باب 26 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۲۰۰

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب بیست و ششم

1)  و بعد از وبا یَهُوَه موسی و العازار بن‌هارون کاهن را خطاب کرده گفت:

2)  “شمارة تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را برحسب خاندان آبای ایشان از بیست ساله و بالاتر یعنی جمیع کسانی را که از اسرائیل به جنگ بیرون میروند بگیرید.”

3) پس موسی و العازارِ کاهن ایشان را در عر‌َباتِ موآب نزد اردن در مقابل اریحا خطاب کرده گفتند:

4) “قوم را از بیست ساله و بالاتر بشمارید چنانکه یَهُوَه موسی و بنی‌اسرائیل را که از زمین مصر بیرون آمدند امر فرموده بود.”

5) رؤبین نخستزاده اسرائیل: بنی‌رؤبین: از حنوک قبیله حنوکیان. و از فَلّو قبیله فَلّوئیان.

6) و از حصرون قبیله حصرونیان. و از کَر‌َمی قبیله کَر‌َمیان.

7) اینانند قبایل رؤبینیان و شمرده‌شدگان ایشان چهل و سه هزار و هفتصد و سی نفر بودند.

8) و بنی‌فَلّو: اَلیآب.

9) و بنی‌اَلیآب: نموئیل و داتان و ابیرام. اینانند داتان و ابیرام که خوانده‌شدگان جماعت بوده با موسی و هارون در جمعیت قورح مخاصمه کردند چون با یَهُوَه مخاصمه نمودند

10)  و زمین دهان خود را گشوده ایشان را با قورح فرو برد هنگامی که آن گروه مردند و آتش آن دویست و پنجاه نفر را سوزانیده عبرت گشتند.

11)  لکن پسران قورح نمردند.

12)  و بنی‌شمعون برحسب قبایل ایشان از نَموئیل قبیلة نموئیلیان و از یامین قبیلة یامینیان و از یاکین قبیلة یاکینیان.

13)  و از زار‌َح قبیلة زار‌َحیان و از شاؤل قبیلة شاؤلیان.

14)  اینانند قبایل شمعونیان: بیست و دو هزار و دویست نفر.

15)  و بنی‌جاد بر حسب قبایل ایشان: از صَفون قبیلة صفونیان و از حجی قبیلة حجیان و از شونی قبیلة شونیان.

16)  و از اُزنی قبیله اُزنیان و از عیری قبیله عیریان.

17)  و از اَرود قبیله اَرودیان و از اَرًئیلی قبیله اَرئیلیان.

18)  اینانند قبایل بنی‌جاد بر حسب شمارة ایشان چهل هزار و پانصد نفر.

19)  و بنی‌یهودا عیر و اونان. و عیر و اونان در زمین کنعان مردند.

20)  و بنی‌یهودا برحسب قبایل ایشان اینانند: از شِیلَه قبیلة شِیلَئیان و از فار‌َص قبیلة فارصیان و از زار‌َح قبیلة زار‌َحیان.

21)  و بنی‌فارص اینانند: از حصرون قبیله حصرونیان و از حامول قبیلة حامولیان.

22)  اینانند قبایل یهودا برحسب شمرده‌شدگان ایشان هفتاد و شش هزار و پانصد نفر.

23)  و بنی‌یساکار برحسب قبایل ایشان: از تولَع قبیلة تولعیان و از فُو‌َّه قبیله فُو‌َّئیان.

24)  و از یاشوب قبیلة یاشوبیان و از شٍمرون قبیلة شمرونیان.

25)  اینانند قبایل یساکار برحسب شمرده‌شدگان ایشان شصت و چهار هزار و سیصد نفر.

26)  و بنی‌زبولون برحسب قبایل ایشان: از سار‌َد قبیلة سار‌َدیان و از ایلون قبیلة ایلونیان و از یحلیئیل قبیلة یحلیئیلیان.

27)  اینانند قبایل زبولونیان برحسب شمرده‌شدگان ایشان شصت هزار و پانصد نفر.

28)  و بنی‌یوسف برحسب قبایل ایشان: منَسی و افرایم.

29)  و بنی‌منَسی: از ماکیر قبیلة ماکیریان و ماکیر جلعاد را آورد و از جلعاد قبیلة جلعادیان.

30)  اینانند بنی‌جلعاد: از ایعزَر قبیلة ایعزَریان از حالَق قبیلة حالقیان.

31)  از اَسًرِیئیل قبیلة اَسًرِیئیلیان از شکیم قبیلة شکیمیان.

32)  از شَمیداع قبیلة شمیداعیان و از حافَر قبیلة حافریان.

33)  و صَلٌفحاد بن‌حافر را پسری نبود لیکن دختران داشت و نامهای دختران صلحفاد محلَه و نوعه و حجلَه و ملکه و تِرصَه.

