باب 29 سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۶۱۱
پیدایش
باب بیست و نهم

 

1)   “و این است کاری که بدیشان میکنی برای تقدیس نمودن ایشان تا بجهت من کهانت کنند: یک گوساله و دو قوچ بی عیب بگیر

2)    و نان فطیر و قرصهای فطیر سرشته به روغن و رقیقهای فطیر مسح شده به روغن آنها را از آرد نرم گندم بساز.

3)    و آنها را در یک سبد بگذار و آنها را در سبد با گوساله و دو قوچ بگذران.

4)    و هارون و پسرانش را نزد دروازة خیمة اجتماع آورده ایشان را به آب غسل ده

5)    و آن رختها را گرفته هارون را به پیراهن و ردای ایفود و ایفود و سینه بند آراسته کن و زنار ایفود را بر وی ببند.

6)    و عمامه را بر سرش بنه و افسر قدوسیت را بر عمامه بگذار

7)    و روغن مسح را گرفته بر سرش بریز و او را مسح کن.

8)    و پسرانش را نزدیک آورده ایشان را به پیراهنها بپوشان.

9)    و بر ایشان یعنی هارون و پسرانش کمربندها ببند و عمامه ها را بر ایشان بگذار و کهانت برای ایشان فریضة ابدی خواهد بود. پس هارون و پسرانش را تخصیص نما.

10)  و گوساله را پیش خیمة اجتماع برسان و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر گوساله بگذارند.

11)  و گوساله را به حضور یَهُوَه نزد در خیمة اجتماع ذبح کن.

12)  و از خون گوساله گرفته بر شاخهای مذبح به انگشت خود بگذار و باقی خون را بر بنیان مذبح بریز.

13)  و همة پیه را که احشا را میپوشاند و سفیدی که بر جگر است و دو گُرده را با پیهی که بر آنهاست گرفته بر مذبح بسوزان.

14)  اما گوشت گوساله را و پوست و سرگینش را بیرون از اردو به آتش بسوزان زیرا قربانی گناه است.

15)  “و یک قوچ بگیر و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ بگذارند.

16)  و قوچ را ذبح کرده خونش را بگیر و گرداگرد مذبح بپاش.

17)  و قوچ را به قطعه هایش ببر و احشا و پاچه هایش را بشوی و آنها را بر قطعه ها و سرش بنه.

18)  و تمام قوچ را بر مذبح بسوزان زیرا برای یَهُوَه قربانی سوختنی است و عطر خوشبو و قربانی آتشین برای یَهُوَه است.

19)  پس قوچ دوم را بگیر و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ بگذارند.

20)  و قوچ را ذبح کرده از خونش بگیر و به نرمة گوش راست هارون و به نرمة گوش پسرانش و به شست دست راست ایشان و به شست پای راست ایشان بگذار و باقی خون را گرداگرد مذبح بپاش.

21)  و از خونی که بر مذبح است و از روغن مسح گرفته آنرا بر هارون و رخت وی و بر پسرانش و رخت پسرانش با وی بپاش تا او و رختش و پسرانش و رخت پسرانش با وی تقدیس شوند.

22)  پس پیه قوچ را و دنبه و پیهی که احشا را میپوشاند و سفیدی جگر و دو گُرده و پیهی که بر آنهاست و ساق راست را بگیر زیرا که قوچ قربانی تخصیص است.

23)  و یک گِردة نان و یک قرص نان روغنی و یک رقیق از سبد نان فطیر را که به حضور یَهُوَه است

24)  و این همه را به دست هارون و به دست پسرانش بنه و آنها را برای هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه بجنبان.

25)  و آنها را از دست ایشان گرفته برای قربانی سوختنی بر مذبح بسوزان تا برای یَهُوَه عطر خوشبو باشد زیرا که این قربانی آتشین یَهُوَه است.

26)  و سینة قوچ قربانی تخصیص را که برای هارون است گرفته آن را برای هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه بجنبان. و آن حصة تو میباشد.

27)  و سینة جنبانیدنی و ساق رفیعه را که از قوچ قربانی تخصیصِ هارون و پسرانش جنبانیده و برداشته شد تقدیس نمای.

28)  و آن از آنِ هارون و پسرانش از جانب بنی اسرائیل به فریضة ابدی خواهد بود زیرا که هدیة رفیعه است و هدیة رفیعه از جانب بنی اسرائیل از قربانی های سلامتی ایشان برای یَهُوَه خواهد بود.

29)  و رخت مقدس هارون بعد از او از آن پسرانش خواهد بود تا در آنها مسح و تخصیص شوند.

30)  هفت روز آن کاهن که جانشین او میباشد از پسرانش و به خیمة اجتماع داخل شده خدمت قدس را میکند آنها را بپوشد.

31)  و قوچ قربانی تخصیص را گرفته گوشتش را در قدس آب پز کن.

32)  و هارون و پسرانش گوشت قوچ را با نانی که در سبد است به د رخیمة اجتماع بخورند.

33)  و آنانی که برای تخصیص و تقدیس خود بدین چیزها کفاره کرده شدند آنها را بخورند لیکن شخص اجنبی نخورد زیرا که مقدس است.

34)  و اگر چیزی از گوشت هدیة تخصیص و از نان تا صبح باقی ماند آن باقی را به آتش بسوزان و آن را نخورند زیرا که مقدس است.

35)  “همچنان به هارون و پسرانش عمل نما موافق آنچه به تو امر فرمودم هفت روز ایشان را تخصیص نما.

36)  و گوسالة قربانی گناه را هر روز بجهت کفاره ذبح کن.

37)  و مذبح را طاهر ساز به کفاره ای که بر آن میکنی و آنرا مسح کن تا مقدس شود.

38)  هفت روز برای مذبح کفاره کن و آن مقدس ساز و مذبح قدس الاقداس خواهد بود. هر که مذبح را لمس کند مقدس باشد.

39)  و این است قربانیهایی که بر مذبح باید گذرانید: دو برة یکساله. هر روز پیوسته

40)  یک بره را در صبح ذبح کن و برة دیگر را در عصر ذبح نما.

41)  و ده یک از آرد نرم سرشته شده با یک ربع هین روغن کوبیده و برای هدیة ریختنی یک ربع هین شراب برای هر بره خواهد بود.

42)  و برة دیگر را در عصر ذبح کن و برای آن موافق هدیة صبح و موافق هدیة ریختنی آن بگذران تا عطر خوشبو و قربانی آتشین برای یَهُوَه باشد.

43)  این قربانی سوختنی دائمی در نسلهای شما نزد دروازة خیمة اجتماع خواهد بود به حضور یَهُوَه در جایی که با شما ملاقات میکنم تا آنجا به تو سخن گویم.

44)  و در آنجا با بنی اسرائیل ملاقات میکنم تا از جلال من مقدس شود.

45)  و خیمة اجتماع و مذبح را مقدس میکنم و هارون و پسرانش را تقدیس میکنم تا برای من کهانت کنند.

46)  و در میان بنی اسرائیل ساکن شده خدای ایشان میباشم.

47)  و خواهند دانست که من یَهُوَه خدای ایشان هستم که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده ام تا در میان ایشان ساکن شوم. من یَهُوَه خدای ایشان هستم.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-