باب 7 سفر پیدایش (تورات)

  • ۳۳۵۴
پیدایش
باب هفتم

 

1)و یَهُوَه به نوح گفت: “تو و تمامی اهل خانه ات به کشتی درآیید زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم.

2)و از همة بهایم پاک هفت هفت نر و ماده با خود بگیر و از بهایم ناپاک دو دو نر و ماده

3)و از پرندگان آسمان نیز هفت هفت نر و ماده را تا نسلی بر روی تمام زمین نگاه داری.

4)زیرا که من بعد از هفت روز دیگر چهل روز و چهل شب باران می بارانم و هر موجودی را که ساخته ام از روی زمین محو می سازم.”

5)پس نوح موافق آنچه یَهُوَه او را امر فرموده بود عمل نمود.

6)و نوح ششصد ساله بود چون طوفان آب بر زمین آمد.

7)و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با وی از آب طوفان به کشتی در آمدند.

8)از بهایم پاک و از بهایم ناپاک و از پرندگان و از همة حشرات زمین

9)دو دو نر و ماده نزد نوح به کشتی در آمدند چنانکه خدا نوح را امر کرده بود.

10)و واقع شد بعد از هفت روز که آب طوفان بر زمین آمد.

11)و در سال ششصد از زندگانی نوح در روز هفدهم از ماه دوم در همان روز جمیع چشمه های لجة عظیم شکافته شد و روزنهای آسمان گشوده.

12)و باران چهل روز و چهل شب بر روی زمین می بارید.

13)در همان روز نوح و پسرانش سام و حام و یافث و زوجة نوح و سه زوجة پسرانش با ایشان داخل کشتی شدند.

14)ایشان و همة حیوانات به اجناس آنها و همة بهایم به اجناس آنها و همة حشراتی که بر زمین میخزند به اجناس آنها و همة پرندگان به اجناس آنها همة مرغان و همة بالداران.

15)دو دو از هر ذی جسدی که روح حیات دارد نزد نوح به کشتی درآمدند.

16)و آنهایی که آمدند نر و ماده از هر ذی جسد آمدند چنانکه خدا وی را امر فرموده بود و یَهُوَه در را از عقب او بست.

17)و طوفان چهل روز برزمین می آمد و آب همی افزود و کشتی را برداشت که از زمین بلند شد.

18)و آب غلبه یافته بر زمین همی افزود و کشتی بر سطح آب میرفت.

19)و آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت تا آنکه همة کوههای بلند که زیر تمامی آسمانها بود مستور گردید.

20)پانزده ذراع بالاتر آب غلبه یافت و کوهها مستور گردید.

21)و هر ذی جسدی که بر زمین حرکت میکرد از پرندگان و بهایم و حیوانات و کل حشرات خزندة بر زمین و جمیع آدمیان مردند.

22)هر که دم روح حیات در بینی او بود از هر که در خشکی بود مرد.

23)و خدا محو کرد هر موجودی را که بر روی زمین بود از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان پس از زمین محو شدند. و نوح با آنچه همراه وی در کشتی بود فقط باقی ماند.

24)و آب بر زمین صد و پنجاه روز غلبه می یافت.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-