باب 24 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۱۱۲

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب بیست و چهارم

1) و چون بلعام دید که اسرائیل را برکت دادن به نظر یَهُوَه پسند می آید مثل دفعه‌های پیش برای طلبیدن افسون نرفت بلکه به سوی صحرا توجه نمود.

2) و بلعام چشمان خود را بلند کرده اسرائیل را دید که موافق اسباط خود ساکن می بودند. و روح خدا بر او نازل شد.

3) پس مثَل خود را آورده گفت: “وحی بلعام بن‌بعور. وحی آن مردی که چشمانش باز شد.

4) وحی آن کسی که سخنان خدا را شنید و رؤیای قادر مطلق را مشاهده نمود. آنکه بیفتاد و چشمان او گشاده گردید.

5) چه زیباست خیمه‌های تو ای یعقوب! و مسکنهای تو ای اسرائیل!

6) مثل وادی های کشیده شده مثل باغ ها بر کنار رودخانه مثل درختان عود که یَهُوَه غرس نموده باشد و مثل سروهای آزاد نزد جویهای آب.

7) آب از دلوهایش ریخته خواهد شد. و بذر او در آبهای بسیار خواهد بود. و پادشاه او از اَجاج بلندتر و مملکت او برافراشته خواهد شد.

8) خدا او را از مصر بیرون آورد. او را شاخها مثل گاو وحشی است. امتهای دشمنان خود را خواهد بلعید و استخوانهای ایشان را خواهد شکست و ایشان را به تیرهای خود خواهد دوخت.

9) مثل شیر نر خود را جمع کرده خوابید. و مثل شیر ماده کیست که او را برانگیزاند؟ مبارک باد هر که تو را برکت دهد. و ملعون باد هر که تو را لعنت نماید!”

10) پس خشم بالاق بر بلعام افروخته شده هر دو دست خود را برهم زد و بالاق به بلعام گفت: “تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت کنی و اینک این سه مرتبه ایشان را برکت تمام دادی.

11) پس الآن به جای خود فرار کن! گفتم که تو را احترام تمام نمایم. همانا یَهُوَه تو را از احترام باز داشته است.”

12) بلعام به بالاق گفت: “آیا به رسولانی که نزد من فرستاده بودی نیز نگفتم

13) که اگر بالاق خانة خود را پر از نقره و طلا به من بدهد نمیتوانم از فرمان یَهُوَه تجاوز نموده از دل خود نیک یا بکنم بلکه آنچه یَهُوَه به من گوید آنرا خواهم گفت؟

14) و الآن اینک نزد قوم خود میروم. بیا تا تو را اعلام نمایم که این قوم با قوم تو در ایام آخر چه خواهند کرد.”

15) پس مثَل خود را آورده گفت: “وحی بلعام بن‌بعور. وحی آن مردی که چشمانش باز شد.

16) وحی آن کسی که سخنان خدا را شنید و معرفت حضرت اعلی را دانست و رؤیای قادر مطلق را مشاهده نمود. آنکه بیفتاد و چشمان او گشوده گردید.

17) او را خواهم دید لیکن نه الآن. او را مشاهده خواهم نمود اما نزدیک نی. ستاره‌ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و عصایی از اسرائیل خواهد برخاست و اطراف موآب را خواهد شکست. و جمیع ابنای فتنه را هلاک خواهد ساخت.

18) و ادوم ملک او خواهد شد و دشمنانش (اهل) سعیر مملوک او خواهند گردید. و اسرائیل به شجاعت عمل خواهد نمود.

19) و کسی که از یعقوب ظاهر میشود سلطنت خواهد نمود. و بقیه اهل شهر را هلاک خواهد ساخت.”

20) و به عمالقه نظر انداخته مثَل خود را آورده گفت: “عمالیق اولِ امتها بود اما آخر او منتهی به هلاکت است.”

21) و بر قینیان نظر انداخته مثَل خود را آورد و گفت: “مسکن تو مستحکم و آشیانه تو بر صخره نهاده (شده است).

22) لیکن قاین تباه خواهد شد تا وقتی که آشور تو را به اسیری ببرد.”

23) پس مثَل خود را آورده گفت: “وای! چون خدا این را میکند کیست که زنده بماند؟

24) و کشتیها از جانب کِتّیم آمده آشور را ذلیل خواهند ساخت و عابر را ذلیل خواهند گردانید و او نیز به هلاکت خواهد رسید.”

25) و بلعام برخاسته روانه شده به جای خود رفت و بالاق نیز راه خود را پیش گرفت.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-