باب 7 سفر تثنیه (تورات)

 • ۱۰۱۰
تثنیه
باب هفتم
 1. چون یَهُوَه خدایت تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا میروی در آورد و امت های بسیار را که حِتیان و جِرًجاشیان و اموریان و کنعانیان و فِرِز‌ّیان و حِو‌ّیان و یبوسِیان هفت امت بزرگتر و عظیمتر از تو باشند از پیش تو اخراج نماید.
 2. و چون یَهُوَه خدایت ایشان را به دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی آنگاه ایشان را بالکّل هلاک کن و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما.
 3. و با ایشان مصاهرت منما دختر خود را به پسر ایشان مده و دختر ایشان را برای پسر خود مگیر.
 4. زیرا که اولاد تو را از متابعت من برخواهند گردانید تا خدایان غیر را عبادت نمایند و غضب یَهُوَه بر شما افروخته شده شما را بزودی هلاک خواهد ساخت.
 5. بلکه با ایشان چنین عمل نمایید مذبحهای ایشان را منهدم سازید و تمثالهای ایشان را بشکنید و اشیریم ایشان را قطع نمایید و بت های تراشیدة ایشان را به آتش بسوزانید.
 6. زیرا که تو برای یَهُوَه خدایت قوم مقدس هستی. یَهُوَه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قومهایی که بر روی زمین‌اند قوم مخصوص برای خود او باشی.
 7. یَهُوَه دل خود را با شما نبست و شما را برنگزید از این سبب که از سایر قومها کثیرتر بودید زیرا که شما از همة قومها قلیلتر بودید.
 8. لیکن از این جهت که یَهُوَه شما را دوست می داشت و میخواست قسم خود را که برای پدران شما خورده بجا آورد. پس یَهُوَه شما را با دست قوی بیرون آورد و از خانة بندگی از دست فرعون پادشاه مصر فدیه داد.
 9. پس بدان که یَهُوَه خدای تو اوست خدا خدای امین که عهد و رحمت خود را با آنانی که او را دوست میدارند و اوامر او را بجا میآورند تا هزار پشت نگاه می دارد.
 10. و آنانی را که او را دشمن دارند بر روی ایشان مکافات رسانیده‌ ایشان را هلاک میسازد. و به هر که او را دشمن دارد تأخیر ننموده او را بر رویش مکافات خواهد رسانید.
 11. پس اوامر و فرایض و احکامی را که من امروز به جهت عمل نمودن به تو امر میفرمایم نگاهدار.
 12. پس اگر این احکام را بشنوید و آن ها را نگاه داشته‌ بجا آورید آنگاه یَهُوَه خدایت عهد و رحمت را که برای پدرانت قسم خورده است با تو نگاه خواهد داشت.
 13. و تو را دوست داشته برکت خواهد داد و خواهد افزود و میوة بطن تو و میوة زمین تو را و غله و شیره و روغن تو را و نتاج رمة تو را و بچه‌های گلة تو را در زمینی که برای پدرانت قسم خورد که به تو بدهد برکت خواهد داد.
 14. از همة قومها مبارکتر خواهی شد و در میان شما و بهایم شما نر یا ماده نازاد نخواهد بود.
 15. و یَهُوَه هر بیماری را از تو دور خواهد کرد و هیچکدام از مرضهای بد مصر را که میدانی بر تو عارض نخواهد گردانید بلکه بر تمامی دشمنانت آن ها را خواهد آورد.
 16. و تمامی قومها را که یَهُوَه بدست تو تسلیم می کند هلاک ساخته چشم تو بر آن ها ترحم ننماید و خدایان ایشان را عبادت منما مبادا برای تو دام باشد.
 17. و اگر در دلت گویی که این قومها از من زیاده‌اند چگونه توانم ایشان را اخراج نمایم؟
 18. از ایشان مترس بلکه آنچه را یَهُوَه خدایت با فرعون و جمیع مصریان کرد نیکو بیاد آور.
 19. یعنی تجربه‌های عظیمی را که چشمانت دیده است و آیات و معجزات و دست قوی و بازوی دراز را که یَهُوَه خدایت تو را به آن ها بیرون آورد. پس یَهُوَه خدایت با همة قومهایی که از آن ها میترسی چنین خواهد کرد.
 20. و یَهُوَه خدایت نیز زنبورها در میان ایشان خواهد فرستاد تا باقی‌ماندگان و پنهان شدگان ایشان از حضور تو هلاک شوند.
 21. از ایشان مترس زیرا یَهُوَه خدایت که در میان توست خدای عظیم و مهیب است.
 22. و یَهُوَه خدایت این قومها را از حضور تو به تدریج اخراج خواهد نمود ایشان را بزودی نمیتوانی تلف نمایی مبادا وحوش صحرا بر تو زیاد شوند.
 23. لیکن یَهُوَه خدایت ایشان را به دست تو تسلیم خواهد کرد و ایشان را به اضطراب عظیمی پریشان خواهد نمود تا هلاک شوند.
 24. و ملوک ایشان را بدست تو تسلیم خواهد نمود تا نام ایشان را از زیر آسمان محو سازی و کسی یارای مقاومت با تو نخواهد داشت تا ایشان را هلاک سازی.
 25. و تمثالهای خدایان ایشان را به آتش بسوزانید به نقره و طلایی که بر آن هاست طمع مورز و برای خود مگیر مبادا از آن ها به دام گرفتار شوی چون که نزد یَهُوَه خدای تو مکروه است.
 26. و چیز مکروه را به خانة خود میاور مبادا مثل آن حرام شوی. از آن نهایت نفرت و کراهت دار چون که حرام است.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-