باب 3 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۴۴۸

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب سوم
 

1)  این است اَنساب هارون و موسی در روزی که یَهُوَه در کوه سینا با موسی متکلم شد.

2)  و نامهای پسران هارون این است: نخستزاده‌اش ناداب و اَبیهو و اَلعازار و ایتامار.

3)  این است نامهای پسران هارون کهنه که مسح شده بودند که ایشان را برای کهانت تخصیص نمود.

4) اما ناداب و اَبیهو در حضور یَهُوَه مردند هنگامی که ایشان در بیابان سینا آتش غریب به حضور یَهُوَه گذرانیدند و ایشان را پسری نبود و اَلعازار و ایتامار به حضور پدر خود هارون کهانت مینمودند.

5) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

6) “سبط لاوی را نزدیک آورده ایشان را پیش هارون کاهن حاضر کن تا او را خدمت نمایند.

7) و ایشان شعائر او و شعائر تمامی جماعت را پیش خیمة اجتماع نگاه داشته خدمت مسکن را بجا آوردند.

8) و جمیع اسباب خیمة اجتماع و شعائر بنی‌اسرائیل را نگاه داشته خدمت مسکن را بجا آوردند.

9) و لاویان را به هارون و پسرانش بده زیرا که ایشان از جانب بنی‌اسرائیل بالکل به وی داده شده‌اند.

10)  و هارون و پسرانش را تعیین نما تا کهانت خود را بجا بیاورند و غریبی که نزدیک آید کشته شود.”

11)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت

12)  که “اینک من لاویان را از میان بنی‌اسرائیل به عوض هر نخستزاده‌ای از بنی‌اسرائیل که ر‌َحِم را بگشاید گرفته‌ام پس لاویان از آن من میباشند.

13)  زیرا جمیع نخستزادگان از آنِ منند و در روزی که همة نخستزادگان زمین مصر را کشتم‌جمیع نخستزادگان اسرائیل را خواه از انسان و خواه از بهایم برای خود تقدیس نمودم پس از آن من میباشند. من یَهُوَه هستم.”

14)  و یَهُوَه موسی را در بیابان سینا خطاب کرده گفت:

15)  “بنی‌لاوی را بر حسب خاندان آبا و قبایل ایشان بشمار هر ذکور ایشان را از یک ماهه و زیاده بشمار.”

16)  پس موسی برحسب قول یَهُوَه چنانکه مأمور شد ایشان را شمرد.

17)  و پسران لاوی موافق نامهای ایشان اینانند: جرشون و قَهات و مراری.

18)  و نامهای بنی‌جرشون بر حسب قبایل ایشان این است: لِبًنی و شِمعًی.

19)  و پسران قَهات برحسب قبایل ایشان: عمرام و یصهار و حبرون و عزّ‌یئیل.

20)  و پسران مراری بر حسب قبایل ایشان: محًلی و موشی بودند. اینانند قبایل لاویان برحسب خاندان آبای ایشان.

21)  و از جرشون قبیلة لِبًنی و قبیلة شِمًعی. اینانند قبایل جرشونیان.

22)  و شمرده‌شدگان ایشان به شمارة همة ذکوران از یک ماهه و بالاتر شمرده‌شدگان ایشان هفت‌هزار و پانصد نفر بودند.

23)  و قبایل جرشونیان در عقب مسکن به طرف مغرب خیمه زنند.

24)  و آقا خاندان آبای جرشونیان اَلیاساف بن‌لایل باشد.

25)  و ودیعت بنی‌جرشون در خیمة اجتماع مسکن و خیمه و پوشش آن و پردة دروازة خیمة اجتماع باشد.

26)  و نجیرهای صحن و پردة دروازة صحن که پیش روی مسکن و به اطراف مذبح است و طنابهایش با هر خدمت آنها.

27)  و از قَهات قبیلة عمرامیان و قبیلة یصهاریان و قبیلة حبرونیان و قبیلة عز‌ّیئیلیان اینانند قبایل قَهاتیان.