34)  اینانند قبایل منَسی و شمرده‌شدگان ایشان پنجاه و دو هزار و هفتصد نفر بودند.

35)  و اینانند بنی‌افرایم برحسب قبایل ایشان: از شوتالح قبیله شوتالحیان و از باکَر قبیلة باکریان و از تاحن قبیلة تاحنیان.

36)  و بنی‌شوتالح اینانند: از عیران قبیلة عیرانیان.

37)  اینانند قبایل بنی‌افرایم برحسب شمرده‌شدگان ایشان‌ سی و دو هزار و پانصد نفر. و بنی‌یوسف برحسب قبایل ایشان اینانند.

38)  و بنی‌بنیامین برحسب قبایل ایشان: از بالع قبیلة بالعیان از اَشبیل قبیلة اَشبیلیان و از اَحیرام قبیلة اَحیرامیان.

39)  از شَفوفام قبیلة شفوفامیان از حوفام قبیلة حوفامیان.

40)  و بنی‌بالع: اَرًد و نعمان. از اَرًد قبیلة اَردیان و از نعمان قبیلة نعمانیان.

41)  اینانند بنی‌بنیامین برحسب قبایل ایشان و شمرده‌شدگان ایشان چهل و پنج هزار و ششصد نفر بودند.

42)  اینانند بنی‌دان برحسب قبایل ایشان: از شوحام قبیلة شوحامیان. اینانند قبایل دان بر حسب قبایل ایشان.

43)  جمیع قبایل شوحامیان بر حسب شمرده‌شدگان ایشان شصت و چهارهزار و چهارصد نفر بودند.

44)  اینانند بنی‌اشیر برحسب قبایل ایشان: از یمنه قبیلة یمنَئیان از یشوِی قبیلة یشویان از برِیعه قبیلة برِیعئیان

45)  از بنی‌بریعه از حابر قبیله حابریان از ملکیئیل قبیلة ملکیئیلیان.

46)  و نام دختر اَشیر ساره بود.

47)  اینانند قبایل بنی‌اشیر برحسب شمرده‌شدگان ایشان پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر.

48)  اینانند بنی‌نفتالی برحسب قبایل ایشان: از یاحصئیل قبیلة یاحصئیلیان از جونی قبیلة جونیان.

49)  از یصَر قبیلة یصریان از شِلّیم قبیلة شلیمیان.

50)  اینانند قبایل نفتالی برحسب قبایل ایشان و شمرده‌شدگان ایشان چهل و پنج‌هزار و چهار‌صد نفر بودند.

51)  اینانند شمرده‌شدگان بنی‌اسرائیل: ششصد و یکهزار و هفتصد و سی نفر.

52)   و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

53)  “برای اینان برحسب شمارة نامها زمین برای ملکیت تقسیم بشود.

54)  برای کثیر نصیب او را زیاده کن و برای قلیل نصیب او را کم نما به هر کس برحسب شمرده‌شدگان او نصیبش داده شود.

55)  لیکن زمین به قرعه تقسیم شود و برحسب نامهای اسباط آبای خود در آن تصرف نمایند.

56)  موافق قرعه ملک ایشان در میان کثیر و قلیل تقسیم شود.”

57)  و اینانند شمرده‌شدگان لاوی برحسب قبایل ایشان: از جرشون قبیلة جرشونیان از قهات قبیلة قهاتیان از مراری قبیلة مراریان.

58)  اینانند قبایل لاویان: قبیلة لِبنیان و قبیلة حبرونیان و قبیلة محلیان و قبیلة موشیان و قبیلة قور‌َحیان. اما قَهات عمرام را آورد.

59)  و نام زن عمرام یوکابد بود دختر لاوی که برای لاوی در مصر زاییده شد و او برای عمرام هارون و موسی و خواهر ایشان مریم را زایید.

60)  و برای هارون ناداب و ابیهو و العازار و ایتامار زاییده شدند.

61)  و ناداب و ابیهو چون آتش غریبی به حضور یَهُوَه گذرانیده بودند مردند.

62)  و شمرده‌شدگان ایشان یعنی همة ذکوران از یک ماهه و بالاتر بیست و سه‌هزار نفر بودند زیرا که ایشان در میان بنی‌اسرائیل شمرده نشدند چونکه نصیبی در میان بنی‌اسرائیل به ایشان داده نشد.

63)  اینانند آنانی که موسی و العازارِ کاهن شمردند وقتی که بنی‌اسرائیل را در عر‌َبات موآب نزد اردن در مقابل اریحا شمردند.

64)  و در میان ایشان کسی نبود از آنانی که موسی و هارون کاهن شمرده بودند وقتی که بنی‌اسرائیل را در بیابان سینا شمردند.

65)  زیرا یَهُوَه دربارة ایشان گفته بود که البته در بیابان خواهند مرد پس از آنها یک مرد سوای کالیب بن‌یفُتّه و یوشع بن‌نون باقی نماند.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-