25)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

26)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور

27)  و یک گاو جوان و یک قوچ و برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

28)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

29)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله این بود هدیة اَلیآب بن‌حیلون.

30)  و در روز چهارم اَلیصور بن‌شَد‌َیتور آقا بنی‌رؤبین.

31)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

32)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

33)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

34)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

35)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَلیصور بن‌شَد‌َیتور.

36)  و در روز پنجم شَلومیئیل بن‌صور یشد‌ّای آقا بنی‌شمعون.

37)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

38)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

39)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

40)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

41)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله این بود هدیة شَلومیئیل بن‌صوریشد‌ّای.

42)  و در روز ششم اَلیاساف بن‌د‌‌َعوئیل آقا بنی‌جاد.

43)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

44)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

45)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

46)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

47)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَلیاساف بن‌د‌َعوئیل.

48)  و در روز هفتم اَلیشَمع بن‌عمیهود آقا بنی‌افرایم.

49)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

50)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

51)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

52)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

53)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَلیشَمع بن‌عمیهود.

54)  و در روز هشتم جمًلیئیل بن‌فَدهصور آقا بنی‌منَسی.

55)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی‌مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

56)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

57)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

58)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

59)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة جملیئیل بن‌فَد‌َهصور.

60)  و در روز نهم اَبیدان بن‌جِدعونی آقا بنی‌بنیامین.

61)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

62)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

63)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

64)  و یک بز نر به جهت قربانی گناه

65)  و به جهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَبیدان بن‌جِدعونی.

66)  و در روز دهم اَخیعزَر بن‌عمیشد‌ّای آقا بنی‌دان.

67)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

68)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

69)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

70)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

71)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَخیعزَر بن‌عمیشد‌ّای.

72)  و در روز یازدهم فَجًعیئیل بن‌عکران آقا بنی‌اشیر.

73)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

74)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

75)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

76)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

77)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة فَجًعئیل بن‌عکران.

78)  و در روز دوازدهم اَخیر‌ََع بن‌عینان آقا بنی‌نفتالی.

79)  هدیة او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیة آردی.

80)  و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

81)  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک برة نرینة یکساله بجهت قربانی سوختنی.

82)  و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

83)  و بجهت ذبیحة سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرینة یکساله. این بود هدیة اَخیر‌َع بن‌عینان.

84)  این بود تبرک مذبح در روزی که مسح شده بود از جانب آقاان اسرائیل دوازده طبق نقره و دوازده لگن نقره و دوازده قاشق طلا.

85)  هر طبق نقره صد و سی مثقال و هر لگن هفتاد که تمامی نقرة ظروف دو هزار و چهار صد مثقال موافق مثقال قدس بود.

86)  و دوازده قاشق طلا پر از بخور هر کدام ده مثقال موافق مثقال قدس که تمامی طلای قاشقها صد و بیست مثقال بود.

87)  تمامی گاوان بجهت قربانی سوختنی‌دوازده گاو و دوازده قوچ و دوازده برة نرینة یکساله. با هدیة آردی آنها و دوازده بزِ نر بجهت قربانی گناه.

88)  و تمامی گاوان بجهت ذبیحة سلامتی بیست و چهار گاو و شصت قوچ و شصت بز نر و شصت برة نرینة یکساله. این بود تبرک مذبح بعد از آنکه مسح شده بود.

89)  و چون موسی به خیمة اجتماع داخل شد تا با وی سخن گوید آنگاه قول را می‌شنید که از بالای کرسی رحمت که بر تابوت شهادت بود از میان دو کروبی به وی سخن میگفت پس با او تکلم مینمود.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-