28)  به شمارة همة ذکوران از یک ماهه و بالاتر هشت هزار و ششصد نفر بودند که ودیعت قدس را نگاه میداشتند.

29)  و قبایل بنی‌قَهات به طرف جنوب مسکن خیمه بزنند.

30)  و آقا خاندان آبای قبایل قَهاتیان اَلیاصافان بن‌عز‌ّیئیل باشد.

31)  و ودیعت ایشان تابوت و میز و شمعدان و مذبح‌ها و اسباب قدس که با آنها خدمت میکنند و حجاب و هر خدمت آن باشد.

32)  و آقا آقاان لاویان اَلعازار بن‌هارونِ کاهن باشد و نظارتِ نگهبانانِ خدمتِ قدس او را خواهد بود.

33)  و از مراری قبیلة محلیان و قبیلة موشیان اینانند قبایل مراری.

34)  و شمرده‌شدگان ایشان و شمارة همة ذکوران از یک ماهه و بالاتر شش هزار و دویست نفر بودند.

35)  و آقا خاندان آبای قبایل مراری صوریئیل بن‌ابیحایل باشد و ایشان به طرف شمالی مسکن خیمه بزنند.

36)  و ودیعت معین بنی‌مراری تختهای مسکن و پشت‌بندهایش و ستونهایش و پایه‌هایش و تمامی اسبابش با تمامی خدمتش باشد.

37)  و ستونهای اطراف صحن و پایه‌های آنها و میخها و طنابهای آنها.

38)  و پیش مسکن به طرف مشرق و پیش روی خیمة اجتماع به طرف طلوع شمس موسی و هارون و پسرانش خیمه بزنند و نگاهبانی قدس را و نگاهبانی بنی‌اسرائیل را بدارند. و هر غریبی که نزدیک آید کشته شود.

39)  و جمیع شمرده‌شدگان لاویان که موسی و هارون ایشان را برحسب قبایل ایشان و فرمان یَهُوَه شمردند همة ذکوران از یک ماهه و بالاتر بیست و دو هزار نفر بودند.

40)  و یَهُوَه به موسی گفت: “جمیع نخستزادگان نرینة بنی‌اسرائیل را از یک ماهه و بالاتر بشمار و حساب نامهای ایشان را بگیر.

41)  و لاویان را به عوض همة نخستزادگان بنی‌اسرائیل برای من که یَهُوَه هستم بگیر و بهایم لاویان را به عوض همة نخستزادگان بهایم بنی‌اسرائیل.”

42)  پس موسی چنانکه یَهُوَه او را امر فرموده بود همة نخستزادگان بنی‌اسرائیل را شمرد.

43)  و جمیع نخستزادگان نرینه برحسب شمارة اسمهای شمرده‌شدگان ایشان از یکماهه و بالاتر بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و سه نفر بودند.

44)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

45)  “لاویان را به عوض جمیع نخستزادگان بنی‌اسرائیل و بهایم لاویان را به عوض بهایم ایشان بگیر و لاویان از آن من خواهند بود. من یَهُوَه هستم.

46)  و اما دربارة فدیة دویست و هفتاد و سه نفر از نخستزادگان بنی‌اسرائیل که بر لاویان زیاده‌اند

47)  پنج مثقال برای هر سری بگیر آنرا موافق مثقال قدس که بیست جیره یک مثقال باشد بگیر.

48)  و نقد فدیة آنانی که از ایشان زیاده‌اند به هارون و پسرانش بده.”

49)  پس موسی نقد فدیه را از آنانی که زیاده بودند بر کسانی که لاویان فدیة آنها شده بودند گرفت.

50)  و از نخستزادگان بنی‌اسرائیل نقد را که هزار و سیصد و شصت و پنج مثقال موافق مثقال قدس باشد گرفت.

51)  و موسی نقد فدیه را برحسب قول یَهُوَه چنانکه یَهُوَه موسی را امر فرموده بود به هارون و پسرانش داد.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-